D66 verzekert duurzame ontwikkeling gebiedsontwikkeling de KIEN

Beeld: Gemeente Deventer

Wat is de KIEN?

Het gebied langs het spoor vanaf het voormalige PostNL-gebouw tot de Veenweg en inclusief het gebied rond Verzetslaan, schouwburgcomplex en Topicus wordt onder de naam “de KIEN” de komende jaren ingrijpend vernieuwd en uitgebreid. Er komen veel woningen bij, nieuwe kantoorplekken en de openbare ruimte gaat op de schop. De ambities voor dit gebied zijn uitgewerkt in een ontwikkelperspectief dat deze week is besproken de gemeenteraad. Er is brede steun in de raad voor de plannen. Alle deeluitwerkingen worden later afzonderlijk in de raad besproken. Bij de besluitvorming in de raad speelden twee thema’s; (1) duurzaamheid en (2) volkstuinen Voorstad.

Duurzame ontwikkeling is cruciaal

Vanwege de klimaatopgave is wettelijk geregeld dat in 2050 alle gebouwen energieneutraal moeten zijn. Voor alle nieuwbouw en verbouw in de Kien moeten de ontwikkelende partijen aan de wettelijke eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) voldoen. Al deze partijen willen dat ook doen omdat voor de KIEN hoge duurzaamheidsambities gelden. D66 vindt het belangrijk dat deze ambities/intenties ook worden vastgelegd in het ontwikkelperspectief en de gemeente daarbij als gebiedsregisseur een aanjagende en ondersteunende rol op zich neemt. Waarbij goede ervaringen van bouwers actief worden uitgewisseld en het college periodiek aan de raad rapporteert over de ervaringen. Een amendement met die strekking is aangenomen door de raad en wordt opgenomen in het ontwikkelperspectief. Meer weten? Zie bijgaande LINK

Volkstuinenterrein voorstad

Aan de andere kant van het spoor ter hoogte van Saxion ligt het afgesloten volkstuinengebied in Voorstad. Dit gebied maakt deel uit van het plangebied de KIEN en de gemeente wil met NS (grondeigenaar) verkennen of hier woningbouw mogelijk is in combinatie met behoud van de natuurwaarden. Wethouder Grijssen heeft toegezegd de gebiedscoöperatie in oprichting hierbij als volwaardig gesprekspartner te betrekken. D66 is tevreden met die toezegging. We vinden het ook belangrijk dat dit groene gebied toegankelijk wordt voor bewoners van de Voorstad en we wachten de uitkomst van de verkenning met belangstelling af.