Interpellatiedebat om De Nieuwe Doelen alsnog open te stellen

De fracties van D66, Democraten Gorinchem, CDA en PvdA vragen een interpellatiedebat aan. Onze fractievoorzitter, Ilhan Tekir, heeft hier vandaag mede namens de genoemde fracties een verzoek toe gedaan bij de voorzitter van de gemeenteraad.

Eerdere acties om De Nieuwe Doelen open te stellen

Met mondelinge én schriftelijke vragen probeerde de fractie van D66 al eerder het college te verleiden om De Nieuwe Doelen tijdelijk open te stellen. Genoeg Gorcumers immers die er gebruik van willen maken, zoals amateurkunstverenigingen, scholen en andere sociaal-culturele gezelschappen. Tot onze spijt blijft het college halsstarrig volhouden dat het pand dicht blijft.

Tijd voor interpellatie

De Nieuwe Doelen blijft de gemoederen bezighouden. Niet alleen omdat het college er halsstarrig voor kiest om het pand gesloten te houden, maar ook vanwege de wispelturigheid met betrekking tot het beheer. Zo hebben wij begrepen dat Stichting Podium Pandemonium er halsoverkop uit moest, om plaats te maken voor een nieuwe leegstandsbeheerder. Terwijl Pandemonium eerder nog door het college zou zijn gevraagd om m.i.v. 2023 het leegstandsbeheer op zich te nemen in vervolg op het gevoerde van de voorafgaande twee jaren. De tegenstrijdige berichtgeving over leegstandsbeheer maakt het bovendien alleen maar verwarrender: daar waar het college in de raadsvergadering van 24 november jl. aangeeft dat er sprake is van leegstandsbeheer, blijkt dat in de beantwoording een maand later van de schriftelijke vragen van D66 niet meer het geval.
En ook de toezegging die op 10 november jl. is gedaan om de raad te informeren over het aanbestedingsproces, wordt zomaar op de lange baan geschoven. Inmiddels koerst het college op een raadsvoorstel voor de zomer van 2023. Daarmee is weer een half jaar verloren, zonder dat we zicht hebben op het vervolg.

Vragen voor het debat

De fracties van D66, Democraten Gorinchem, CDA en PvdA zijn buitengewoon verwonderd over deze gang van zaken. Daarom doen wij een verzoek tot interpellatie – conform art. 49 van het RvO – met daarbij de volgende vragen:

1.       Is er vanuit het stadhuis een telefoontje uitgegaan richting Pandemonium met het verzoek de rondleidingen in De Nieuwe Doelen aan gemeenteraadsfracties te staken?
2.       Klopt het dat het college cq. de wethouder en of zijn beleidsambtenaar, aanvankelijk Pandemonium heeft gevraagd voorbereidingen te treffen om het beheer m.i.v. 2023 op zich te nemen, maar vlak voor het einde van 2022 alsnog heeft besloten om de banden met deze stichting te verbreken?
3.       Hoe verklaart u dat het college aanvankelijk de raad laat weten dat er sprake is van leegstandsbeheer (24 november jl.) en dat het college dit een maand later in de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 met terugwerkende kracht weerspreekt?
4.       Uit de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 blijkt dat er zich bij de gemeente drie partijen hebben gemeld om gebruik te maken van De Nieuwe Doelen. Bent u zich ervan bewust dat er zich ook partijen melden bij Pandemonium?
5.       Hoe verklaart u dat De Nieuwe Doelen in tijden van corona wel tijdelijk opengesteld kon worden en nu corona achter de rug is niet meer? Welk bedrag zou nu per jaar benodigd zijn voor openstelling?