Duurzame windenergie in het buitengebied!

Beeld: Pedro Sluiter

Stimuleren windturbines

De gemeenteraad van Deventer heeft op 19 april, een motie aangenomen om kleinschalige windturbines in het buitengebied te stimuleren. Deze groene initiatieven dragen bij aan een duurzame toekomst en ontlasten het energienet bij hoog eigen verbruik. De maximale toegestane tiphoogte wordt 50 meter en is een vergunningsaanvraag altijd maatwerk.

Realiseren klimaatdoelstellingen

De motie is een initiatief van D66 en moet bijdragen aan het realiseren van de gemeentelijke klimaatdoelstellingen, zoals het verminderen van broeikasgassen met 55% in 2030, ten opzichte van 1990. De raad neemt met het aannemen van deze motie proactieve en realistische stappen om de klimaatdoelstellingen te halen en waar mogelijk te versnellen.

Beleidsvoorstel

Het college van B&W is opgedragen om uiterlijk in het vierde kwartaal van 2023 met een beleidsvoorstel te komen dat rekening houdt met netcongestie, participatie, landschappelijke inpassing, flora en fauna, en de hoogte van de leges. Dit voorstel zal tevens rekening houden met het landelijk normenkader voor windturbines, dat in 2023 wordt verwacht.