Schriftelijke vragen omtrent de aanpak van discriminatie in Emmen

Op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad in Emmen kunnen gemeenteraadsfracties in Emmen schriftelijke vragen indienen bij het college van B&W. D66 Emmen heeft de volgende schriftelijke vragen ingediend omtrent de aanpak van discriminatie in Emmen.

Schriftelijke vragen

Geacht college,

Op grond van het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad in Emmen heeft de gemeenteraadsfractie van D66 Emmen de volgende vragen omtrent de aanpak van discriminatie in Emmen. Deze vragen worden gesteld naar aanleiding van het volgende artikel:

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2469736-onbekend-en-krap-bij-kas-hoe-verder-met-discriminatiemeldpunten

  • Kent u het hierboven genoemde artikel en klopt de daarin genoemde informatie over Emmen?
  • In de brief van uw college van 13 oktober 2022, als beantwoording op vragen gesteld tijdens het vragenhalfuur van de gemeenteraadsvergadering van 27 oktober 2022 en in de begroting 2023 (p. 42) heeft uw college aangegeven de rijksbijdrage van 77 cent per inwoner voor antidiscriminatievoorzieningen in te willen zetten voor een structurele, lokale aanpak van discriminatie. Is dat gelukt? Zo ja, hoe ziet deze aanpak er uit? Zo nee, waarom niet?
  • Op welke manier heeft u tot op heden de rijksbijdrage voor antidiscriminatievoorzieningen besteed? Indien de rijksbijdrage niet naar het Meldpunt Discriminatie Drenthe is gestuurd, waarom heeft u daar niet voor gekozen?
  • In het hierboven genoemde artikel en in het daarin genoemde rapport van Berenschot worden verschillende conclusies over antidiscriminatievoorzieningen zoals Meldpunt Discriminatie Drenthe gemeld. Zo is hun takkenpakket onvolledig en sluit deze niet altijd goed aan bij de ervaringen en behoeften van personen die discriminatie ervaren, zijn antidiscriminatievoorzieningen onvoldoende zichtbaar en vindbaar, is de organisatie van antidiscriminatievoorzieningen versnipperd en onvoldoende onafhankelijk, is de financiering van antidiscriminatievoorzieningen te afhankelijk van beleidskeuzes en de politieke kleur van gemeenten, en ondervinden veel personen die te maken hebben met discriminatie diverse barrières om dit te melden. Wat is uw reactie op deze conclusies?
  • Verwacht u dat het Meldpunt Discriminatie Drenthe haar werk goed kan doen wanneer grote gemeenten zoals Emmen de rijksbijdrage niet beschikbaar stellen?
  • Ondanks alle hiervoor genoemde belemmeringen en bezwaren heeft uw college tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 oktober 2022 aangegeven dat er desondanks ongeveer 50 meldingen van discriminatie per jaar worden gedaan in Emmen. Bent u het met onze fractie eens dat dit aantal schrikbarend hoog is, gelet op alle zichtbare en onzichtbare belemmeringen om meldingen te doen en het uitblijven van een structurele aanpak van de oorzaken van deze meldingen?
  • Bent u van plan om van de aanpak van discriminatie in Emmen in 2023 en daarna een prioriteit te maken? Zo ja, hoe bent u dat van plan te doen? Zo nee, waarom niet? Welke rol gaat het Meldpunt Discriminatie Drenthe in uw aanpak spelen?