Inbreng D66 bij herijking inkomensregelingen

Voorzitter, collega’s, inwoners van Houten,

Iedereen moet mee kunnen doen.
 
Dat zeggen we allemaal terecht, dat vinden we allemaal terecht. Daarom staan we ook allemaal terecht achter de inkomensregelingen die we als gemeente Houten hanteren. Dit zijn belangrijke, onmisbare instrumenten om iedereen in Houten, jong en oud, mee te laten doen.
 
Op advies van onze rekenkamer is kritisch naar deze inkomensregelingen gekeken en de voorgestelde herijking ligt nu voor ons. Geen grote, rigoureuze veranderingen. Veel gaat goed. Gebruikers en partners zijn blij met de regelingen die we hebben. Dat is goed nieuws.
 
Toch wordt een belangrijke aanpassing voorgesteld. Uit het onderzoek blijkt dat het bedrag op de U-pas voor volwassenen niet meer toereikend is. Van 100 euro wordt het bedrag dus verhoogd naar 130 euro. Maar om dat budgetneutraal te kunnen doen, wordt het bedrag op de U-pas voor kinderen van 225 naar beneden geschroefd naar 100 euro. En dat levert bij ons toch wat buikpijn op. Ik citeer uit het raadsvoorstel:
 
“Het gemiddelde bedrag per kind komt neer op € 214,43 voor de kinderen die gebruikmaken van de U-pas. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat onder kinderen de U-pas goed wordt benut en dicht in de buurt komt van het budget wat op de U-pas is geladen.”
 
Het voelt voor ons als een aanpassing die op papier wel past en goed klinkt, want voor bepaalde zaken kunnen kinderen ook naar Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Maar gaat dit in de praktijk ook zo makkelijk? Hoe pakt dit uit? Voor kinderen die de U-pas goed en volledig gebruiken betekent dit nogal wat en verandert er nogal wat.
 
De zin in het raadsvoorstel “dit vraagt de komende periode extra inzet op communicatie”, is voor ons te weinig, te makkelijk. Dat baart ons zorgen. Is al goed over deze communicatie en transitie richting die andere regelingen nagedacht? Weten we zeker dat geen enkel kind erop achteruit gaat? We hadden verwacht dat dit bij zo’n aanpassing toch uitgebreider en concreter uitgewerkt zou zijn. En beter onderzocht zou zijn: is dit echt het goede idee? Gaat dit echt goed werken?
 
Bij de behandeling van het rekenkamerrapport gaf ik al het belang aan van zo weinig mogelijk gedoe en geregel voor mensen die gebruik maken van inkomensregelingen. En dat we daar scherp op moeten zijn bij de herijking. Het voelt alsof deze stap daar wat haaks op staat. Die U-pas werkt, anoniem, is flexibel en makkelijk te gebruiken voor veel verschillende zaken. Puur gebruiksgemak. Een verwijzing naar andere regelingen zorgt voor werk. Je aanmelden. Keukentafelgesprekken. Papieren aanleveren? Hoe gaat dat straks precies in z’n werk?
 
Het is voor ons ook een principieel punt, dat past bij ons als partij: met een U-pas gaan we uit van vertrouwen. Daarmee zeggen we tegen volwassenen én kinderen: u weet zelf het beste wat u met dit geld wil doen. Waar u uw geld aan uit wil geven, hoe u mee wilt doen in de maatschappij.
 
Wij vinden het dus niet verstandig om deze stap te zetten.
 
We snappen daarnaast wel dat het bedrag op de U-pas voor volwassenen wordt verhoogd. Dat blijkt ook uit het onderzoek: die 100 euro is niet toereikend. Zeker in de huidige tijd, met oplopende prijzen en stijgende energiekosten, lijkt ons dit zeker verstandig te doen. Vandaar ook onze steun voor het amendement van de PvdA en GroenLinks.
 
Het lijkt ons, gezien de populariteit en het gebruiksgemak van de U pas, de moeite waard om te bekijken of we deze juist breder en meer kunnen gebruiken in Houten. Vandaar ook steun voor de motie die hiertoe oproept.
 
We lazen het advies van de Adviesraad Sociaal Domein om tot een goede visie op armoedebeleid te komen. De opstellers van het onderzoeksrapport dat nu voorligt beamen dit en adviseren dit ook. Ook wij denken dat het goed is dit te doen, om deze visie met duidelijke meetbare doelen te ontwikkelen. Ook onze steun dus voor deze motie.
 
Voorzitter, iedereen moet mee kunnen doen. Met onze inkomensregelingen zorgen we daarvoor, ook voor kinderen, misschien wel juist voor kinderen. En als we dan een goedwerkende en populaire regeling voor hen zo stevig aanpassen. Dat moet dat wel heel goed doordacht en uitgewerkt zijn; en onderzocht zijn waarom dit de beste keuze is. En dat missen wij helaas in dit voorstel.
 
Dank u wel.