Hand-out van ons verkiezingsprogramma

1. Zorgen voor elkaar Goes is een gemeente waar je graag leeft, werkt en woont. We hebben oog voor elkaar en willen een gelukkig en gezond leven. Door sport en bewegen te stimuleren en de sociale omgeving zo in te richten dat een gezond leven voor iedereen mogelijk is.

 • We willen ervoor zorgen dat iedereen in de gelegenheid is om te sporten.
 • De werkbonus wordt ingevoerd om mensen echt de mogelijkheid te bieden om uit de bijstand te komen.
 • We staan klaar voor onze jongeren en investeren in jongerenwerkers.
 • Er komen genoeg openbare toiletten.
2. Genoeg woningen Samen met duurzaamheid en klimaat is woningbouw de belangrijkste uitdaging voor de komende tien jaar. Het bouwen van nieuwe woningen is op dit moment een van de belangrijkste onderwerpen in combinatie met oplossingen voor bestaande woningen.

 • We willen leegstaande kantoor- en winkelpanden ombouwen tot woonruimte.
 • Natuur en landbouwgrond moet behouden blijven en niet volgebouwd worden richting onze dorpen. Eerst bebouwd gebied verdichten en bestaande woningen renoveren en verduurzamen.
 • We willen kavelsplitsing makkelijker maken en een mogelijkheid bieden om een wooneenheid in de tuin te bouwen voor bijvoorbeeld mantelzorg.
 • Stimuleer, met behulp van een seniorenmakelaar, verhuizen vanuit een grote woning naar een woning-op-maat.
3. Een groener en duurzamer Goes Goes wordt een toekomstbestendige gemeente. Daarvoor moeten we onze omgeving aanpassen en klaarmaken voor klimaatverandering. Een groene leefomgeving is een fijne en aantrekkelijke leefomgeving. Daar wil je wonen, werken en leven.

 • We vergroenen wijk en bedrijventerrein.
 • Platte daken worden ingezet voor zonne-energie en sedum groen.
 • Het gemeentelijk vastgoed wordt zo snel als mogelijk (slim) verduurzaamd.
 • We willen het Poelbos vernieuwen, updaten en weer onder de aandacht van onze inwoners brengen.
4. Meer inspraak van jou als inwoner Vaak wordt bij plannen gesproken over Burgerparticipatie. Burgerparticipatie betekent dat inwoners de ruimte krijgen om mee te doen en te denken. Vaak is dit een informatie- of inspraakavond of wordt er een enquête uitgezet. We willen burgerparticipatie vergroten en samenwerken met wijkverenigingen en dorpsraden over de leefomgeving van inwoners.
Bijvoorbeeld verkeersmaatregels voor veiligheid op initiatief van de bewoners.

 • Wij willen gaan werken met een Burgerforum: een diverse groep inwoners die zich verdiepen in en onderwerp en met een of meerdere adviezen komt.
 • Wanneer je een taak van de gemeente beter en/of goedkoper kan, wordt dat mogelijk met het Uitdaagrecht.
 • Advies en inbreng van senioren-, jeugd- en sportraad vinden wij erg belangrijk.
 • Wijk-, buurt- en dorpsverenigingen willen we beter ondersteunen.
5. Ruimte om (veilig) te fietsen Vrij zijn is geen vanzelfsprekendheid en moet daarom blijvend op de agenda. Vrij zijn betekent ook je veilig voelen wanneer je gaat wandelen en veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Auto’s die met hoge snelheden in de stad en de dorpen rondrijden is een veel gehoorde klacht. Het is onveilig en het zorgt voor milieuschade door het harde optrekken en afremmen. We willen meer aandacht voor de fietser en de fietsinfrastructuur volgens Nationaal Toekomstbeeld Fiets.

 • De rotondes bij de spooronderdoorgang zijn gevaarlijk en dat moet wat ons betreft echt anders. Over vier jaar zijn de fietspaden op alle rotondes veiliger met fietspaden in één richting.
 • Overal komen er veilig verlichte (snel)fietspaden en leggen we meer fietsstraten aan.
 • We brengen de maximumsnelheid op niet-doorstroomwegen omlaag naar 30 km/u.
 • Er komen meer fietsparkeerplaatsen en extra oplaadpunten voor elektrische fietsen.