Kadernota 2022: Fietsen we uit het financiële dal?

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 juni 2021 is de Kadernota 2022 besproken. Lees hieronder de volledige bijdrage van fractievoorzitter Carmen Hoogeveen in eerste termijn:

Volledige bijdrage Carmen Hoogeveen

Na jaren van bezuinigingen en geen tot heel weinig investeringsruimte is het mooi om te lezen, dat er voorzichtig wat meer lucht komt. We lijken met de extra rijksmiddelen uit het financiële dal te fietsen, zoals ook blijkt uit de brief over het actueel financieel perspectief, maar zijn gelet op de vele posten die op PM zijn gezet, nog wel angstig voor de Muur van Emmen.

Want hoe groot de financiële impact van de coronacrisis is, valt nu nog niet helemaal goed te schetsen, maar dat het impact heeft en heeft gehad voor veel gezinnen, is nu al wel duidelijk. Gelukkig kan en mag er steeds meer en wij zijn dan ook blij, dat we elkaar hier weer fysiek mogen ontmoeten.

D66 vindt de Kadernota mooi compact en leesbaar geschreven en met deze nieuwe opzet is het goed, dat de hoofdlijnen van de diverse beleidsprogramma’s al worden aangeboden. Wij willen de suggestie meegeven, om overal eerst een veel gebruikte afkorting voluit te schrijven, waarna de afkorting gehanteerd kan worden, dit om de kadernota ook voor niet ingewijden leesbaar te houden. Bijvoorbeeld de afkorting HTSM (high tech systems & materials) op pagina 9. Hetzelfde geldt voor het veelvuldige en in onze ogen soms onnodig gebruik van de Engelse taal.

Zoals bekend wil D66 investeren in mensen. In de toekomst, in schone energie en digitalisering. Wij missen dan ook de bestuurlijke inzet, de echte focus op het klimaat en het milieu. De oproep om een proactieve houding aan te nemen omtrent het realiseren van voldoende duurzame energie, hebben we vorige maand nog in een motie gedaan.

Gelukkig is er wel aandacht voor een aantrekkelijke en passende woonomgeving, maar D66 mist hierin heel erg het bouwen voor starters en jongeren, zodat die ook een betaalbare start kunnen maken. Voor nieuwbouw kan al een woonverplichting gerealiseerd worden en wij hebben hiervoor een motie voorbereid, welke al is gedeeld, dus ik beperk me tot het verzoek:

– Te onderzoeken of een zelfbewoningsplicht voor woningen in de gemeente Emmen kan worden ingevoerd en onder welke condities;
– De resultaten van dit onderzoek na oplevering als discussiepunt te agenderen tijdens een commissievergadering Wonen en Ruimte en de daaropvolgende gemeenteraadsvergadering.

Deze D66 motie wordt mede ingediend door 50+, SP, GroenLinks en Wakker Emmen.

Wij hopen dat een bijdrage uit het Volkshuisvestingfonds ook zal helpen, zodat de duurzame, sociale en leefbare gemeente die men voorstaat, ook bewaarheid kan worden.

Bij cyber– en ondermijnende criminaliteit wil D66 graag meer aandacht voor de “zorgcowboys”. Zijn hier concrete plannen voor, hoe dit aan te pakken? Behalve een veilige en digitale bereikbaarheid, is een fysieke bereikbaarheid van belang. D66 wil daarom veel meer inzetten op de spoor- en fietswegen. Wij wijzen de wethouder op de zeer slechte situatie in Emmermeer: We zien daar enorme gaten en scheuren in de weg, hetgeen levensgevaarlijk is voor fietsers, die deze weg veelvuldig gebruiken (Valtherzandweg).

D66 wil het fietsen blijven promoten; fietsen is gezond en niet milieubelastend en daarvoor heb je goede fietspaden nodig, die logisch met elkaar verbonden zijn, veilige oversteekplaatsen en veilige parkeerplekken. We kijken dan ook halsreikend uit naar de uitvoering van de fietsmotie.

Het is goed te lezen, dat er nu gesproken wordt van de inrichting van de N862 Emmen-Klazienaveen (in plaats van over de verdubbeling) en dat mag wat ons betreft ook gaan over biodiversiteit en bermbeheer daarvan. Immers, de klimaatverandering vraagt om meer dan het behoud en uitbreiding van groen en waterbergingsmogelijkheden, het vraagt ook om een doeltreffend, integraal en samenhangend beleid – ook gericht op het behoud en bevorderen van de biodiversiteit, schone lucht en natuur.

Wat ons betreft mag er ook meer geld worden uitgetrokken voor “hoogwaardig”groen en dat niet alleen op rotondes. Emmen staat helaas in Drenthe bovenaan als het gaat om de verstening en op dit soort lijstjes moet je juist niet bovenaan willen staan.

Onder Sociale gemeente staat:
Voor de mensen die (tijdelijk) niet kunnen uitstromen naar betaald werk, is meedoen belangrijk. Dagstructuur en zinvol bijdragen helpt bij het oplossen of voorkomen van andere problemen. De dagbesteding willen we zo dicht mogelijk bij de gebruikers organiseren. Als het nodig is, organiseren we daarbij nieuwe financieringsconstructies.

Betekent dit dat er nu nog helemaal niets geregeld wordt voor deze groep? En heeft de wethouder wel eens gedacht aan de zogeheten “basisbaan”, naar het voorbeeld van Groningen, dus geen “zinvolle” bijdrage, maar loondienst?

Wij denken dat de bibliotheek hier een nog grotere laagdrempelige rol kan spelen voor iedereen met een hulp- of ondersteuningsvraag en willen daarom, dat hier meer geld voor wordt vrij gemaakt.

Verder willen wij ook de medewerkers van FC Emmen bedanken voor hun sportieve, toeristische en hun maatschappelijke rol! Wij hopen dat veel jeugd hierdoor wordt gestimuleerd om ook te gaan sporten en leert wat goed naoberschap inhoudt.

En als we extra willen inzetten op recreatie en toerisme, dan is een degelijk budget voor Stichting Marketing Regio Emmen hierin onontbeerlijk.

D66 kan zich vinden in het deels terugdraaien van een aantal bezuinigingsvoorstellen, zoals op pagina 19 is verwoord.

We zijn helaas vaker tegengekomen, dat er geen realistische afschrijvingstermijn werd gehanteerd of dat er vergeten wordt om een voorziening te treffen. Nu zien we weer dat de camera’s tegelijk met de realisatie van de parkeergarages zijn aangeschaft, hier een afschrijvingstermijn op rust van 50 jaar. Volgens D66 is dit niet een gevolg, maar is er verkeerd geactiveerd, dus hoe gaat de wethouder dit in de toekomst voorkomen?

Wij zijn blij, dat er rijksmiddelen beschikbaar gesteld om de bodemdaling aan te pakken en zijn mede-indiener van de motie over bodemdaling.

D66 begrijpt, dat er extra geld nodig is voor het wegenbeheer, maar kan er ook meteen geïnventariseerd worden of alle wegen nog wel nodig zijn?

U vraagt € 100.000 voor een onderzoek naar doorfietsroutes. D66 stelt voor om de huidige gebruikers / fietsers te raadplegen. Wij denken, dat die haarfijn de knelpunten kunnen benoemen in onze gemeente. Wellicht is een enquête goedkoper en efficiënter?

ICT projecten en overheid hebben niet de beste naam als het gaat om efficiëntie en implementatietijd. Wij vinden het dan ook best gevaarlijk als we lezen over de aanbesteding van de Centric pakketten. En als alle gemeenten hier mee zitten, zou het Rijk dit dan niet kunnen inkopen?

De RUD blijft een zorgenkindje en wij vragen ons af of je als gemeente hier ook helemaal uit kunt stappen?

Een van de doelstellingen bij inwoners en bestuur is het vergroten van het wederzijds vertrouwen? Wantrouwen wij onze inwoners nu dan?

Onder veiligheid missen wij hier wederom de aandacht voor zorgfraude. Is het invoeren van een BIBOB procedure voor startende zorgondernemers, zoals besproken bij de bijeenkomst met politie, Riec en Openbaar ministerie een optie die bekeken kan worden? We gaan er verder vanuit dat niet de cybercrime, maar het tegengaan van cybercryme een doorontwikkeling krijgt, het staat er nu wat vreemd.

Op blz. 45 bij onderwijs en jeugd, missen we de aandacht voor de fysieke gezondheid. Gezond eten en voldoende beweging is wat ons betreft altijd een speerpunt! En over integrale aanpak gesproken: Het groot onderhoud van de openbare ruimte en de wegen is een uitgelezen kans om deze meer bewegingsvriendelijker te maken. Meer info: https://www.allesoversport.nl/thema/beleid/sport-en-bewegen-stimuleren-via-de-omgevingsvisie-wat-werkt-wel-en-niet/ Is de wethouder bereid om dit mee te nemen?

Wie voert binnen de gemeente Emmen controle uit op de besteding van het bedrag vanuit het Deltaplan, waar het terecht komt en hoe scholen het uitgeven?

Er wordt ingezet op een gezamenlijke aanpak vanuit het onderwijs en gemeente. Bij wie ligt de coördinatie om te komen tot een gezamenlijk plan met onderwijs en andere noodzakelijke partners om daarop aan te sluiten?

We lezen dat de sportverenigingen kampen met ledenverlies en omzetdalingen, mede als gevolg van de coronacrisis. Zijn hier cijfers van bekend? Verder staat er dat de tarieven nog steeds acceptabel zijn voor de sportverenigingen, maar waar is dat op gebaseerd?

Wat gaat de gemeente doen, als de overeen komst met CMK overgaat naar de scholen, want we lezen nu alleen dat het de aandacht heeft?

Bij de avond over de energietransitie zijn wij goed meegenomen in alle plannen en huidige initiatieven en we zijn het zeker eens met de gestelde doelen, maar als we in 2050 klimaatneutraal willen zijn, dient het aandeel duurzame energie in de periode tot aan 2035 ruim te verviervoudigen, dus lopen we wel in de pas?

Bij programma 9, sociaal domein valt op dat er weinig ruimte is voor preventie en vroegsignalering van  problemen op het gebied van jeugdzorg, psychische kwetsbaarheid, dak- en thuisloosheid. We weten dat wethouder er wel mee bezig is, om hier op in te zetten, maar lezen dit niet terug.

Tot slot nog wat financiële opmerkingen: Zoals al aangegeven staan er wel erg veel zaken op PM, hetgeen het lastig maakt om als raad op te sturen.

Er is sprake van een toename van loonkosten van € 4 miljoen, is dat gebaseerd op CAO verhoging, indexatie of worden er meer vacatures ingevuld?

In onze beleving is er de laatste jaren weinig nieuw beleid geweest, dus waar komt die € 5 miljoen vandaan (ook op bladzijde 12).

Voorzitter, wij zijn hier door de Kadernota, de BERAP 1 en het Meerjaren perspectief grondexploitaties heen gefietst en hopen de komende jaren dan ook goed door te kunnen fietsen, zonder al te veel bergen of muren!”