Van Afval naar Grondstof en de Nedersaksenlijn!

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 maart 2021 is gesproken en gestemd over het kaderplan ‘Van Afval naar Grondstof’ en over een motie van onze hand om de Nedersaksenlijn nadrukkelijk onder de aandacht te brengen tijdens de formatie. De motie en het kaderplan zijn, met uitzondering van de PVV, raadsbreed aangenomen. Verder waren wij voornemens om ook een motie in te dienen rond het kaderplan. D66 Emmen is namelijk voorstander van het principe de vervuiler betaalt. Echter is het wel belangrijk dat iedereen dezelfde kansen krijgt om mee te doen en op dezelfde manier wordt belast. Carmen Hoogeveen heeft daarom namens D66 Emmen, samen met de fracties van 50PLUS, SP, GroenLinks en VVD,  een motie voorbereid die het college oproept met een financiële compensatie te komen voor inwoners die niet de mogelijkheid hebben om beter afval te scheiden. Uiteindelijk is besloten deze motie aan te houden tot het kaderplan nader is uitgewerkt.

Lees hieronder de volledige bijdrage van Carmen Hoogeveen in eerste termijn over het kaderplan ‘Van Afval naar Grondstof’:

Volledige bijdrage Carmen Hoogeveen

Voorzitter,

Zoals al aangegeven, vindt D66 dit plan in de basis een goed stuk. We gaan uit van het principe: ”de vervuiler betaalt”. Maar D66 heeft ook de zorg of dit allemaal nog wel voor 1 januari 2022 “SMART” en rechtvaardig te krijgen is. Want hoe wordt het straks berekend als je 3 of 4 keer een poging moet doen om een ondergrondse container geopend te krijgen, omdat deze om welke reden dan ook hapert? Hier is nog een belangrijke afweging te maken tussen administratieve kosten voor de gemeente en duidelijke communicatie richting onze inwoners. En zoals bij alle ICT-systemen van overheden, moeten zaken als veiligheid en privacy uiteraard goed geregeld zijn. Graag hier aandacht voor.

D66 wil graag, dat we op allerlei manieren onze inwoners stimuleren om mee te helpen aan een schonere omgeving. In de commissievergadering gaf de wethouder al aan, dat de gemeente meedoet met het project Schoon Belonen, dus de motie is hier niet meer nodig. Wij zijn benieuwd hoe je daar dan als sportvereniging of als school bij aan kunt sluiten. Op de website van de gemeente kunnen we namelijk niet verder als we interesse hebben in Schoon Belonen. Kan de wethouder dat na laten gaan?

Wellicht kan de wethouder kijken naar Borger-Odoorn, want daar zijn de scholen al uitgedaagd. Ze maken bijvoorbeeld 1 km rondom de school schoon en dat is beloond met gratis knijpers. Dus heeft de wethouder al nagedacht hoe hij de leerlingen in Emmen wil uitdagen?

Goede bekendheid en gerichte communicatie, met verschillende kanalen en middelen per doelgroep, voor en tijdens de invoering van DIFTAR,is essentieel om uiteindelijk met elkaar tot minder restafval te komen.

Maar wat D66 absoluut niet wil is, dat mensen die nog niet verder kunnen scheiden, straks al wel belast worden. Wij hebben daarom een motie voorbereid, welke we graag willen indienen. Hierbij verzoeken wij om inwoners die geen mogelijkheid hebben om te scheiden, financieel te compenseren. Dit is bijvoorbeeld relevant voor ondergrondse containers waarbij nog geen aparte GFT bak beschikbaar is. Hierbij willen we opmerken, dat bijvoorbeeld in Emmermeer gewone woningen met flinke tuinen ook alleen maar toegang hebben tot ondergrondse containers.

Verder wil D66 graag dat de wethouder toch nog eens in BOCE verband kijkt hoe het staat met het onbeperkt aanbieden van afval in de milieustraat. Door de limiet van 300 kilo los te laten denken we nog meer te kunnen scheiden. Tot slot: D66 is voorstander van dit plan waarbij we afval beter kunnen gaan scheiden. Maar dan moeten we wel, via duidelijke communicatie en bereikbare middelen, iedereen een gelijke kans geven om hieraan bij te dragen.