Rondvragen omtrent Carbid en het basisinkomen

Tijdens commissievergaderingen kunnen commissieleden een rondvraag stellen over een vraagpunt dat buiten de vergaderagenda, maar binnen de taakvelden van de desbetreffende commissie valt. Tijdens de commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie van 12 januari 2023 heeft fractievoorzitter Joey Koops rondvragen gesteld over Carbidschieten tijdens de jaarwisseling en over een experiment met basisinkomen in Eindhoven. Lees hieronder zijn inbreng.

Rondvraag over Carbidschieten

Wij horen graag van het college waarom de lijst met Carbidschietlocaties niet openbaar gepubliceerd is, en of, en zo ja, hoe, op de APV is gehandhaafd afgelopen jaarwisseling, waarbij wij met name geïnteresseerd zijn in de verplichte afstand tot woonbebouwing.

Antwoord

In zijn antwoord heeft de burgemeester aangegeven dat de wet het college niet verplicht tot openbaarmaking van de lijst met Carbidlocaties. Vandaar dat ze het niet doen, al zou het wel kunnen.

Verder heeft de burgemeester aangegeven dat er in de aanloop naar Oudejaarsdag, maar zeker ook op Oudejaarsdag zelf, een ’treintje’ van betrokken personen naar bepaalde hotspotlocaties is gegaan en dat er verder alleen reactief op klachten en politiemeldingen is gereageerd.

Wat de fractie van D66 Emmen betreft zijn deze antwoorden niet afdoende. De APV legt al nauwelijks beperkingen op aan het Carbidschieten in Emmen, ondanks vele klachten in met name de woonwijken, en de omstandigheden dat er nauwelijks gehandhaafd wordt en dat het voor inwoners niet inzichtelijk is waar wordt geschoten maakt dat wij met nieuwe voorstellen zullen komen om het Carbidschieten in de gemeente Emmen te beperken tot locaties waar zo min mogelijk overlast is.

Rondvraag over het basisinkomen

Een rapport van de gemeente Eindhoven heeft de afgelopen weken enkele keren het nieuws gehaald, omdat het daarin beschreven experiment met een vorm van basisinkomen, in dit geval een Bouwdepot voor startende en kwetsbare jongeren, succesvol was en dat het college er graag een vervolg aan geeft.

Wij horen daarom graag van ons college of zij dit rapport ook kennen, en zo nee, of zij er alsnog kennis van willen nemen, en zo ja, wat de eerste reactie van het college op dit rapport is, en of het college bereid is om in algemene zin naar de resultaten te kijken en of deze vorm van basisinkomen ook van meerwaarde in Emmen kan zijn.

Antwoord

In zijn antwoord heeft wethouder Raymond Wanders (PvdA) aangegeven dat het college naar aanleiding van onze vragen nadere informatie heeft opgezocht over het Bouwdepot, omdat ze het nog niet kenden.

Dat heeft het college zo geïnteresseerd, dat ze het graag verder willen gaan verkennen. Daarbij willen ze ook zeker gaan kijken wat het eventueel voor de meest kwetsbare jongeren in Emmen zou kunnen betekenen. Hierop wordt nog teruggekomen, maar wij als fractie zijn al enthousiast over deze toezeggingen!