De voet kan van de rem!

De voet kan van de rem. Maar waar gaan we naartoe? Op maandag 1 november en op donderdag 4 november 2021 wordt de begroting 2022 behandeld. Lees hieronder de bijdrage in eerste termijn van fractievoorzitter Carmen Hogeeveen.

Trots.

Gaan we de wegen beter onderhouden of stellen we extra opsporingsambtenaren aan, gaan we echt inzetten op maatregelen tegen klimaatverandering of steken we de extra financiële ruimte in het onderwijs. En hoe zit het met die uitgestelde investeringen, die we jarenlang niet hebben kunnen doen, omdat de voet op de rem stond en daar ook lange tijd is gebleven?

D66 heeft zich de afgelopen bestuursperiode, maar ook in de jaren daarvoor, hard gemaakt voor onderwijs, klimaat, wonen en democratische vernieuwing, om maar een paar onderwerpen te noemen.

Zo kijken wij met trots naar de groene bermen en containertuintjes, zijn wij blij met het afschaffen van het rubbergranulaat op de kunstgrasvelden, kunnen wij met trots zeggen dat wij de fiets altijd op één hebben gezet, komt er naar ons initiatief een onderzoek naar de zelfbewoningsplicht en vinden wij de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs Emmen een kers op onze spreekwoordelijke taart.

Wij grijpen daarom deze begrotingsbespreking aan voor een blik vooruit op niet alleen het komende jaar, maar ook de periode daarna, maar wel een blik die stevig verankerd is door onze inzet van de afgelopen jaren.

Fietsen

Zoals bekend stapt D66 graag op de fiets, dus we gaan in ieder geval fietsen en dan vooral doorfietsen! We willen dan ook fors inzetten op de doorfietsroutes. En wij willen niet alleen naar omliggende gemeentes kunnen fietsen, maar ook naar Duitsland. Volgens ons kan daar nog veel meer mee worden samengewerkt. Denk naast de doorfietsroute, bijvoorbeeld ook aan het afnemen van stroom van de Duitse windmolens en aan de gezamenlijke inzet in het (grensoverschrijdende) openbaar vervoer. Navraag leert, dat er op veel fronten wordt samengewerkt en D66 is dan ook benieuwd of hier al concrete resultaten geboekt zijn?

D66 ziet graag een intensivering van de Nedersaksische samenwerking, en stelt voor om niet langer grensoverschrijdend, maar grensontkennend te gaan werken!

Natuurlijk willen we onze fiets ook kunnen stallen.Met een motie hebben we vorig jaar bewerkstelligd dat de fietsstalling in het centrum open kon blijven en beter zichtbaar is geworden en nu lezen we over een fietsstalling in het stationsgebied, waar komt deze draai vandaan?

Verder lezen wij dat er eerst 1,5 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor het veilig maken van kruispunten of trajecten waar de kans op een ongeval het grootst is. Samen met geld van het Rijk en de provincie kunnen deze punten veilig gemaakt worden. Nu het geld er is, willen we graag weten, wanneer de uitvoering gepland staat.

Participeren

Veel inwoners willen meer betrokken worden bij hun directe leefomgeving. Dit gebeurt onder ander via de EOP’s, maar D66 wil inwoners meer mee laten denken en beslissen. Daarom moet het uitdaagrecht verder gestimuleerd worden en mogen we als betrouwbare overheid laten zien, dat inwonersinitiatieven de moeite van al het werk waard zijn. De Participatieladder heeft namelijk meer dan één trede. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de geplande pilots in Emmerhout en Oranjedorp.

Werken & recreëren

Drenthe is in coronatijd herontdekt en naast het gegeven dat klimaatmaatregelen ook banen kunnen opleveren, kan toerisme dat ook. De gemeente moet daarom nog beter de toerist faciliteren met aantrekkelijke camperplaatsen en meerdaagse arrangementen. Wij dagen het college hierbij uit ook buiten de lijntjes te durven kleuren en ondernemers nadrukkelijk te betrekken bij het aantrekken van toeristen. D66 hoopt dat de energiedoelen inderdaad door de samenwerking in Dutch TechZone verband worden gehaald.

Onderwijs

Waarom stopt Emmen als enige gemeente in Drenthe met de IVN-subsidie voor het basisonderwijs? D66 wil het college opdragen om dit alsnog toe te kennen.

Wij zijn blij met de verkenning van de ontwikkeling voor een onderwijscampus/nieuwbouw Drenthe College en NHL Stenden op de zorgcampus. Dit sluit goed aan bij de visie van D66 op het Onderwijs in Emmen en wij hebben het vertrouwen dat het college alles in het werk zal stellen om te zorgen dat alle potentiële nieuwe studenten ook een betaalbare woning in Emmen zullen kunnen vinden en niet aangewezen zullen zijn op kamers in huizen in het bezit van huisjesmelkers.

Wonen

D66 wil dat iedereen zich veilig en thuis kan voelen in een betaalbare, duurzame (huur)woning of woonwagen. Er moeten dan ook snel meer en passende / betaalbare woningen gebouwd worden, maar wat ons betreft gaan we eerst waar mogelijk verbouwen. Aangezien de woningbouwcorporaties de kennis van de markt hebben en weten hoe te verduurzamen en woningen toekomstbestendig te maken is een goede samenwerking onontbeerlijk. Ten behoeve van de natuur, maar ook voor het vergroten van het woongenot willen wij bevorderen, dat er meer groen en minder grijs rondom de woonruimte gemaakt wordt.

Vergroenen

D66 wil zowel inwoners, ondernemers als de wooncorporaties mee laten denken over het vergroenen van hun woon- en werkomgeving en hier geld voor beschikbaar stellen in de vorm van goedkope leningen of subsidies. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar verlaagt ook de temperatuur en verhoogt het woon- en werkgenot!
In 2019 is de D66 motie over het bermbeheer aangenomen, waarbij bermen alleen worden gemaaid daar waar de verkeersveiligheid in het geding komt. Dit kan nog beter. Wij willen dat er echt een bermbeheer plan komt, waarbij zo min mogelijk wordt gemaaid en onze bermen zoveel mogelijk worden ingezaaid met inheemse planten, kruiden en bloemen. Misschien is de PvdA het nu wel eens met ons, dat er budget mag worden ingezet voor biodiversiteit?

Verduurzamen

De vorige week verlengde energienota, kent volgens D66 veel te weinig ambitie en de prioriteit wordt vrij gemakkelijk bij de bedrijven gelegd, terwijl we in 2030 op alle vlakken 49% uitstoot bespaard moeten hebben. De gemeente moet zelf ook veel meer aan de slag om onze inwoners te stimuleren en er alles aan doen om energiearmoede tegen te gaan. Het verduurzamen van gemeentelijke panden gaat ons ook niet snel genoeg. Hier mag niet alleen de voet van de rem, maar ook de voet op het gaspedaal! Er zijn nog veel geschikte daken, die we van zonnepanelen kunnen voorzien.

Wel proeven wij enige ruimte bij dit college om ook de kleine windmolens toe te staan. Is de uitkomst van de RO-analyse al bekend? Zowel bij de boer als in het tuinbouwgebeid ziet D66 hier mogelijkheden. Al zullen de kwekers ook de grotere windmolens toejuichen.

Vanwege bezuinigingen is er gestopt met het energieneutraal maken van de wijk Emmerhout. Kan dit weer opgestart worden? En voert het college nog een actieve lobby voor landelijke subsidies voor Emmerhout?

Bewegen

D66 blijft pleiten voor de vakleerkracht bewegingsonderwijs, zoals bijna alle Drentse gemeentes hebben en wij zien graag dat alsnog de 3 vacatures voor de buurtsportcoaches ingevuld worden.
Investeren in buurtsportcoaches is investeren in de gezondheid van de inwoners.

Verder wordt er gesproken over kiss & ride stroken bij scholen, maar waarom niet iets verder weg, zodat het op de fiets naar school gaan, aantrekkelijker gemaakt wordt. Laten we het goede voorbeeld aan onze jeugd geven!

Kunst & Cultuur

Het Rensenpark verdient een parkredactie en een professionele culturele programmering en het geld, (als cofinanciering) dat daar voor wordt vrijgemaakt, lijkt ons veel te weinig.

Wij vinden het een prima plan om het Van Gogh Huis te versterken, zodat de kwaliteit verbeterd kan worden.

Zijn er middelen om de herhuisvesting van de bibliotheek en Kunstbeweging op een andere locatie mogelijk te maken? Ook hier dagen wij dit college uit om te durven. Verdient Emmen ook geen Forum?

Wij kunnen ons ook vinden in een cultuuraanbod voor jongeren en adviseren om dat samen met de jongeren op te pakken.

Tot slot

Wij adviseren nog een laatste typefoutcontrole en aangezien er geen afkortingenlijst beschikbaar is en iedereen de begroting moet kunnen lezen, pleiten wij voor het eerst eenmalig voluit schrijven van de afkortingen.

Wij hebben overigens heel compleet, op tijd en uitgebreid antwoord gekregen op onze technische vragen en daar willen we de verantwoordelijke ambtenaren dan ook in het bijzonder voor bedanken.

Voorzitter, nu de voet van de rem mag, wil D66 op bovenstaand gas geven. Groen gas wel te verstaan!