Waar hebben wij ons mee bezig gehouden?

In de afgelopen vier jaar heeft D66 Goes zich op allerlei verschillende manieren laten zien. Van onderlinge ontmoetingen binnen de eigen vereniging tot initiatiefvoorstellen in de raad en zelfs een heuse podcast. We hebben samengewerkt met andere partijen en waren zichtbaar aanwezig in de Goese gemeenschap Hieronder een overzicht van de plannen en onderwerpen waarmee we ons hebben beziggehouden.

Onze leefomgeving en gezondheid

 • Samenwerking met PvdA en VVD om het I-criterium af te schaffen in Goes.
 • Bidbook samengesteld met interessante locaties voor Tiny Forests.
 • In de Karremansweidjes zijn naar de wens van de bewoners de straatstenen niet aangepast door onze vragen en aandacht.
 • Met onze hulp is het tweede deel van plan Westerschans herzien en met goede burgerparticipatie afgerond.
 • Door onze schriftelijke vragen is Goes aangesloten bij Operatie Steenbreek:Tegel eruit, plantje erin!
 • In de aanpak van zwerfvuil hebben wij aandacht gevraagd voor de gedragsverandering bij inwoners, niet alleen meer opruimen en meer opruimmateriaal.
 • We hebben een voorstel gedaan om een mountainbike route aan te leggen tussen de route in het Poelbos en de route bij Heinkenszand. Daarmee ontstaat er een prachtige grote route. Schriftelijke vragen gesteld over de luchtkwaliteit in Goes. Die is niet goed, waarom is Goes nog niet aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord? We hebben nog geen antwoord ontvangen op onze vragen, daarom is dit nu als actie opgenomen in dit verkiezingsprogramma.

Binnenstad

 • We hebben ons ingezet voor een autovrije binnenstad in Corona tijd en grotere terrassen.
 • We hebben veel aandacht besteed aan de beschikbaarheid van toiletten in de binnenstad.
 • De verplichte zondagssluiting is opgeheven. Wij wilden graag een vaste maandelijkse koopzondag. Met GroenLinks is de verplichte sluiting van tafel en kan iedere ondernemer zelf zijn of haar keuzes maken.

Vrijheid en veiligheid

 • We hebben aandacht gevestigd op de verkeersveiligheid van fietsers, zoals schoolgaande kinderen, bij het nieuwe kruispunt bij de ringbrug en de muziekbuurt.
 • We steunen het voorstel om op zoek te gaan naar een locatie voor een nieuw AZC voor 150-300 vluchtelingen.
 • We hebben mede gezorgd en gesteund dat Goes nu Roze Zaterdag mag organiseren.
 • We hebben algoritmes onder de aandacht gebracht, nieuwe toeslagen affaires moeten we voorkomen. Wat ons betreft komt er meer openheid rondom algoritmes en de inzet ervan.
 • Het gebruik van twee richting fietspaden op rotondes hebben wij afgeraden. Wat ons betreft worden dit soort fietspaden omgebouwd naar eenrichtingsverkeer.
 • Ook hebben we aandacht gevraagd voor de armoede-ambassadeur die Goes nog niet heeft ingesteld. Dat is wel afgesproken in het armoede-pact.

Burgerparticipatie en lokale democratie

 • Mede door D66 is de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing tot stand gekomen in de afgelopen periode. Deze werkgroep heeft onder andere het platform “Goes Praat Mee” opgeleverd waarbij de inwoners van Goes over diverse onderwerpen online kunnen meepraten.
 • We hebben een initiatiefvoorstel ingediend om meer vrouwen in de raad te krijgen.
 • Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 zijn we de tweede partij in Goes geworden!
 • Door onze motie Inspraak gebiedsontwikkeling Marconigebied is burgerparticipatie ingezet om samen met alle omwonenden na te denken over een nieuwe invulling van het Marconigebied.
 • Verder hebben we regelmatig aandacht gevraagd voor de inzet van de reserves van de gemeente.