Verbetering van inburgering in Deventer

Na twee jaar ervaring met het nieuwe inburgeringsstelsel heeft de gemeente Deventer een evaluatie uitgevoerd en aanbevelingen naar de raad gestuurd. Uit de evaluatie bleek dat er extra middelen nodig zijn voor 2025 en 2026 vanwege een hogere instroom dan verwacht en punten waarop verbetering mogelijk is.

Na twee jaar ervaring met het nieuwe inburgeringsstelsel heeft de gemeente Deventer een evaluatie uitgevoerd en aanbevelingen naar de raad gestuurd. Uit de evaluatie bleek dat er extra middelen nodig zijn voor 2025 en 2026 vanwege een hogere instroom dan verwacht en punten waarop verbetering mogelijk is. Wat er na die periode moet gebeuren en welke middelen we van het Rijk krijgen, is pas bekend na besluitvorming in Den Haag. Tijdens de raadsvergadering op 8 mei kon de raad reageren op verschillende scenario’s voor Deventer, het benodigde budget en eventuele tips, vragen of zorgen voor de wethouder. Als D66 Deventer vinden we het belangrijk dat iedereen kan meedoen en zo snel mogelijk aan de slag gaat met de taal, cultuur en de omgeving. Dit levert niet alleen voordelen op, maar kan ook kosten besparen op de lange termijn, op voorwaarde dat we deze statushouders en asielzoekers in de regio behouden.

Ondanks de betrokkenheid van alle partijen is uit de evaluatie gebleken dat er verbeteringen nodig zijn, zoals vroegtijdig contact, maatwerkbegeleiding, betere regievoering door de gemeente, en meer samenwerking met andere organisaties. Voorbeelden van verbeteringen zijn het aanbieden van voorinburgering, waarbij mensen alvast starten met taal en cultuur voordat ze officiële inburgeringscursussen volgen. Ook is het belangrijk om de randvoorwaarden voor een goede inburgering te verbeteren, zoals goede kinderopvang en aandacht voor gezondheid. In het voorstel staan nog meer verbeterpunten die volgens D66 Deventer belangrijk zijn.

Deze verbeteringen kosten de komende twee jaar veel geld, namelijk 1,6 miljoen euro. Niet investeren kan echter leiden tot hogere kosten in de toekomst, bijvoorbeeld doordat minder mensen aan het werk komen. Aan de andere kant kunnen deze investeringen op termijn juist voordelen opleveren, zoals kostenbesparingen en een hogere participatie. Een spreker tijdens de vergadering benadrukte bijvoorbeeld dat voorinburgering op termijn mogelijk 2 miljoen euro kan besparen. Uit eigen ervaring kan de auteur bevestigen dat veel van deze verbeteringen uiteindelijk geld kunnen besparen, naast het helpen van mensen om snel en goed mee te doen in de samenleving.

Als fractie hebben we aan de wethouder gevraagd om te focussen op deze verbetervoorstellen, maar ook om aandacht te hebben voor oudkomers, mensen die al zijn ingeburgerd maar nog moeite hebben met deelname aan werk of de samenleving vanwege taalproblemen. Daarnaast hebben we benadrukt dat goede afspraken met het COA nodig zijn, zodat mensen die deze verbeteringen aangeboden krijgen ook in Deventer kunnen blijven. We kijken uit naar hoe de wethouder deze vragen, zorgen en kansen gaat oppakken.