Extra geld voor de verbouwing van de kelders van het Biochron

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 september 2022 is ook gesproken over het ter beschikking stellen van extra krediet (lees: 1.7 miljoen euro) voor de herontwikkeling van de kelders van het voormalige Biochron. Uiteindelijk heeft D66 Emmen, na serieuze twijfeling, ingestemd met het voorgestelde extra krediet. Lees hieronder de inbreng van fractievoorzitter Joey Koops in eerste en tweede termijn en de antwoorden van de wethouder.

Spreektekst Joey Koops in eerste termijn

De raad wordt gevraagd een extra krediet beschikbaar te stellen van 1.7 miljoen euro ten behoeve van de aanbesteding van de verbouw van de ondergrondse ruimtes van het voormalig Biochron. Daarbij is kort gezegd vermeld dat het alles of niets is – de raad heeft de keuze: 1. Instemmen met het hogere budget, of 2. We stoppen met hele project en het terrein blijft een bouwput.

Voordat wij daar verder op reageren, willen wij eerst terugkeren naar de bespreking van de begroting 2021, waarin het huidige krediet is vastgesteld.

Bij de bespreking van deze begroting heeft de fractie van D66 namelijk samen met de VVD een amendement ingediend, uiteindelijk met steun van de gehele oppositie, omtrent de sloop van het Biochron en de nieuwbouw voor het CBK. Dat het amendement het niet heeft gehaald, vanwege een tegenstem van WE, PvdA en CDA, is uiteindelijk aanleiding geweest voor de gehele oppositie om tegen de begroting 2021 te stemmen.

Bij de bespreking van het amendement heeft mijn fractie aangegeven de plannen voor het entreegebied weliswaar te waarderen, maar moeite te hebben met het gevoerde proces. De raad leek namelijk gepasseerd te worden. Bovendien was de nut en noodzaak, gelet op de destijds precaire financiële positie van de gemeente, niet duidelijk. Daarnaast heeft de fractie van D66 Emmen zich ook al voor de bespreking van de begroting 2021 uitgesproken door middel van moties en inspraak, voor het behoud van de initiatiefnemers in het Rensenpark, voor het behoud van de kunst- en cultuurfunctie van het Rensenpark, en tegen de sloop van het Biochron.

U kunt zich aldus het ongemakkelijke gevoel voorstellen waarmee de fractie van D66 Emmen naar dit voorstel kijkt. De initiatiefnemers zijn, vaak gedwongen, vertrokken, onlangs nog de ontwerper van de ambtsketen van onze burgemeester. Het Biochron is niet meer. Van een kunst- en cultuurfunctie van het park kunnen we nog nauwelijks spreken. En we moeten nou heel veel geld bijleggen voor dit prestigeproject, wanneer het een groot deel van onze inwoners op dit moment enorm knelt in de portemonnee. En een echte keuze hebben we niet, want, zogezegd, het is alles of niets.

Daarom keer ik nog een keer terug naar de bespreking van de begroting 2021. Het pijnpunt, destijds goed verwoord door de fracties van VVD en CU, is dat de raad niet in staat wordt gesteld om de discussie te voeren over dit soort onderwerpen. In de woorden van de VVD destijds: wij willen besluiten en niet achteraf geconfronteerd worden met iets wat we niet willen. En dat wil de fractie van D66 Emmen ook nu weer voorleggen aan het college.

Geef ons een echte keuze en maak ons eigenaar van de problemen waar we nu wel verantwoordelijk voor worden gesteld, maar geen invloed op hebben. Hoe, en waarom, moeten wij dit enorme budget uitleggen aan onze inwoners, als wij niet betrokken zijn geweest bij de inhoud? Als we nu nee zeggen, welk deel van het investeringskrediet is dan al gespendeerd? Hoezo is er geen andere invulling mogelijk? Hoezo is er geen tussenweg mogelijk? Welke overwegingen zijn gemaakt om tot die conclusies te komen?

Voorzitter, D66 is een partij die altijd uitgaat van het positieve, die denkt in kansen en oplossingen en die staat voor verantwoordelijk bestuur. Maar wij zijn verre van overtuigd van een voorstem op dit onderwerp. Sterker nog, wij neigen op dit moment eerder naar een herstart van het gehele proces. Wij kijken daarom uit naar uw beantwoording.

Antwoord

In zijn beantwoording heeft de wethouder aangegeven dat de fractie van D66 Emmen gelijk heeft voor wat betreft de communicatie van de gemeente. Ze hadden veel duidelijker moeten uitleggen waarom dit project zo belangrijk is voor Emmen.

Ook heeft de wethouder nogmaals benadrukt dat de gemeenteraad altijd betrokken moet zijn en blijven bij de ontwikkeling van het Rensenpark.

Daarnaast heeft de wethouder uitgelegd en tijdens een schorsing ook laten zien dat het extra budget voor het Biochron niet ten koste zal gaan van andere projecten.

Verder is benadrukt dat het al beschikbare investeringsbudget vanwege al gedane uitgaven en huurkosten voor de bestaande CBK-locatie niet weer vrij zou komen (het bestaande krediet van 5.5 miljoen euro) en dat het entreegebied niet veel meer dan een bouwterrein zou kunnen blijven, met daarbij nog steeds flinke kosten vanwege de te repareren of op te vullen liftschaften en het moeten voldoen aan minimale veiligheidseisen.

Spreektekst Joey Koops in tweede termijn

In eerste termijn hebben wij proberen uit te leggen waar voor ons de pijnpunten zitten. Namelijk, bij de communicatie, het proces en de financiën, ook gelet op de huidige maatschappelijke problemen. In de antwoorden van de wethouder, ook zojuist tijdens de schorsing, hebben wij een erkenning gehoord dat de communicatie beter kon, dat de raad altijd onderdeel moet zijn van het proces en dat het extra gevraagde budget geen gevolgen heeft voor andere projecten. Dat neemt bij ons belangrijke twijfels weg.

Bovendien gunnen wij het Rensenpark en Emmen een mooi entreegebied, het CBK een nieuw onderkomen en onze gemeente een bruisende, culturele sector. Daarom zal mijn fractie instemmen met het voorliggende besluit.