We kunnen en moeten beter.

Op donderdag 25 april heeft de gemeenteraad van Emmen gesproken over de plannen van het college van Wakker Emmen en PvdA voor het voorrang verlenen aan de locatie N34 voor het ontwikkelen van windmolens.

Het is een plan waarbij aan de gemeenteraad én inwoners volledig voorbij is gegaan, ondanks vroege vragen van D66 Emmen over de rol en betrokkenheid van de gemeenteraad en samenleving. Bovendien is de locatie N34, zoals we ook in 2016 al hebben verwoord, slecht geschikt voor windmolens.

Fractievoorzitter Joey Koops heeft daarom het college gevraagd deze plannen te schrappen. Lees hieronder zijn betoog!

Spreektekst Joey Koops

Bij het vaststellen van de structuurvisie windenergie in 2016, sprak mijn voorganger mevrouw Hoogeveen het volgende uit, en ik citeer:
 
“D66 wil een structuurvisie die optimaal gebruik maakt van de fysieke ruimte die ons gemeentelijke grondgebied heeft, een structuurvisie waaruit blijkt dat eigen initiatief wordt beloond, waar technologieën en de laatste technieken slim aan elkaar gekoppeld worden en waar inwoners met een kleine beurs ook van mee kunnen profiteren. Maar vooral een structuurvisie waar de wensen van omwonenden zoveel mogelijk in gerealiseerd kunnen worden. Dus maatwerk: maatwerk per gebied.”
 
Het is om deze reden geweest dat D66 destijds meerdere voorstellen heeft ingediend of ondersteund, bijvoorbeeld voor het toevoegen van het tuindersinitiatief en het onderzoeken van het Sunoil-initiatief, het beter omarmen van de grensoverschrijdende potentie van de locatie Zwartenbergerweg, en, niet onbelangrijk, het schrappen van de locatie N34.
 
Al die voorstellen zijn destijds tegengehouden door de coalitie, op aangeven van wethouder Van der Weide. Het is grotendeels om die, herkenbare, reden geweest-het sluiten van de rangen door de coalitie en het niet serieus nemen van in- en meespraak door inwoners en de gemeenteraad-dat de gehele oppositie tegen heeft gestemd bij het vaststellen van de structuurvisie windenergie. Mevrouw Hoogeveen noemde het destijds, mijns inziens nog steeds terecht, een politieke schande. Laten we ons vanavond voor dezelfde fouten behoeden.
 
Het voorstel dat nu voorligt is niet besluitrijp. Het had een C-discussie moeten zijn, zoals wij ook al tijdens de commissievergadering hebben verwoord. We hebben nota bene onlangs nog met elkaar afgesproken dat we meer C-discussies willen voeren bij het vaststellen van de nieuwe werkwijze van de raad, laten we dat dan ook doen.
 
De onderzoeken zijn gedateerd, het onderscheid tussen de locaties N34 en Zwartenbergerweg is flinterdun en de informatiepositie van inwoners en raad is niet voldoende, zoals ook blijkt uit de terechte frustratie die we tijdens de hoorzitting en in de vele zienswijzen en brieven hebben gezien en gelezen.

Ook is de gemeenteraad weer volledig gepasseerd, ondanks vroege vragen van de zijde van D66, en hebben we slechts belanghebbenden uit één gebied aangehoord. Verder is  met SEREH jarenlang gewerkt aan het mogelijk maken van grens-ontkennende energie-uitwisseling, wat pas onlangs is afgerond, ligt er slechts één magere intentieovereenkomst met Ondernemend Emmen ter onderbouwing van het zon-op-dak verhaal, en is het raadsbesluit vaag en mist het volledig de monitoring tot 2030 en de manier waarop de raad daarover wordt geïnformeerd.

Bovendien, misschien nog wel het meest kwalijk, wordt de omwonenden van de locatie Zwartenbergerweg nu een vette worst voorgehouden, wat een knakworstje zal blijken te zijn. Niets staat de ontwikkeling van Duitse windmolens nog in de weg in het gebied, ook niet hoger en dichter aan de grens, waarbij van inspraak of meeprofiteren helemaal geen sprake zal zijn. En, opnieuw, het staat nog helemaal niet vast dat het ook echt gaat lukken om genoeg alternatieve energie via zon-op-dak voor 2030 te realiseren, nog even los van de toekomstige RES- en duurzaamheidsopgaven, waardoor het zeker een reële optie blijft dat Zwartenbergerweg alsnog ontwikkeld zal worden.
 
College, coalitie, ook gelet op wat zich in Oranjedorp heeft afgespeeld en de invloed die dat proces op de omwonenden van N34 heeft gehad, kom tot bezinning en stem tegen dit voorstel. We kunnen en moeten beter.

Wakker Emmen en PvdA houden vast aan windmolens bij de N34

Meerdere oppositiepartijen hebben deze avond hun frustraties geuit over het doorlopen proces. De gemeenteraad heeft als taak om het college te controleren, maar die rol wordt in Emmen regelmatig opzij geschoven door Wakker Emmen en PvdA, en de betrokken wethouders. Dat is een politieke keuze, waardoor het democratisch bestel in Emmen langzaam wordt uitgehold.

Ook inhoudelijk is veel gesproken over de tekortkomingen van het voorstel van het college. Zij, en de coalitiepartijen in hun inbreng, hebben geprobeerd te benadrukken dat voor hun voorop staat dat ze overlast voor omwonenden willen voorkomen. Dat is prijzenswaardig, en wordt bovendien ondersteund door alle politieke partijen. Maar dat deze plannen ook het minste overlast veroorzaken voor omwonenden is helemaal niet aangetoond. Sterker nog, het tegenovergestelde lijkt eerder de waarheid te zijn.

Uiteindelijk werd duidelijk dat dit plan het persoonlijke voorstel was van wethouder René van der Weide, en dat het hoe dan ook door zou gaan. Van een echt debat was dan ook geen sprake, ondanks pogingen daartoe van de gezamenlijke oppositie in de vorm van wijzigingsvoorstellen.

We kunnen en moeten beter.