Voorstellen kinderrechten-toets en jongeren-participatie geven kinderen en jongeren een stem

In de raadsvergadering van 17 april dienden GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, Gemeentebelang en met als mede-indieners Deventer Sociaal en Denk, twee voorstellen in over een kinderrechtentoets en jongerenparticipatie. Het eerste plan betreft het instellen van een kinderrechtentoets op het beleid vanaf 2025, waarbij specifiek wordt gekeken naar de effecten van maatregelen op kinderen. Het tweede voorstel vraagt het gemeentebestuur een actieplan te maken over hoe jongeren vroegtijdig bij participatietrajecten kunnen worden betrokken. De indieners zijn erg blij dat beide voorstellen unaniem door de raad werden aangenomen en hiermee de jongeren en volgende generatie(s) een stem wordt gegeven in het beleid.

V.l.n.r.: Eline te Boekhorst (Gemeentebelang), Els Heijnen-Maathuis (Etty Hillesum Centrum), Lida Zegel (GroenLinks), Arie de Niet (ChristenUnie), Rik van Wijk (D66) en Dorien Visser (PvdA). - Beeld: Gem. Deventer

Helaas zijn niet veel jongeren actief betrokken bij de politiek en zijn ze soms ook lastig te bereiken voor overheden. Daarom vinden de indieners het belangrijk dat hiervoor een actieplan wordt opgesteld. Hierin wordt gevraagd om duidelijk te maken hoe jongeren vroegtijdig betrokken worden in participatietrajecten, waarbij het geen “vinkje” wordt dat ze gehoord zijn, maar waarbij jongeren daadwerkelijk de mogelijkheid hebben gehad om tijdig, actief en inhoudelijk mee te denken. Ook wordt het gemeentebestuur gevraagd hoe de bestaande netwerken met jongeren in stand gehouden gaan worden en waar het mogelijk is deze te verbinden met andere jongerennetwerken. Dit voorstel vraagt ook om in het actieplan aan te geven hoe de (burgerschaps)vaardigheden en andere kennis van jongeren verbeterd kan worden om er voor te zorgen dat ze beter gehoord kunnen worden.

Het tweede voorstel gaat over het instellen van een kinderrechtentoets als standaardprocedure bij de ontwikkeling en evaluatie van beleidsstukken die impact hebben op kinderen op de korte en lange termijn. Het voorstel vraagt om het opstellen van een richtlijn voor de kindertoets met daarin concrete criteria voor het beoordelen van de effecten van beleid(smaatregelen) op kinderen, waarbij ook rekening wordt gehouden met verschillende leeftijdsgroepen en achtergronden. Het is de bedoeling dat het gemeentebestuur de afwegingen die op basis van de kinderrechtentoets worden gemaakt duidelijk weergeeft in de voorstellen die het bestuur naar de raad stuurt. Ook bevat het voorstel de oproep om minimaal een keer per jaar met de raad in gesprek te gaan over deze kinderrechtentoets en de effecten hiervan. Doordat de raad unaniem met dit voorstel instemde is Deventer de eerste gemeente van Nederland met een dergelijke toets. Iets om trots op te zijn!

Aan beide voorstellen is door de indienende partijen ongeveer een klein jaar gewerkt en de unanieme uitslag is dan ook een mooi sluitstuk van dit voortraject: nu is het tijd om de handen uit de mouwen te steken en er daadwerkelijk voor te zorgen dat jongeren beter worden betrokken en de belangen van kinderen altijd zorgvuldig worden meegewogen. De indieners hebben er alle vertrouwen in dat het gemeentebestuur hier haar uiterste best voor gaat doen.