Gespreksverslag D66 met informateur

De verkiezingsuitslag is bekend en de nieuwe fractie is beëdigd en gevormd in de afgelopen weken. Op dit moment vinden er gesprekken plaats met de informateur om een nieuw college te vormen voor de komende raadsperiode. Deze week gingen we in gesprek met informateur Joke Mengerink-Hogevonder om de uitslag en ambities verder te duiden. Het gesprek is names D66 gevoerd door Jan Schuring en Susanne Kerkdijk.

Hoe kijkt D66 terug op de verkiezingen?

Het is een bedroevend lage opkomst. Dit is een zorgelijke zaak. Namens hoeveel mensen spreek je nog in de raad en wat betekent dat? We moeten meer nadenken over participatie en meer mensen betrekken bij belangrijke keuzes. Over de volle breedte van de bevolking. In zwakkere wijken nemen minder mensen deel. Hier moeten we over nadenken de komende vier jaar. Democratie en participatie mag geen privilege worden voor de “beter gesitueerden”.

Welke opgaven ziet D66 voor Deventer in de komende periode?

Participatie
We willen hierover nadenken en passende vormen zoeken. Zoals bijvoorbeeld een burgerraad of andere participatie vormen. Dit moet een rode draad zijn op verschillende thema’s. Bijvoorbeeld bij de energietransitie. Inwoners beter betrekken bij opgaven die hen raakt (dus niet bij alles) is een opgave. Aan de voorkant inwoners betrekken en consulteren. Dus al voor de formele inspraak procedures beginnen. Vertrouwen terug krijgen van de inwoners is belangrijk. Het is bewezen als mensen zich gehoord en gezien voelen dan is er meer draagvlak.

Klimaat
Dit is een basis voorwaarde met wettelijke voorschriften (klimaatwet). Ook in je eigen vastgoed. We hebben de voorkeur voor en geven voorrang aan isolatie. Dit helpt ook goed voor de energie armoede, je kan beter isolatie aanbrengen dan alleen maar geld geven. Met voorrang aanpakken: de mensen met de laagste inkomens. Zonnepanelen plaatsen vinden wij belangrijk, zelfs in de historische binnenstad. Zolang het kan op de daken, zeker doen! Maak goed gebruik van bestaande bebouwing. We sluiten niets uit. Ook weilanden zijn niet heilig. Natuurlijk eerst wel kijken naar huizen waar het kan en waar de energie zit. Wat snel haalbaar is, heeft voorrang. Daar ligt ook het draagvlak. Circulair bouwen hoort ook bij deze opgave. Daar zal extra geld heen moeten.

Woningbouw
Alle fracties voelen deze opgave. Het gaat hierbij om de accenten. Wij willen extra inzet op mensen die al het langst wachten. Starters maar ook senioren (leidt tot doorstroming). Met voorrang daaraan werken. Met de nieuw Huisvestingswet mag een deel (30 procent) van de nieuwe koopwoningen verkocht worden aan de eigen inwoners. Hierdoor kunnen we de eigen inwoners voorrang geven. Gemeente moet de woonopgave planologisch op orde krijgen. Naar locaties kijken en tijdig bestemmingsplan procedures starten. En natuurlijk kijken hoe we corporaties kunnen ondersteunen om dit mogelijk te maken. Op een duurzame manier. D66 meent dat bestuur zelfs bereid moet zijn om oude panden te kopen. Desnoods met eigen middelen en eigen risico. De nood is hoog en je gaat het wel weer terugverdienen. Actief grondbeleid is weer bespreekbaar. Zelf locaties aankopen en daarna naar de markt brengen. Druk is nu zo hoog.

Financiële stabiliteit
Niet meer uitgeven wat je hebt. Stabiliteit als voorwaarde om te investeren. Eerst reserveren dan investeren.

Cultuur
We kunnen niet zonder schouwburg en niet zonder poppodium. We zullen moeten investeren om een aantrekkelijke gemeente te blijven. Cultuur heeft de afgelopen periode niet vooraan in de rij gestaan. Ook serieus kijken naar cultuur educatie en makers en dergelijke (naast instellingen). We willen investeren. Willen we ook risicodragend zijn? Ja, we hebben een zorg taak als overheid dus je loopt financiële risico. Natuurlijk wel kijken naar mogelijkheid van sluitende exploitaties en risico’s beperken. Dit is voor D66 belangrijk in het coalitie akkoord, dit mag zelfs een paragraaf worden. Met inhoud en financiën.

Wat is de gewenste coalitie en waarom? En zijn er eventuele blokkades?

Wij vinden continuïteit belangrijk. Gezien de uitslag van de verkiezingen is het logisch om niet te zwaar af te wijken van de huidige coalitie.

De uitslag vraagt niet om een grote afwijking van de koers. We zitten goed in de financiën dus er is ruimte om te investeren. De huidige coalitie in gelijke samenstelling door laten gaan, ziet D66 niet zitten. Dan heeft de coalitie te veel zetels. En is de balans tussen coalitie en oppositie zoek. Heb oog voor de verhoudingen en zoek een goede balans. D66 ziet drie varianten die aan bovenstaande criteria voldoen. Alle drie aantrekkelijk. Er zijn overigens geen blokkades.

Beeld: Eigen opmaak

5 wethouders is prettig. We zien vier partijen voor ons in de coalitie. En dan levert GB twee wethouders. Als dat lastig is dan is het denkbaar dat een vijfde partij aansluit, bijvoorbeeld de ChristenUnie. Dan houd je balans oppositie en coalitie.

D66 heeft een wethouder kandidaat. Met bestuurlijke ervaring.

Leg vast in het coalitieakkoord wat je wilt bereiken. Dan doelen we wel op de doelen. De weg er naar toe ruimte laten. We willen geen omvangrijk coalitieakkoord. Houd ruimte. Niet alles dichtspijkeren. Geef de raad de ruimte. Dit is zeker belangrijk.