Vragenhalfuur omtrent de nieuwe stadionsponsor NAM en windmolens

Op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad in Emmen kunnen gemeenteraadsfracties in Emmen tijdens het vragenhalfuur van een gemeenteraadsvergadering vragen stellen aan het college van B&W. D66 Emmen heeft de volgende vragen gesteld over de nieuwe stadionsponsor van FC Emmen (de NAM) en over de plannen van het college voor het schrappen van een windmolenpark.

Vragenhalfuur

NAM

Afgelopen zondag is bekend gemaakt dat de NAM de nieuwe stadionsponsor van FC Emmen wordt.

Heeft het college contact gehad met de NAM en/of FC Emmen over deze deal? Zo ja, wanneer, waarover en op welke manier? Zo nee, waarom niet?

Wat vindt het college ervan dat de NAM de nieuwe stadionsponsor van FC Emmen wordt?

Is het college het met de fractie van D66 eens dat dit besluit, op dit moment, op zijn minst opmerkelijk te noemen is? Hoe verwacht het college dat dit besluit in Groningen valt? En hoe verwacht het college dat dit besluit in Schoonebeek valt?

Kan de raad vertrouwelijk inzage krijgen in de details van deze deal?

Windmolens

Op 25 april viel in het Dagblad van het Noorden te lezen dat Emmen met goedkeuring van het college van Gedeputeerde Staten één van de geplande windmolenparken mag sluiten. In het artikel viel zelfs te lezen dat het college al een plan heeft gemaakt voor het komende half jaar waarin in overleg met omwonenden en ontwikkelaar de gelukkige winnaar wordt gekozen. Ik citeer: “Wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) wil zijn voorkeur nog niet prijs geven. Hij neemt een half jaar de tijd om te plussen en te minnen”. Einde citaat.

Onze eerste vraag is als volgt:

De raad lijkt nu volledig gepasseerd te worden. Wanneer denkt het college de raad te betrekken bij deze plannen? Mogen wij ook plussen en minnen?

Daarnaast horen wij graag de beweegredenen van het college rondom dit besluit.

Verwacht het college niet, net als de fractie van D66, dat dit besluit juist weer onrust in het gebied brengt? En zou het echt erg zijn als Emmen bij wijze van spreken te veel groene stroom zou opwekken met windenergie? De plannen liggen er al, de bewoners en ontwikkelaar anticiperen er op, en de stroomvraag neemt alleen maar toe. Wat levert het schrappen op?

Als laatst zouden wij graag wijzen op de vergadering van de Statencommissie op 17 mei. Daarin is het college van Gedeputeerde Staten gevraagd of zij de plannen tot schrappen van het Emmense college steunen. In antwoord daarop gaf de gedeputeerde aan dat het aan de Provinciale Staten is om daarover te besluiten, omdat het in een omgevingsvisie geregeld is. Ik citeer: “Wij kunnen nu niet zeggen het mag wel”. Einde citaat. Bovendien gaf de gedeputeerde aan dat er ook een volwaardig plan moet komen vanuit Emmen over hoe de energiedoelstellingen dan alsnog gehaald kunnen worden, voordat er akkoord gegeven kan worden. Ik citeer nogmaals: “Het wordt nog wel een behoorlijke klus voor de gemeente Emmen, denk ik. Wij gaan niet eerder met een voorstel naar de Staten toe voordat we dat plan hebben ontvangen”. Einde citaat.

Hoe is het mogelijk dat wij op 25 april in de krant hebben kunnen lezen, en met ons alle inwoners van Emmen, dat uw college en het college van gedeputeerde staten gezamenlijk tot de conclusie zijn gekomen dat er een streep kan worden gezet door een van de geplande windmolenparken in Emmen, terwijl de gedeputeerde dat tijdens de Statencommissievergadering volledig tegenspreekt?

Antwoord

NAM

In hun antwoord heeft het college van B&W aangegeven geen contact te hebben gehad met de NAM en/of FC Emmen over deze deal. Naar het oordeel van het college ligt dit soort deals ook buiten de bevoegdheid van het college. Verder heeft het college er geen moeite mee dat de NAM de nieuwe stadionsponsor wordt, ook omdat zij al betrokken waren als sponsor bij bijvoorbeeld Stichting FC Emmen Naoberschap. Sterker nog, het college vindt het juist wel fijn dat bedrijven, waaronder de NAM, op deze manier betrokken zijn. De vraag over hoe dit zou kunnen vallen in Schoonebeek en/of Groningen is grotendeels ontweken.

Op de vervolgvraag, of er een bedrijf te bedenken valt dat niet de stadionsponsor zou mogen zijn, gaf het college een opmerkelijker antwoord. Namelijk, bij een bedrijf als bijvoorbeeld Gazprom zou het college de directie van FC Emmen wél aanspreken. Daarmee geven ze twee dingen aan. Een: het is dus wel mogelijk om je als college met dit soort deals te bemoeien. Twee: er wordt de NAM geen strobreed in de weg gelegd door het college.

Deze beantwoording baart ons natuurlijk zorgen. Er ligt nog een heel traject voor de boeg in Schoonebeek, maar wij hebben het gevoel dat de NAM het college van Wakker Emmen en PvdA al binnenboord heeft. Wij zullen daarom scherp blijven en dit soort vragen blijven stellen!

Windmolens

In hun reactie op de vragen over de plannen voor het schrappen van een windmolenpark heeft het college van B&W aangegeven het er niet mee eens te zijn dat de raad niet betrokken wordt (dat zal aan het einde van het traject gebeuren) en dat zij dit besluit wel degelijk hebben kunnen nemen op basis van gesprekken die ze met de provincie hebben gevoerd. Ook horen zij de woorden van de gedeputeerde tijdens de commissievergadering volledig anders. Bovendien hechten zij minder waarde aan berichten in de pers.

Op de vraag hoe erg het nou eigenlijk is dat er in Emmen te veel schone energie opgewekt zou worden, gaf het college aan dat zij elke kans zullen pakken om de opgelegde taakstelling naar beneden bij te stellen. De gemeente volgt daarbij niet de eigen doelstellingen, maar de doelstellingen die vastgelegd zijn in de regionale energiestrategie (RES).

We hebben in een vervolgvraag het college nog proberen te bewegen al voor de start van dit traject de raad hierover te bevragen, maar daar had het college ook geen behoefte aan. Zij willen hierover het besluit nemen en pas daarna dit besluit aan de gemeenteraad voorleggen.

Wij zijn ook van de beantwoording op deze vragen geschrokken. Het is niet alleen zo dat de berichten tot nog toe over de geplande plannen simpelweg niet kloppen (waarbij onze inwoners dus een heel ander verhaal via de pers wordt verteld dan wat de waarheid is), maar het college van Wakker Emmen en PvdA toont ook helemaal geen ambitie op het gebied van klimaat (sterker nog, ze geven zelfs aan minder te willen doen) en ze nemen rol van de gemeenteraad ook weer niet serieus.

Wij zullen hier scherp op zijn en blijven (en wat ons betreft schrappen we geen enkel windmolenpark), maar wij hopen ook dat dit weer duidelijk maakt waar dit college en deze partijen voor staan, en waarom stemmen er toe doet.