Carbidschieten

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 maart 2023 is onder andere de algemene plaatselijke verordening 2023 vastgesteld. De voorgestelde wijzigingen van het college van B&W waren vooral praktisch van aard en leverden weinig discussie op, maar D66 heeft de kans ook aangegrepen om samen met 50PLUS, GroenLinks en de SP twee amendementen in te dienen rondom carbidschieten. En niet zonder succes! Bekijk hieronder het verslag van fractievoorzitter Joey Koops .

Spreektekst in eerste termijn

“Tijdens de commissievergadering hebben we uitgebreid stilgestaan bij de voorstellen tot wijziging van de APV van het college, waar wij ons in kunnen vinden. Wij kiezen er daarom nu voor om onze volledige aandacht te richten op twee amendementen, die wij samen indienen met 50PLUS, GroenLinks en de SP.

Het eerste amendement heeft betrekking op het informeren van onze inwoners over de carbid schietlocaties voor dat jaar. Of beter gezegd, het niet informeren van onze inwoners over de carbid schietlocaties voor dat jaar, omdat het college tot op heden weigert om de lijst met gemelde carbid schietlocaties openbaar te maken. Niet vanwege enige inhoudelijke reden, maar enkel omdat er geen wettelijke verplichting tot openbaarmaking is.

Wij stellen daarom een amendement voor dat deze verplichting in de APV opneemt zodat het college in ieder geval geen reden meer heeft om onze inwoners niet te informeren, waarbij wij willen benadrukken dat zowel mensen die genieten van de traditie als de groep die het liever vermijd er van profiteert om te weten waar dat jaar wordt geschoten. Kort gezegd voegt het amendement de volgende zin toe aan de APV:

‘Het college openbaart uiterlijk 22 december van het betreffende jaar een lijst van de doorgegeven locaties’.

Geen ingewikkelde toevoeging of verplichting, lijkt ons.

Om de noodzaak van dit amendement wat extra kracht bij te zetten, wil ik graag het volgende voorbeeld delen. Bij onze fractie is een signaal binnengekomen van een oudere inwoner uit Emmerhout die de afgelopen jaarwisseling vanwege haar hartklachten nog voor oudejaarsdag uit Emmen is vertrokken, omdat elke knal voor haar reëel risico oplevert. Geen uitgesproken tegen- of voorstander van de traditie dus, maar wel iemand die er bij gebaat is om te weten hoe en waar wordt geschoten. Afgelopen jaarwisseling is er desondanks niet geschoten in de buurt van haar woning, ook al gebeurde dat alle afgelopen jaarwisselingen wel. Zij heeft dus voor niets haar woning moeten verlaten en alle stress en onzekerheid die het allemaal met zich mee heeft gebracht, was voor niets. En het was allemaal te voorkomen geweest als zij enige tijd van te voren had geweten of er wel of niet zou worden geschoten in de omgeving van haar huis. Deze minimale inspanning zijn we onze inwoners verplicht.

Het tweede amendement heeft betrekking op de afstand tot woonbebouwing van het carbid schieten. Op dit moment is in het APV voor een vrij ingewikkelde formulering gekozen. Bij minder dan 5 (melk)bussen mag het op minstens 50 meter van woonbebouwing en bij meer dan 5 (melk)bussen mag het op minstens 75 meter van woonbebouwing. Wij stellen daarom de volgende simplificatie voor, waarbij lid 3 als volgt komt te luiden:

“het terrein vanwaar geschoten wordt is gelegen op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing”.

Om een beeld te scheppen van wat dit nou in de praktijk zou betekenen, hebben wij in de voorbereiding op deze vergadering een illustratie naar alle partijen verstuurd. Van alle 197 locaties van vorig jaar zouden er maar liefst 68 helemaal niets hoeven aanpassen, zouden 83 met een kleine aanpassing aan de nieuwe regels voldoen, en zouden slechts 46 locaties een andere bestemming moeten vinden. En voor de duidelijkheid, al deze 46 locaties bevinden zich op drukke plekken in bijvoorbeeld Bargeres, Emmerhout, de Rietlanden en Angelslo, op erg korte afstand van woningen met alle risico van dien voor mens en dier. Voor de duidelijkheid: van alle 197 locaties kunnen 151(!) gewoon blijven bestaan. En als ze echt willen, is er ruimte genoeg in onze grote gemeente voor die andere 46 locaties om een andere plek op te zoeken.

Onze inwoners hebben het recht om vooraf te weten waar carbid wordt geschoten, en zij hebben het recht op een veilige woonomgeving en om op een gepaste manier te kunnen genieten van al die tradities die onze gemeente groots maken.

Wij verwachten daarom ook steun van alle partijen.”

Beeld: D66 Emmen

Beeld: D66 Emmen

Reacties

De reactie van de overige raadsfracties was teleurstellend. Van enkele partijen kwam steun voor het amendement omtrent het informeren van inwoners over de carbid schietlocaties van dat jaar. Andere partijen, zoals Wakker Emmen en PvdA, zagen geen enkele noodzaak voor het openbaar maken van de lijst met carbid schietlocaties. Ook niet nadat wij als indieners meerdere keren probeerden aan te dringen dat het op dit moment echt niet mogelijk is om deze lijst in te zien en dat er geen reëel bezwaar valt te bedenken voor het openbaar maken van de lijst. Immers, voor- en tegenstanders van het carbidschieten zouden er van profiteren. Helaas bleven ze stellig.

Op het amendement over het vergroten van de afstand tot woonbebouwing volgde helemaal geen steun. In tegendeel, enkele partijen grepen het amendement juist aan om gerichte tirades te houden over het verdwijnen van tradities. Iets waar natuurlijk geen sprake van is en waar wij ook niet op stuurden. Onze inbreng, en de tekst van de amendementen, spreekt voor zich. De uiteindelijke discussie was geen visitekaartje voor de gemeenteraad van Emmen.

Gelukkig was de reactie van de burgemeester in eerste termijn een stuk redelijker. Zo gaf hij aan dat ook hij de klachten over overlast ontvangt, dat wij gelijk hadden dat dit het gewezen moment was om hier iets aan te veranderen, en dat hij ook volledig begrip had voor het amendement omtrent het informeren van inwoners over de carbid schietlocaties. Hij vroeg echter ook of hij zelf met een voorstel voor de lijst met carbid schietlocaties mocht komen, omdat hij het liever op een andere manier dan via de APV zou willen inregelen.

Daar hebben wij natuurlijk mee ingestemd.

Het is de eerste keer in jaren dat het gelukt is om in de gemeenteraad van Emmen iets te bewerkstelligen rondom oud en nieuw en het maakt ons natuurlijk ook niet uit op welke manier het ingeregeld wordt. Zo lang het maar gebeurd. Een mooi succes, en een fijne samenwerking met 50PLUS, GroenLinks en de SP.

Het andere amendement heeft het uiteindelijk na stemming niet gered. En al was het voor dat idee nu nog te vroeg, geven wij natuurlijk niet op. In tegendeel. We weten nu dat het mogelijk is om voorstellen rondom oud en nieuw aangenomen te krijgen, dus we zijn meer gemotiveerd dan ooit!