Woonagenda en Lelystad

Op de agenda van deze raadsvergadering stonden veel hamerstukken en twee inhoudelijk te bespreken woningbouw projecten. Daarnaast dienden wij een motie vreemd aan de orde van de dag in, inzake de saga Lelystad airport, gezamenlijk met diverse andere partijen.

Hieronder een kort verslag op hoofdlijnen – de volledige vergadering is hier terug te kijken.

Hamerstukken

Zoals al eens eerder benoemd: een hamerstuk is niet per definitie een klein of onbelangrijk onderwerp. Het is simpelweg een onderwerp waar in de voorafgaande commissie al heel duidelijk lijkt te zijn dat het niet nog een keer over gesproken hoeft te worden in de raad en dat er niet over gestemd hoeft te worden. Ook kan een partij zich nog bedenken en toch alsnog een stemming verlangen in de raadsvergadering.

Dit laatste was het geval voor een voor ons belangrijk onderwerp, namelijk het vastleggen in onze beleidstukken dat onze minima regelingen naar de grens van 130% bijstandsnorm worden opgetrokken. Iets waar we in de raadsvergadering over de begroting al ruimte voor hadden gemaakt met onze stemmen, maar wat dan ook in alle documentatie nog officieel moeten worden gemaakt. Voor ons een no-brainer, natuurlijk stemden we voor. Hadden we misschien nog iets meer of extra of een andere nuance willen zien? Ja natuurlijk, en daar hebben we tijdens de begrotingsbehandeling uitgebreid bij stilgestaan. Voor ons echter geen reden om nu nog een keer een principiële houding aan te nemen en deze regeling niet te laten doorgaan. Daarvoor zijn er te veel inwoners die in die groep tussen de 120 en 130% vallen.

Sprenghenparc

Hoewel er veel te doen is geweest over dit voorgenomen project – met veel zienswijzen en insprekers in de commissievergadering, hebben we als fractie ervoor gekozen om te stemmen voor het voorgestelde gewijzigde bestemmingsplan.

Zoals ons raadslid Joost Boermans al aangaf is het een goede ontwikkeling dat er 65 nieuwe woningen worden toegevoegd aan het bestand in onze gemeente waarvan een groot deel sociaal. Het plan past ook binnen de vereisten van onze woonagenda. Ook wordt er duurzaam gebouwd en is er een veilige ontsluiting gecreëerd, waarvan eentje extra als gevolg van inspraak.

Op de vragen en opmerkingen die in de zienswijzen en door insprekers zijn ingebracht is door het college afdoende antwoord gegeven. Het is niet aan ons als raadsleden om bijvoorbeeld de inhoud en conclusies van een ecologisch onderzoek in twijfel te trekken – daar hebben wij simpelweg de expertise niet voor.

Wel hebben we aan het college nog eens meegegeven om in de toekomst de participatie anders in te richten. Hoe een en ander gelopen is, mede ingegeven door de Covid19 periode, verdient niet de schoonheidsprijs. Gelukkig zien we op een aantal plekken al dat het anders gaat, en verwachten we hier continue verbeterslagen vanuit het college.

Formeel hebben we het over het project Hoofdstraat 90-94, maar we weten allemaal dat het over de nieuwe HEMA gaat. Het grootste probleem met dit project is dat het minimum aantal middeldure woningen dat hierin opgeleverd zou moeten worden conform onze woonagenda, niet gehaald wordt. Het gaat daarbij weliswaar om slechts 1 woning, maar de vraag blijft wanneer begint die glijdende schaal. Als 1 woning acceptabel is, zijn 2 woningen dat ook? Of 4, of 8?

Een lastig onderwerp, zeker omdat we wel vinden dat het erg belangrijk is voor de economie van het dorp Epe, dat de HEMA hier blijft. Naast natuurlijk het gegeven dat er ongetwijfeld voor de duurdere woningen ook vast wel kopers zijn die ergens anders weer een woning achterlaten. We hebben na flink overwegen dan ook voor de verklaring van geen bedenkingen gestemd. Wel hebben we daarbij een duidelijk signaal aan het college gegeven dat dit wat ons betreft een uitzondering is en hebben we gevraagd om de nieuwe Woonagenda zo snel als dat kan te behandelen, zodat we nog meer kunnen inzetten op goedkope woningen.

Lelystad Airport

Een motie vreemd aan de orde van de dag is een motie over een onderwerp wat niet op de agenda van de betreffende vergadering staat. Klinkt dus ingewikkelder dan dat het is. In dit geval namen wij het initiatief en sloten diverse andere partijen zich aan al indiener van de motie te weten CDA, VVD, Gemeentebelangen, GroenLinks, ChristenUnie/SGP en Nieuwe Lijn.

De motie spreekt de steun uit aan ons college als ook aan de colleges in buurgemeenten die gezamenlijk een brief hebben gestuurd aan de verantwoordelijke ministers met het verzoek om in te grijpen in het (wat ons betreft) debacle van opkopen van stikstofrechten door Schiphol Group ten gunste van Lelystad Airport en ten koste van ontwikkelingen in onze regio die ook stikstofcompensatie nodig hebben (bv woningbouw, het ondersteunen van de agrarische sector, natuurherstel). Ook vragen we het college in deze motie om zo veel mogelijk steun te verwerven bij provinciebesturen van Overijssel en Gelderland en gemeenten in de wijde omgeving.

Deze motie is in grote meederheid aangenomen.