D66 Ede presenteert plan voor meer transparantie en participatie

In een groeiende gemeente zijn er steeds meer meningen die een plek moeten krijgen binnen onze lokale democratie. Onze gemeente en onze samenleving veranderen. Dat betekent wat D66 Ede betreft dat de mogelijkheden om te participeren en de mate van transparantie mee moeten bewegen. Daarom doen we met dit plan een aantal voorstellen voor meer transpiratie en meer ruimte voor participatie.   

Democratische APK

Nemen we inwoners voldoende mee bij het maken van besluiten en geven we genoeg opvolging aan onderwerpen die leven binnen onze gemeente? Om jaarlijks stil te staan bij deze vragen kiest D66 Ede voor een jaarlijkse democratische APK. Dat betekent dat we jaarlijks een debat houden over de stand van onze lokale democratie (transparantie en participatie).

Openbare coalitieonderhandelingen

D66 Ede wil gebruikmaken van de ervaringen uit Wageningen en de Utrechtse Heuvelrug om coalitieonderhandelingen meer in de openbaarheid te voeren. Zo wordt het voor alle Edenaren duidelijk hoe een collegeakkoord tot stand komt.

Hoorzittingen met Wethouders

Wethouders spelen een belangrijke rol binnen het lokaal bestuur. Daarom wil D66 Ede dat voortaan (na het bereiken van een collegeakkoord) de nieuwe wethouders in een hoorzitting kunnen worden bevraagd door raadsleden. Dit biedt de wethouders de mogelijkheid om zichzelf te presenteren en de raadsleden de mogelijkheid om de wethouders kritisch te bevragen en te leren kennen.

Raadgevend referendum

D66 Ede wil een initiatiefrecht voor Edenaren om een raadgevend referendum aan te vragen. Op deze manier versterken we de lokale democratie en geven we Edenaren meer mogelijkheden om het lokale bestuur bij te sturen.

Lobbyparagraaf:

Sommige burgers of groepen hebben meer mogelijkheden om hun stem te laten horen dan anderen. Lobbygroepen weten hun weg goed te vinden, ook in ons lokale democratische proces. Om helder te krijgen wie waar aan tafel heeft gezeten, stelt D66 Ede voor om aan belangrijke besluiten een ‘lobbyparagraaf’ toe te voegen. Een duidelijk overzicht van alle partijen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van een besluit.

Aandacht en budget voor participatie

Slechts 56% van de raadsvoorstellen bevat een participatieparagraaf. Van die 56% van de voorstellen die wel een participatieparaaf heeft bevat slechts een klein aantal voorstellen een uitwerking van de gekozen participatievariant. Wat D66 Ede betreft kan en moet dit beter. Voortaan moeten alle voorstellen een participatieparagraaf bevatten. Daarnaast moet er bij grote projecten budget worden gereserveerd om uitvoering te kunnen geven aan de uitkomsten van een participatietraject.

Inwonerberaden over grote thema’s

Bij grote vraagstukken is het belangrijk dat inwoners worden betrokken bij de keuzes die worden gemaakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan woningbouwopgave en de klimaattransitie. Wat D66 Ede betreft komen er inwonerberaden. Edenaren worden ingeloot om deel te nemen aan deze beraden en mee te denken over het beleid van onze gemeente. Zo geven we Edenaren uit alle lagen van onze samenleving een plek in de lokale democratie  

De lokale democratie blijft altijd in beweging. Daarom is het goed om na te blijven denken hoe de politiek dicht bij mensen kan staan, naar de zachte stemmen kan luisteren en transparant kan zijn over waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Juist omdat de lokale democratie altijd in beweging is, is zij ook nooit af. Daarom sluiten we af met een uitnodiging:

Op welke manier wilt u betrokken worden?