Bouwen aan ruimte voor inwoners om mee te doen

Niet horen maar luisteren

We moeten in Ede de kloof tussen politiek en burger verkleinen. Dat kan door als gemeente actief werk te maken van echte inspraak, met participatie als vast onderdeel van beleid en met de wil echt te luisteren.

 • D66 wil dat de raad hoorzittingen organiseert voorafgaand aan wethoudersbenoemingen.
 • Inwoners moeten ook een raadgevend referendum kunnen aanvragen.
 • D66 wil de mogelijkheid van een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling voorleggen aan inwoners.

Transparantie
de nieuwe standaard

Een betrouwbare gemeente neemt haar burgers wat D66 betreft zo veel mogelijk mee in haar besluitvormingsproces. Op deze manier kunnen fouten worden voorkomen en biedt de gemeente zoveel mogelijk de ruimte om mee te kijken. Wij zien kansrijke mogelijkheden voor meer transparantie.

 • D66 wil een jaarlijkse democratische APK waarin de raad en het college kritisch reflecteren op de stand van de democratie in onze gemeente.
 • D66 wil dat elk belangrijk besluit wordt voorzien van een lobbyparagraaf. Een duidelijk overzicht van de bij het besluit betrokken partijen.
 • D66 wil gebruik maken van de ervaringen uit Wageningen of de Utrechtse Heuvelrug om de coalitieonderhandelingen in de openbaarheid uit te voeren.

Iedereen doet mee!

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, een belangrijk gegeven waar de lokale democratie zich bewust van moet zijn. Zonder mensen mee te nemen zal de gemeente Edenaren van zich vervreemden. Het betrekken van burgers en het inrichten van participatie kan op veel
verschillende manieren. Binnen de omgevingswet is straks veel meer ruimte voor participatie, maar de gemeente moet hier meer over in gesprek met de burgers. Wat D66 betreft haalt de gemeente actief ideeën op over hoe de samenwerking met inwoners kan worden vormgegeven Zo werken we richting een meer gedragen participatieaanpak.

 • Onderzoek nieuwe vormen van (digitale) participatie.
 • D66 wil een expertiseloket voor participatie en democratie.
 • D66 wil een ‘recht op rekest’. Een recht op rekest betekent dat inwoners een onderwerp op de agenda van de raadsvergadering kunnen zetten met het verzamelen van een aantal handtekeningen, waarna moties kunnen worden ingediend.
 • Dorpsraden en wijk/buurtverenigingen verdienen een actieve participatierol en een eigen budget.

Jongerenraad:
perspectief van de toekomst

Wil je toekomstbestendig beleid maken? Betrek dan juist de generatie van de toekomst. D66 wil dat jongeren een prominentere rol krijgen in de toetsing van beleid met impact op de toekomst. Denk aan thema’s als wonen, bereikbaarheid en duurzaamheid: het perspectief van jongeren is daarbij onmisbaar. De gemeente moet de jongerenraad een prominentere rol geven, ook in samenspraak met de gemeenteraad

 • Maak beleid met impact op jongeren samen met de jongerenraad. De toekomst van Ede is de leefomgeving die we als samenleving voor de volgende generatie achterlaten. Jongeren moeten volgens D66 veel meer worden betrokken bij het maken van beleid, vooral als het om visiestukken gaat over de toekomst van Ede, of over onderwerpen die jongeren raken. De jongerenraad kan hierin een belangrijke rol vervullen als intermediair tussen hun achterban en gemeenteraad en college.
 • Laat kinderen en jongeren kennismaken met de lokale democratie. D66 wil dat de gemeente jongeren via scholen actief gaat uitnodigen om kennis te maken met de lokale democratie