Algemene beschouwingen D66 voorjaarsnota 12 juli 2023

Voorzitter

We bespreken vandaag de voorstellen van het college voor de opzet van de meerjarenbegroting die we dit najaar vaststellen. Wat vinden we hiervan en hebben wij nog wensen voor de besteding van de nog vrije ruimte? 
 
Laat ik starten met het benadrukken dat de fractie van D66 heel tevreden is met de voorstellen. Deventer is in de bijzondere situatie dat we omvangrijke investeringen kunnen doen. Deels door meevallers door tegenvallers zoals Corona, deels door extra inkomsten en meevallende uitgaven en door behoedzaam begrotingsbeleid in de voorbije jaren. Dat biedt de gelegenheid om een bedrag van 30 miljoen incidenteel en 2.8 miljoen structureel te investeren.  De voorstellen voor de besteding van deze bedragen sluiten natuurlijk aan op de ambities van het coalitieakkoord, en daarbinnen zit nog een vrij besteedbaar bedrag van incidenteel 9,5 miljoen. 
 
D66 onderschrijft het belang en de noodzaak van alle voorstellen in de voorjaarnota. Het zijn er te veel om langs te lopen dus laat ik enkele accenten leggen bij de drie domeinen van de raadstafels. 

Sociaal Domein

In het sociaal domein zijn er voldoende vangnetten voorzien om niemand te laten vallen. Heel goed om extra middelen vrij te maken voor toezicht en handhaving op illegale kamerverhuur en de problematiek van arbeidsmigranten meer aandacht te geven. 

Ruimtelijk Domein

Voor het ruimtelijk domein is D66 heel tevreden dat we extra investeren in bestaande voorzieningen. Het is hard nodig om structureel meer te investeren in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Ook steun voor extra investeringen in beweegonderwijs in de buitenruimte en de hoogwaterkering. We zien hier overigens ook kansen voor een extra stap, daarover zo meer.
Ook uitstekend om de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed te intensiveren en de aanpak van de Scheg voortvarend ter hand te nemen. We zien ook bij de verduurzaming van het vastgoed ruimte voor een extra stap. 

Domein Bestuur

Binnen het domein Bestuur is D66 heel tevreden dat de personele bezetting van de organisatie wordt versterkt. Deventer groeit in inwonertal en ambities, dus dat vergt meegroei in de menskracht om dat mogelijk te maken. We zien in de toekomst wel de noodzaak om deze structurele versterking voort te zetten. Maar de start is prima. Ook meer dan prima dat er voldoende middelen in de begroting zijn opgenomen om besluitvorming over het BWH en de Schouwburg mogelijk te maken. 

Drie Moties

Voorzitter, is D66 volmaakt gelukkig met deze begroting en heeft het niets meer te wensen? Dat is niet het geval; we hebben een wensenlijst die veel langer is dan de nog vrije ruimte van 9,5 Mln, maar beperken ons toch slechts 3 moties om binnen dat bedrag te blijven. 
 
De drie moties van D66 hebben met elkaar gemeen dat ze reeds lopende initiatieven willen versnellen nu de financiële ruimte beschikbaar is. 
Zo willen we met de motie verduurzaming maatschappelijk vastgoed niet slechts 2 maar in totaal 6 miljoen incidenteel investeren. Dus 4 miljoen extra, toch zo’n 10 % van het benodigde extra budget. 
Met de motie versnelling kapitaalgoederen, willen we in plaats van een gematigd ingroeiscenario, een versneld ingroeiscenario om het benodigde budget voor beheer en onderhoud in de infrastructuur en groen in de openbare ruimte op orde te brengen.
En met de motie triple B-pleinen wil D66 incidenteel extra investeren in het versneld op orde brengen van drie pleinen in Deventer.  
 
Er zijn verder nog enkele moties van andere fracties waar we positief tegenover staan. Dat blijkt uit mede-indienerschap en mogelijk geven we nog steun aan enkele andere moties afhankelijk van het debat en de stemmingen. 

Tot Slot

Ik sluit af met de constatering dat we ons in woelige politiek bestuurlijke  wateren begeven. Bijzonder is de wisseling van de wacht bij onze coalitiepartner Gemeentebelangen. We wensen Liesbeth en Lars beiden heel veel succes met hun loopbaanwisseling. Meer bijzonder is de wisseling van de wacht in Overijssel. Met een akkoord dat al direct een grote wissel trekt op het RES-traject nu molens alleen in clusters mogelijk zijn en zonneweides niet meer welkom zijn. Deze tussentijdse wijziging van de spelregels heeft consequenties voor Deventer waarop we ons moeten beraden na het reces. 
En ten slotte voorzitter zien we nationaal een dramatische kabinetscrisis en het afscheid van premier Rutte. Dat leidt tot uitstel van maatregelen die ook voor Deventer van groot belang zijn. Graag zien we op korte termijn een beschouwing van het college welke gevolgen deze stilstand heeft voor de gemeentebegroting.
 
Voorzitter, tot zover de inbreng van de fractie van D66