Aangenomen: permanente hard- en looproutes!

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 november 2022 is in tweede termijn de begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 besproken.

Daarnaast zijn er door een aantal partijen ook moties en amendementen ingediend waarover gestemd is. D66 Emmen heeft twee moties ingediend, voor extra middelen voor de ondersteuning van de gemeenteraad en voor permanente hard- en looproutes, zoals een permanent 4-mijl parcours waar het jaar door getraind kan worden voor de 4 Mijl van Emmen. De motie voor extra middelen hebben we aangehouden voor later dit jaar, maar de motie voor permanente hard- en looproutes is aangenomen!

Kijk hieronder voor de spreektekst van fractievoorzitter Joey Koops bij de begroting 2023 in tweede termijn en de tekst en stemuitslag van de motie.

Spreektekst Joey Koops bij de begroting 2023 in tweede termijn

Nogmaals dank aan alle betrokken ambtenaren en het college, ook voor de beantwoording in eerste termijn en de nog nagestuurde antwoorden. Wij missen er nog wel een paar. Zo hebben wij gevraagd naar de effect indicator over de waardering voor de samenwerking tussen de gemeente en inwoners. Dat kan toch ooit wel hoger dan een 6? Ook zijn wij nog steeds op zoek naar concrete prestatiedoelen voor biodiversiteit. Kunt u die stellen? En verder zoeken wij nog naar een antwoord op de vraag over hoe het zit met het bij de Kadernota aangekondigde plan over diversiteit en inclusie. Ook op die vraag ontvangen wij nog graag een reactie.

Voorzitter, het was een bewogen dag maandag. Democratie, net iets te dichtbij. Ook D66 was en is ongerust. Wij herkennen de boosheid en wij herkennen de afstand tussen overheid en inwoners. Nog niet zo heel lang geleden schreef ik met anderen een brief aan mijn partijleider Sigrid Kaag, waarin ik onder andere het volgende stelde:

Nederland staat op een keerpunt. Onze democratie staat onder grote druk. Compromis, consensus en samenwerking worden ingeruild voor het recht van de sterkste en de luidste. Deelbelangen krijgen de overhand op het algemeen belang, korte termijn electorale reflexen op lange termijn doorzettingsvermogen. De rechtsstaat wordt openlijk en hard aangevallen, ook door volksvertegenwoordigers.

Voorzitter, de maatschappij vraagt om leiderschap. Berusten in hoe het is en het zijn verloop laten gaan zal steeds meer en meer tot excessen leiden. Of ze nou met trekkers komen of op Dr. Martens lopen, of zoals vandaag in blackface voor de deur staan; het protest weet ons wel te vinden. En daarom is het tijd om met rechte ruggen en met een open blik naar de antwoorden te zoeken waar onze maatschappij om vraagt. Want de feiten in Emmen zijn helder.

Onze inwoners hebben vaker overgewicht, roken vaker dan gemiddeld, lopen een hoger risico op een angststoornis of depressie, hebben vaker langdurige ziekten of aandoeningen, hebben vaker een beperking in activiteiten met beperking tot horen, zien of mobiliteit, zijn relatief vaker eenzaam en hebben vaker dan gemiddeld moeite om financieel rond te komen. Tegelijkertijd is het in Emmen relatief veilig en groen, zijn we hier gelukkig, ken je de buren en zijn onze huizen nog betaalbaar. Ook dat moeten we bewaken.

Voorzitter, een revolutie maak je voordat die uitbreekt. En dat doen we door als politiek verantwoordelijkheid te nemen voor de makkelijke en moeilijke antwoorden op deze vragen.

Voordat ik naar een afsluiting toe werk, wil ik eerst nog de maandag ingediende moties en amendementen bespreken. De amendementen over de indexatie sporttarieven, extra ondersteuning geprivatiseerde sportvoorzieningen en over de uitrol warmtescan zullen wij steunen. Voor het andere amendement over achterstallig klein onderhoud missen wij onderbouwing voor het gestelde bedrag. Verder zullen wij ook voor alle ingediende moties stemmen, behalve de motie over bodemdaling, omdat de beantwoording in eerste termijn van het college vrij duidelijk was over de uitvoerbaarheid van wat wordt voorgesteld.

Dan rest nog de twee door ons ingediende moties. De motie ‘Permanente 4-mijl parcours’ is in tekst en vorm aangepast naar de motie ‘permanente hard- en looproutes,’ waarbij wij wethouder Schrik nog willen bedanken voor zijn uitgesproken steun. Die motie dien ik dan ook bij deze met aangepaste tekst opnieuw in.

De andere motie ‘Versterken hoogste orgaan’ was voor ons een grotere twijfel. Wij zien en voelen de werkdruk van de griffie en de vraag om extra ondersteuning van de rekenkamer commissie. Tegelijkertijd begrijpen wij ook dat er een werkgroep werkwijze raad is die bezielend aan de slag is gegaan met vragen waarop onze motie een mogelijk antwoord is.

Wij willen deze motie daarom vandaag niet ter stemming laten brengen en voorlopig aanhouden tot de bespreking van de voorstellen uit de werkgroep werkwijze raad in december, waarbij wij wel de nadrukkelijke opdracht aan de werkgroep mee willen geven om ook met een voorstel of in ieder geval een overweging te komen rondom de benodigde ondersteuning van de gemeenteraad.

Voorzitter, Emmen kent veel kansen, maar ook minstens zoveel uitdagingen. U kunt blijvend op ons rekenen voor antwoorden, ook op de moeilijkste vragen!

Permanente hard- en looproutes

Aangenomen!

Voor: D66, Wakker Emmen, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, 50PLUS.
Tegen: Partij van de Arbeid, VVD, SP, PVV, FvD.

Beeld: Eigen ontwerp

Beeld: Eigen ontwerp

Versterken hoogste orgaan

Aangehouden.

Beeld: Eigen ontwerp

Beeld: Eigen ontwerp