Unanieme steun in gemeenteraad voor verdere uitwerking opvang vluchtelingen

Na lang debatteren heeft de gemeenteraad dinsdag besloten dat het college verder mag met de uitwerking van de plannen om tijdelijk 100 vluchtelingen te huisvesten aan de Essenkade, in combinatie met de huisvesting van 150 spoedzoekers en een aantal belangrijke Houtense maatschappelijke organisaties. De gemeenteraad stemde uiteindelijk unaniem voor het voorstel.

Drie moties van D66

D66 diende drie moties in: om de inburgering van de te huisvesten vluchtelingen vanaf dag één goed op te pakken, om het onderwijsveld in Houten voor te bereiden op de komst van vluchtelingenkinderen en om bij de verdere voorbereidingen van de plannen de ervaring van Houtense statushouders en vrijwilligersorganisaties te betrekken. Deze moties werden unaniem aangenomen.

D66 is blij en trots dat de Houtense gemeenteraad breed vertrouwen uitspreekt om verder te gaan met het uitwerken van deze plannen. Kansen, vragen en zorgen konden worden genoemd. Er werd door alle partijen richting gegeven. We hebben er alle vertrouwen in dat dit plan goed wordt uitgewerkt, samen met inwoners, bedrijven en organisaties. Houten laat hiermee écht haar sociale gezicht zien.

Inbreng Jaap Staman

De volledige inbreng van D66-woordvoerder Jaap Staman tijdens het debat is hieronder terug te lezen:

Voorzitter, collega’s, inwoners van Houten,

Met het plan dat we vanavond behandelen kunnen wij als gemeente, wij als raad, écht van betekenis zijn. Van betekenis door bij te dragen aan de oplossing van een op dit moment gigantisch probleem in dit land: het vastlopen van de asielketen, met schrijnende situaties tot gevolg.

Maar vooral kunnen we van betekenis zijn voor een groep mensen die door oorlog en ellende huis en haard hebben moeten ontvluchten. Op zoek naar veiligheid. Naar een nieuw begin. Hen kunnen wij, als Houtense gemeenschap, een warm welkom bieden.

En als je dat dan doet, als je die verantwoordelijkheid neemt, zou ik zeggen: doe het dan op deze ‘Houtense’ manier. Met de opvang van honderd vluchtelingen, een aantal dat goed is te overzien, gelijk aan ongeveer drie schoolkassen. Als dependance van een centrum in Utrecht waar enorm veel ervaring, kennis en kunde aanwezig is, zo hebben wij tijdens een werkbezoek vorige week mogen ervaren. Evenals de gemoedelijkheid, een goede sfeer en het gevoel van kleinschaligheid op die locatie.

In Houten wordt deze opvang gecombineerd met woonruimte voor 150 spoedzoekers: jongeren die dakloos lijken te raken, statushouders, ouders die in scheiding liggen, die met spoed woonruimte zoeken.

En uiteraard met de huisvesting van een aantal belangrijke Houtense maatschappelijke organisaties. Die hiermee voor langere periode zekerheid hebben en bij kunnen dragen aan een mooi geheel en aan een goede opvang, aan dagbesteding en integratie.
Ook voor deze groep spoedzoekers en maatschappelijke organisaties kunnen wij écht van betekenis zijn.

Maar omgekeerd geldt hetzelfde: dit initiatief kan ook van betekenis zijn voor Houten. Zinvol vrijwilligerswerk, inzicht in andere culturen, menselijk contact, maar ook een besef van onze vrijheid en veiligheid waar we zo van genieten. Wat ons betreft staan we nu aan de start van een proces om dit alles op een mooie manier vorm te geven.

Wij proeven veel enthousiasme, ervaren open armen, van inwoners en organisaties. maar uiteraard zijn er ook vragen en zorgen. Over veiligheid, leefbaarheid of over de mix aan bewoners die straks een plek zouden krijgen op deze locatie. Zijn deze voldoende weerbaar? Hoe zorgen we voor een combinatie van vragers en dragers, die naar elkaar omkijken? Goed dat we die zorgen nu kunnen benoemen en richting kunnen geven aan de verdere uitwerking. Er worden ook veel moties en amendementen ingediend, goed om te zien hoe we dit plan met z’n allen beter willen maken en vooruit willen helpen.

Een specifieke zorg van ons zit in het verschil dat kan ontstaan tussen de COA-units en de Viveste-units op de locatie. Beiden partijen werken met andere eisen en een andere businesscase, waardoor er een risico is op een tweedeling qua leefkwaliteit en dat lijkt ons niet wenselijk. We willen de wethouder daarom vragen of hij kan toezeggen dat het college dit verschil in gesprek met het COA en Viveste kan proberen te minimaliseren. Om de uitstraling van de gebouwen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Kan het college dit meenemen in het overleg?

Ook is het voor ons van belang dat we Houten, inwoners en bedrijven, straks goed betrekken bij dit plan én mee laten denken. Leg hen uit, bijvoorbeeld aan de hand van praktijkvoorbeelden, hoe we dit op een goede en veilige manier kunnen doen. Maar: vráág hen ook hoe we dit op een goede en veilige manier kunnen doen. Wij denken dat het goed is dat inwoners nu, vroeg in de planfase, worden betrokken. Niet alle vragen kunnen al worden beantwoord. Juist daardoor kunnen we samen met Houten nu naar een goede invulling toewerken. Dat geldt ook voor de raad. Goed dat we vandaag zoals gezegd richting kunnen geven, maar we gaan er ook vanuit dat we ook de komende periode, als er een nieuw college zit, goed betrokken worden.

En wij willen het college een oproep doen om speciale aandacht te hebben voor die vrijwilligersorganisaties die na 2015 zo van betekenis zijn geweest in de opvang en begeleiding van Syrische vluchtelingen. Betrek hen, laat hen ook nu weer bijdragen aan een succes. Maar waak ervoor dat zij niet overbelast raken.

De moties die wij indienen richten zich voornamelijk op een goede start voor de mensen die op deze locatie zouden komen wonen. Een goede integratie in de Houtense samenleving is voor ons belangrijk. We willen deze mensen écht helpen om een nieuw leven op te bouwen, om deel te zijn van onze samenleving en vanaf de start zo goed mogelijk hun weg te vinden. Daar richten onze moties zich op: een goede integratie en inburgering vanaf dag één, geen stilstand in onderwijs voor kinderen en het benutten van de ervaringen en expertise van Houtense statushouders en vrijwilligersorganisaties. Deze moties wil ik zo graag indienen, maar eerst rond ik af:
Wij vonden een passage uit de brief die ons is toegezonden door een van de maatschappelijke organisaties het mooi verwoorden: “Laten we kansen ontwikkelen voor heel veel mensen. Kans op wonen. Kans op werken. Kans op samenwerken. Kans op integreren. Kans op zinvol leven.”

De problemen in Nederland zijn met het voorliggende plan niet opgelost. Door heel Nederland zullen nog veel gemeenten verantwoordelijkheid moeten nemen. En ik denk dat wij met dit plan, in deze vorm, daarin een voorbeeld kunnen zijn voor andere gemeenten. Wij doen dat graag. Op deze manier, met eigen regie. Laten we hier met elkaar een succes van maken.
Dank u wel

.