Bestuurswissel binnen D66 Gorinchem

Tijdens de Algemene Afdelingsvergadering op 16 november werd vooruitgekeken naar de Provinciale Statenverkiezingen in maart, blikte de fractie terug op het afgelopen halfjaar en vond een bestuurswissel plaats. Anne Sophie Ouwenbroek nam afscheid en Marjolein Schouten neemt haar plek in als algemeen bestuurslid.

Anne Sophie verlaat het bestuur

Omdat Anne Sophie vanwege een verhuizing de stad verlaat, kon zij niet langer zitting nemen in het bestuur. Afgelopen anderhalf jaar was Anne Sophie verantwoordelijk voor onze communicatie en in die tijd heeft zij enorm veel werk verzet en veel betekend voor D66 Gorinchem. Voor de verkiezingen zette zij zich in om te zorgen dat we goed zichtbaar waren in de stad. Daarnaast was Anne Sophie met haar communicatie-expertise een fijn klankbord voor de fractie.

Marjolein Schouten benoemd als algemeen bestuurslid

De afdelingsvergadering heeft unaniem ingestemd met de benoeming van Marjolein Schouten als algemeen bestuurslid. Marjolein is lid van D66 sinds zomer 2020 en wil graag vanuit haar achtergrond en ervaring in zorg en onderwijs, een steentje bijdragen om Gorinchem nog mooier en leefbaarder te maken voor iedereen.
De afdeling is blij met de benoeming van Marjolein als nieuw bestuurslid. Het bestuur van D66 Gorinchem bestaat nu uit Jan Willem van der Werff, Marjolein Schouten, Peter-Paul Timp en Gino Mion.

Vooruitblik PS2023 met Statenlid Jeroen Heuvelink en Francis Alba Heijdenrijk

Aan het begin van de vergadering gaf Jeroen Heuvelink, Statenlid namens D66, een toelichting op het werk van de provincie. Op dit moment is stikstof een belangrijk dossier en de verwachting is dat dit ook een rol gaat spelen in de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Het bestuur is verheugd dat er ook een lokale kandidaat, oud-raadslid en oud-fractievoorzitter Francis Alba Heijdenrijk op de kieslijst staat. Een goede relatie met de provincie is belangrijk is voor Gorinchem, zowel voor de stad als voor de regio.

Nieuws van de fractie

Onze raadsleden Ilhan Tekir en Tom van der Meijden blikten kort terug op het afgelopen half jaar. Vanuit de oppositie proberen we constructief bij te dragen aan de plannen voor de stad. En een aantal van onze initiatieven is inmiddels ook aangenomen. Ilhan noemt daarbij voorbeelden als het warenhuis voor de binnenstad, verruiming van de inkomensgrens voor de minima en ondersteuning van kinderen bij sport- en culturele activiteiten. Een aantal onderwerpen is op verzoek van de leden nader besproken, zoals de ontwikkelingen m.b.t. windmolens en de besteding van cultuurgelden. Tot slot wordt er stil gestaan bij de toegenomen zichtbaarheid van de fractie in de stad. De fractie wil daarmee de positieve flow uit de campagne voortzetten en ziet ook de waardering hiervoor vanuit inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
Mocht jezelf ideeën hebben of eens willen meepraten tijdens een fractievergadering neem dan contact op met de fractie.