Samenvatting van het verkiezingsprogramma

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft. Wij gaan voor een veilige leefomgeving waarin je kunt wonen, werken, sporten en recreëren.

Lees hier de samenvatting van onze plannen uit het verkiezingsprogramma.

Zorgen voor elkaar Goes is een gemeente waar je graag leeft, werkt en woont. We hebben oog voor elkaar en willen een gelukkig en gezond leven. Hoe dan? Door sport en bewegen te stimuleren en de sociale omgeving zo in te richten dat een gezond leven voor iedereen mogelijk is.

 • Het aantal kinderen dat in armoede leeft moet gehalveerd worden en het terugdringen van de kansenongelijkheid krijgt een hogere prioriteit.
 • Om sneller de bijstand uit te stromen, voeren we de Werkbonus in. Een premie om parttime te kunnen werken zonder kortingen.
 • We zetten steviger in op een gezonde leefstijl, bij jongeren en ouderen, met een lokaal preventieplan. Regelmatig bewegen en gezonder eten kan veel problemen voorkomen.
 • De gemeente Goes sluit aan bij het Schone Lucht Akkoord.
 • Voorkomen en er op tijd bij zijn is altijd beter. We investeren méér in jongeren- en opbouwwerk in Goes.
 • We willen iedereen in staat stellen om te kunnen sporten. Ook de kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen en mensen die minder te besteden hebben.
 • We vergroten de mountainbike route vanuit Goes, zodat deze aansluit op de route in Borsele.
 • Goes wordt een dementie-vriendelijke gemeente.
Samen met de inwoner en gastvrij voor bezoek Vaak wordt bij plannen gesproken over Burgerparticipatie. Burgerparticipatie betekent dat inwoners de ruimte krijgen om mee te doen en te denken. We willen burgerparticipatie vergroten en samenwerken met wijkverenigingen en dorpsraden over de leefomgeving van inwoners.

 • Wij willen gaan werken met een Burgerforum: 100 willekeurige inwoners gaan met een thema aan de slag en komen met een advies of concreet plan.
 • We gaan wijk-, buurt- en dorpsverenigingen beter ondersteunen met bijvoorbeeld meer budget.
 • Er komen meer openbare (zelfreinigende) toiletten in onze wandelgebieden en binnenstad, die ook buiten openingstijden van de winkels beschikbaar zijn. Het streven is iedere 500m een goede toiletvoorziening.
 • We zorgen voor een goede bereikbaarheid van het terrein van de stoomtrein vanaf het NS-station.
 • Het Goese Sas wordt een recreatieve hotspot aan de Oosterschelde, die watersporters en natuurliefhebbers trekt. Andere recreatiezones krijgen een stevige opfrisbeurt met bijv. een steiger en bankjes.
 • De gemeente Goes moet zorgen voor geschikte en voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten die zich inzetten voor onze bedrijven.
Genoeg ruimte om prettig
te wonen in Goes

 • We willen natuur en landbouwgrond behouden en niet vol bouwen richting de dorpen. Eerst zoeken naar “verdichting”.
 • Niet meteen woningen slopen, maar bijvoorbeeld woningen relatief goedkoop verkopen aan starters/ jongeren. Zij kunnen die woningen dan zelf verbouwen en verduurzamen.
 • Wij willen een onderzoek en visie hoe het gebied ten zuiden van de spoorlijn kan worden ontwikkeld als woningbouw-locatie, kort bij het centrum en bij het station.
 • We willen onderzoeken of de wet “Opkoopbescherming en verruiming huurcontracten” oplossingen kan bieden voor mogelijke knelpunten in Goes.
 • We gaan onderzoeken op welke wijze leegstaande winkel- en kantoorpanden geschikt gemaakt kunnen worden als woonruimte of ateliers.
 • Stimuleer verhuizen van 65-plussers vanuit een grote afbetaalde woning naar een woning-op-maat, met behulp van een seniorenmakelaar. Dit bevorderd de doorstroming.
 • We maken wonen in de binnenstad aantrekkelijker. Hierdoor gaat de stad ook ’s avonds meer leven en dat draagt bij aan de veiligheid.
 • We behouden de grote terrassen die zijn ontstaan in de coronaperiode. Dit vergroot de gezelligheid op de markt, zodat mensen na het winkelen langer in de stad blijven. De ondernemers hoeven voor de grotere terrassen geen hogere bijdrage te betalen.
 • De binnenstad wordt tijdens winkeltijden meer voetgangersgebied. Vooral tijdens winkeltijden. Geen (brom)fietsen, scooters of elektrische steps. De binnenstad duurzaam en elektrisch bevoorraden. Zorgt meteen voor een schonere lucht.
 • We realiseren meer oplaadpunten voor elektrische fietsen en elektrische auto’s o.a. op bestaande parkeerplaatsen in de stad en de dorpen.
 • Goes mist een echte P & R: tegen een aantrekkelijk tarief kunnen parkeren en door kunnen reizen.
 • Van het kruispunt Deltaweg/Langeweg bij Wilhelminadorp willen wij eren ongelijkvloerse kruising maken.
Leven in een duurzaam Goes Goes wordt een toekomstbestendige gemeente. Daarvoor moeten we onze omgeving aanpassen en klaarmaken voor klimaatverandering. Een groene leefomgeving is een fijne en aantrekkelijke leefomgeving. Daar wil je wonen, werken en leven.

 • De ambitie om gemeentelijke gebouwen voor 2035 energie neutraal te maken moet worden gehandhaafd.
 • We leggen meer groen met wandelpaden aan en meer kleine vijvers voor verkoeling en wateropvang.
 • We willen inwoners stimuleren om hun tuin te vergroenen met de Operatie Steenbreek.
 • We willen in gesprek met de bedrijven in onze gemeente om minder verlichting aan te laten in de nacht. Met minder verlichting in de nacht verstoren we dieren minder en gaan we lichtvervuiling tegen.
 • We maken meer gebruik van platte daken voor zonnepanelen en voor bedekking met sedum.
 • We helpen inwoners op weg met besparen en verduurzamen met vouchers voor het treffen van energiebesparende maatregelen.
 • • Bedrijvenpark Deltaweg moet zo duurzaam mogelijk worden. Toekomstige bedrijven zo duurzaam mogelijk laten zijn moet het doel worden, niet een streven.
 • • We willen het Poelbos vernieuwen en weer onder de aandacht van onze inwoners brengen. Fietspaden, picknicktafels, speel- en fitnesstoestellen worden verbeterd en uitgebreid, met fietsparkeerplaatsen met oplaadmogelijkheden.
 • Natuurgebieden zijn voor ons essentieel. Deze gebieden willen we behouden en waar mogelijk vergroten.
Alle ruimte om jezelf te ontwikkelen Jezelf zijn is belangrijk, net als de mogelijkheid en de ruimte om jezelf te kunnen ontwikkelen. Dit geldt voor ieder individu en ook voor onze ondernemers. Onderwijs is belangrijk voor onze ontwikkeling, wij willen dat de school in dorp en wijk toegankelijk is voor iedereen.

 • We willen de school het middelpunt maken van de wijk. Van kinderopvang en buitenschoolse activiteiten tot buurtwerk en sociale ondersteuning zoals inwoners digiwijzer maken.
 • Wanneer wordt nagedacht over de huisvesting van scholen in Goes willen wij stimuleren dat dit Integrale Kind Centra worden, een basisschool met kinderopvang.
 • In samenwerking met de Bibliotheek Oosterschelde wordt op iedere basisschool een bibliotheek ingericht. Deze schoolbibliotheek moet toegankelijk zijn voor mensen uit de wijk en ouders van de schoolkinderen.
 • Plaatselijke ondernemers komen soms lastig aan (winkel)ruimte. We willen onderzoeken of een waarborgfonds mogelijk is, waarbij de gemeente garant staat voor de huurlasten van drie maanden. Zo hopen we de plaatselijke ondernemer te faciliteren bij het starten van een nieuw bedrijf.
 • De huidige reclamebelasting wordt als de periode afloopt, niet verder verlengd.
Veilig en in vrijheid leven Vrij zijn is makkelijk gezegd, dat willen we toch allemaal? De praktijk is echter anders. Vrij zijn is geen vanzelfsprekendheid en moet daarom blijvend op de agenda. We zijn trots op de komst van Roze Zaterdag en we streven naar een samenleving met respect en begrip voor elkaar. Waar je kunt zijn wie je bent. Dat moet ook veilig kunnen. Je veilig voelen wanneer je gaat wandelen en veilig kunnen deelnemen aan het verkeer.

 • Met Roze zaterdag maakt Goes een statement. Wat ons betreft is dat geen eenmalige actie, Goes mag zich meer op dit thema laten zien. Wij willen een mooie ‘thema-mural’ realiseren en regenboogzebrapaden in de gemeente.
 • We moeten een einde maken aan discriminatie en racisme bij de lokale overheid. Nog steeds voelen groepen mensen zich niet gehoord. We moeten snel aan de slag om ervoor te zorgen dat mensen het gevoel hebben dat ze erbij horen.
 • Kinderen met een ziekte of aandoening moeten niet gescheiden opgroeien, maar samen naar school gaan. Daarom willen wij elk Integraal Kind Centrum (IKC) verder uitbreiden en inclusiever maken.
 • De communicatie vanuit de gemeente en gemeenteraad moet in begrijpelijke taal (B1), geschreven en gesproken worden.
 • Wij willen het I-criterium afschaffen, zodat het voor iedereen >18 mogelijk is om softdrugs te kopen in de coffeeshop. Geen discriminatie op waar je vandaan komt.
 • Fietspaden op alle rotondes moeten één-richtingsverkeer worden. We willen niet dat gebruikers van deze fietspaden als verkeersremmers worden ingezet.
 • We willen meer fietsstraten in de gemeente.
 • Voor een beter leefklimaat in de bebouwde kom, willen we de algemene snelheidslimiet op niet-doorstroomwegen terugbrengen naar 30km/u.
 • De veiligheid rondom onze scholen moet worden vergroot door snelheid verlagende maatregelen te nemen voor autoverkeer. We denken hierbij o.a. aan de Bergweg en de Reigerstraat.
 • Samen met inwoners willen wij knelpunten voor voetgangers in onze gemeente in kaart brengen en een oplossing voor vinden.
 • We willen een ethische commissie instellen die het gebruik van algoritmes bij de gemeente beoordeelt op privacy en bewaakt dat algoritmes onbevooroordeeld werken.
Aandacht voor onze democratie Democratie is de basis voor onze samenleving. We luisteren naar elkaar, we praten mee en nemen heldere besluiten. Besluiten die uitgelegd kunnen worden en waarvoor we verantwoordelijkheid dragen. We richten ons systeem zo in dat inwoners en betrokkenen de weg kunnen vinden, actief meedoen en begrijpen welke keuzes worden gemaakt.

 • De gemeente Goes werkt samen met andere gemeenten om taken die te groot en te ingewikkeld zijn, uit te voeren. Dit gebeurt in Gemeenschappelijke Regelingen. Deze zorgen er wel voor dat de gemeenteraad op afstand staat van beleid en besluiten. In een poging om daarop meer invloed te krijgen wordt er inmiddels gewerkt met klankbordgroepen. Dit vinden wij nog maar een eerste stap en redelijk vrijblijvend. Wij willen nog een stap verder gaan en willen een Regioraad zoals die is voorgesteld door Prof. Dr. Marcel Boogers.
 • Nog te weinig durven de raadsfracties die een eigen wethouder in het college hebben, tegen de collegevoorstellen te stemmen. Daardoor verliest de raadsvergadering zijn functie. Na de verkiezingen willen wij een Raadsakkoord sluiten en een Raadsagenda opstellen in de gemeenteraad. Zo worden meer partijen en hun achterban betrokken bij het beleid.
 • Wat ons betreft gaan we anders om met de reserves van de gemeente. Democratisch willen we daar een besluit over nemen. Geld wat overblijft na de uitvoering van een project, moet terugstromen naar de Algemene Reserve en niet blijven staan in een “potje”.
 • Geld dat nu gereserveerd wordt voor grote infrastructurele projecten, willen wij ook gaan inzetten voor de uitdagingen rondom wonen en klimaat.
 • Wij willen een rechtvaardige en evenwichtige lastendruk. Voor inwoners en bedrijven.