Participatie: iedereen doet mee!

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, een belangrijk gegeven waar de lokale democratie zich bewust van moet zijn. Zonder mensen mee te nemen zal de gemeente Edenaren van zich vervreemden. Het betrekken van burgers en het inrichten van participatie kan op veel verschillende manieren. Binnen de omgevingswet is straks veel meer ruimte voor participatie, maar de gemeente moet hier meer over in gesprek met de burgers. Wat D66 betreft haalt de gemeente actief ideeën op over hoe de samenwerking met inwoners kan worden vormgegeven. Zo werken we richting een meer gedragen participatieaanpak.

Onderzoek nieuwe vormen van (digitale) participatie

Bij het inrichten van participatie moet er wat D66 betreft worden gekeken naar het breedst mogelijke palet aan mogelijkheden. Zo kunnen bijvoorbeeld burgerfora waarin Edenaren op basis van loting plaats zouden nemen een adviserende rol oppakken. Daarnaast kan er worden gekeken naar opties voor een burgerbegroting. In zo’n soort proces wordt de participatie vanaf het vroegst mogelijkste moment opgepakt samen met alle Edenaren.

D66 wil een expertiseloket voor participatie en democratie

De gemeente kan ook een rol spelen als katalysator van participatie en zelfbeschikking binnen andere organisaties, met een expertiseloket voor participatie en democratie. Dit loket zou alle vragen van Edenaren kunnen beantwoorden over democratie, transparantie en participatie. Daarnaast zou het loket scholen, ziekenhuizen en andere organisaties kunnen helpen met informatie over hoe participatie ook binnen die organisaties kan worden ingevuld.

D66 wil een ‘recht op rekest’

Burgers moeten kunnen meebeslissen over de agenda van de raad. Een recht op rekest betekent dat inwoners een onderwerp op de agenda van de raadsvergadering kunnen zetten met het verzamelen van een aantal handtekeningen, waarna moties kunnen worden ingediend.

Dorpsraden en wijk/buurtverenigingen verdienen een actieve participatierol en een eigen budget

De dorpsraden, wijk- en buurtverenigingen en hun vrijwilligers bieden de gemeente kansen om op wijk- en buurtniveau samen te werken. Denk aan actuele thema’s zoals klimaatadaptatie (bijvoorbeeld actie ‘steenbreek’: van verstening naar vergroening van tuinen), bereikbaarheid en de wijk ‘van het gas af’. Toch stuiten dorpsraden en wijk- en buurtverenigingen vaak op ingewikkelde en langdurige procedures binnen de muren van het gemeentehuis. Een duidelijk omschreven rol en een eigen budget helpen om de positie van deze belangrijke vrijwilligersorganisaties te verstevigen.