Initiatiefvoorstel “Meer vrouwen in de raad”

Inleiding

De Gemeenteraad van Goes bestaat voor slechts 25% uit vrouwelijke raadsleden (6 van 24). Dat is geen representatieve vertegenwoordiging van de Goese samenleving volgens ons en zou beter kunnen.
 
Dit initiatiefvoorstel is niet nieuw of uniek. Het is gebaseerd op het initiatiefvoorstel van de gemeenteraad in Eindhoven. Op basis van dezelfde constatering over verdeling man-vrouw in hun gemeenteraad is daar een traject gestart wat resulteerde in het initiatiefvoorstel Raad zoekt Vrouw.

Waarom meer vrouwen in de raad?

(bron: Handreiking Vrouwen in de Raad; ProDemos)
“In 2018 is het bijna honderd jaar geleden dat het actief vrouwenkiesrecht (1919) is ingevoerd. Dit ging niet vanzelf; er is hard voor gestreden. Toch is in de afgelopen honderd jaar het aandeel vrouwen in gemeenteraden nooit hoger geweest dan de huidige 28 procent. Om maar te zwijgen over de nog lagere percentages van vrouwelijke wethouders en burgemeesters. Tijd voor verandering dus.

Diversiteit in de samenstelling van volksvertegenwoordigingen is goed voor de kwaliteit van de democratie. Het leidt tot:

 • Grotere legitimiteit van de besluitvorming: door meer herkenbaarheid meer acceptatie van genomen besluiten;
 • Grotere representativiteit: vrouwen voelen zich beter vertegenwoordigd en dus ook meer gehoord als het aandeel vrouwen in de raad groter is;
 • Meerwaarde en verhoogde efficiëntie van een divers samengesteld team;
 • Groter bereik: vrouwen zitten meestal in andere netwerken en brengen die in verbinding met het lokale bestuur;
 • Politieke aandacht voor onderwerpen die vrouwen belangrijk vinden;
 • Maar ook: juist in sectoren die gedecentraliseerd zijn naar gemeenten (zorg) hebben vrouwen vaak deskundigheid vanuit hun werk. Die kwaliteit heeft de raad nodig.

Uit persoonlijke verhalen van zittende raadsleden komt naar voren dat veel vrouwen in de politiek terechtkomen nadat ze bestuurs- of vrijwilligerswerk in hun stad of dorp hebben gedaan. Ze komen hierbij met de politiek in aanraking en merken dat je dáár moet zijn om echt iets voor elkaar te krijgen. De meeste vrouwen stappen niet meteen zelf naar een partij. Ze worden gevraagd, door een kennis of omdat ze een cursus hebben gevolgd. Vaak is dan nog hun eerste reactie: ‘Politiek, dat is toch niets voor mij? Kan ik dat dan?’.”
 
Laten we dus in Goes actief een hand uitsteken naar deze vrouwen en delen hoe leuk de lokale politiek kan zijn.

Het voorstel

Het doel van dit voorstel is om actief een hand uit te steken naar vrouwen en ze kennis te laten maken met het raadswerk. Actief omdat blijkt dat vrouwen over het algemeen niet zelf naar een partij stappen en vaak uitgenodigd worden door iemand of via een cursus ermee in aanraking komen.
 
We willen een werkgroep instellen met vrouwelijke raadsleden en/of steunfractieleden. Deze werkgroep gaat dan aan de slag met het organiseren van bijeenkomsten zoals beschreven in het initiatiefvoorstel Raad zoekt Vrouw uit Eindhoven. Hiermee willen we inzicht geven in het raadswerk en wat de gemeenteraad doet. Door dit op te zetten vanuit de gemeenteraad is deze informatie nog niet gekleurd door een partij en is het mogelijk om eerst meer te leren over het raadswerk en pas later een beslissing te nemen om zich aan te sluiten bij een partij.
 
Verder gaat de werkgroep inventariseren wie van de vrouwelijke raads- of steunfractieleden zich wil opwerpen als buddy voor geïnteresseerde vrouwen. Na een Raad zoekt Vrouw bijeenkomst kunnen de geïnteresseerden dan gekoppeld worden aan een buddy, zodat ze iemand hebben om nog verder te praten en makkelijk hun vragen kunnen stellen die ze hebben over het raadslidmaatschap of over andere manieren om bij te dragen aan de lokale politiek.
 
Het zou mooi zijn wanneer de werkgroep begin september nog aandacht kan genereren aan dit initiatief, zodat vrouwen die op dit moment twijfelen nog overgehaald kunnen worden om op een lijst te gaan staan. Misschien niet meteen voor een raadszetel, maar wanneer ze op een lijst hebben gestaan zijn ze in de mogelijkheid om steunfractielid te worden en op die manier kennis te maken met het werk en ervaring op te doen.

Bronnen

 • ProDemos, Handreiking-Vrouwen-in-de-Raad.pdf
 • Gemeenteraad Eindhoven, Initiatiefvoorstel_Raad_zoekt_vrouw.pdf

Ontwerp Raadsbesluit

De raad van de gemeente Goes:
 
besluit:

 • Kennis te nemen van de opbrengsten int het initiatiefvoorstel Raad zoekt Vrouw uit de gemeente Eindhoven, zijnde de vraagstukken en geformuleerde oplossingen om te komen tot een representatieve vertegenwoordiging van vrouwen in de raad/politiek.
 • In te stemmen met de volgende voorstellen:

 • Een werkgroep Raad zoekt Vrouw samenstellen bestaande uit vrouwelijke raadsleden.
 • De werkgroep opdracht te geven tot het twee keer per raadsperiode organiseren van een Raad zoekt Vrouw bijeenkomst zoals is beschreven in het initiatiefvoorstel uit Eindhoven.
 • De werkgroep vragen om te inventariseren wie van de vrouwelijke raadsleden en steunfractieleden op wil treden als buddy voor geïnteresseerde vrouwelijke inwoners.
 • Communicatie-uitingen (huis-aan-huis advertentie en social-media content) te laten ontwerpen voor de Raad zoekt Vrouw bijeenkomsten.
 • Via alle communicatiekanalen die de raad tot haar beschikking heeft deze uitingen delen om de Raad zoekt Vrouw bijeenkomsten onder de aandacht te brengen.