Schriftelijke vragen omtrent inburgering

Op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad in Emmen kunnen gemeenteraadsfracties in Emmen schriftelijke vragen indienen bij het college van B&W. D66 Emmen heeft de volgende schriftelijke vragen ingediend omtrent inburgering.

Schriftelijke vragen

Geachte college,

  • Krijgt de gemeente voldoende informatie van het COA over personen wanneer deze gekoppeld worden aan onze gemeente, zodat de gemeente zich ook kan voorbereiden voorafgaand aan de komst van de inburgeraar? Zo nee, aan welke informatie is behoefte? En op welke wijze bereidt de gemeente de inburgering dan wel voor, voorafgaand aan de komst van de inburgeraar?
  • Hoe kijkt het college naar de mogelijkheden voor maatwerk bij het maken van het Persoonlijk Inburgeringsplan (PIP) met de inburgeraar? Als de inschatting is dat iemand het niveau van B1 niet zal halen, wordt deze persoon dan in de Z-route ingedeeld, of zijn er andere mogelijkheden?
  • Welke afwegingen worden gemaakt bij de keuze van een route voor inburgeringsplichtigen? Wordt hierbij bijvoorbeeld eerder gekeken naar haalbaarheid of naar potentie van de inburgeraar?
  • Welke knelpunten ervaart de gemeente (verder) bij het vaststellen van een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP)? Heeft dit impact of de kwaliteit van een PIP? Hoeveel tijd kost het onze gemeente om een PIP vast te stellen? Wat gebeurt er als dit niet lukt in de door het Rijk voorgeschreven 10 weken?
  • Op welke wijze monitort de gemeente de voortgang in de inburgering van gezinsmigranten? Heeft de gemeente voldoende gegevens om deze voortgang te monitoren? Welke eventuele knelpunten komt onze gemeente tegen bij de begeleiding van gezinsmigranten?
  • Kan het college aangeven hoe de financiële ontzorging van inburgeringsplichtigen verloopt? Heeft de gemeente voldoende inzicht in de gegevens die nodig zijn voor een goede financiële ontzorging? Welke eventuele andere knelpunten komt de gemeente tegen?
  • Op welke wijze bereidt de gemeente zich voor op een mogelijke toename in inburgeringsactiviteiten door de wens van Oekraïense ontheemden om langer in Nederland te verblijven? Tegen welke knelpunten loopt de gemeente aan in de voorbereiding? Wat is er nodig om deze knelpunten te doorbreken?
  • Hoe verloopt de begeleiding van inburgeraars die nog onder de oude wet (Wi2013) moeten inburgeren?