Het Emmense Wmo-inkoopmodel

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 21 december is het ‘nieuwe’ inkoopmodel Wmo- schoonmaakondersteuning en -begeleiding van Emmen vastgesteld. Een belangrijk stuk, maar wat ons betreft (uiteindelijk) wel onderbouwd door logische keuzes. Lees hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Joey Koops.

Spreektekst Joey Koops

“Tijdens de commissievergadering gaf de inspreekster aan dat zij met de slogan ‘Zorgen doe je samen’ werken. Volgens ons een goed motto en het is dan ook aan het gemeentebestuur om te zorgen voor minder zorgen, zodat zorgverleners als de inspreekster, kunnen zorgen. Wat D66 betreft kunnen we dat doen door zo duidelijk mogelijk te zijn in onze ambities, ons denkkader en in ons streven. Tijdens de commissievergadering bleek daarover helaas nog wel wat begrijpelijke onduidelijkheid.

Echter, na de beantwoording in de eerste en tweede termijn door de wethouder, en ook zeker door de nog nagekomen stukken en onderbouwingen, is voor ons nog een stuk duidelijker geworden waarom de voorkeur van het college uitgaat naar deze vorm van inkopen. Het college, en de wet, willen perverse prikkels voorkomen en uitstroom en zelfredzaamheid bevorderen. De Toegang moet een grotere rol krijgen, wat op zijn beurt de gemeente ook meer in control stelt. De inloopvoorzieningen dienen ter aanvulling en niet ter vervanging, ontlasten mantelzorgers en maken het gemakkelijker voor inwoners om eventuele problemen kenbaar te maken. We werken met gebieden, en zo veel mogelijk met lokale ondernemers, omdat we daarmee hopen tegemoet te komen aan de specifieke zorgvragen van onze inwoners.

Voorzitter, ik denk dat veel onduidelijkheid voorkomen had kunnen worden, als deze kaders en denkrichtingen meteen duidelijk waren gesteld. Het PPRC rapport is wat ons betreft niet bijzonder sterk, en de oorspronkelijke, enkele motivatie dat het switchen naar een ander inkoopmodel, zoals het open house model, te veel geld kost, is nog zwakker. Daarentegen is het rapport wel degelijk duidelijk wanneer wij naar de volgende zin kijken, en ik citeer:

“De vraag welk inkoopmodel voor een gemeente ‘het beste’ is, is niet te beantwoorden zonder naar de doelstellingen en prioriteiten van de gemeente te kijken. De gemeentelijke doelstellingen en prioriteiten daarin zijn bepalend welk model daar in principe het beste bij aansluit.” Einde citaat.

Voorzitter, met die zin in het achterhoofd, en nogmaals terugkijkend op de uitgesproken en nagekomen motivatie, spreken wij nogmaals begrip uit voor de keuze van het college voor dit inkoopmodel, al geeft het wellicht niet op alle punten reden tot juichen. Om te blijven zorgen voor goede zorg, moeten we zorgen voor een systeem waarin we meer kijken naar wat nodig is, dan waar recht op is, moeten we als overheid overzicht houden, handhaven en in control blijven, en moet bovenal de kwaliteit van de zorg een leidend principe zijn, in een landschap waarin, zonder ingrijpen, de vraag naar zorg alleen maar zal toenemen en het aantal zorgaanbieders zal blijven dalen.

In het kort, D66 kan instemmen met het voortzetten van het huidige inkoopmodel en wij stellen het op prijs dat de raad hierbij betrokken is.”