Reactie D66 op verslag verkenner Arie Slob

Beeld: Jan van der Wolf

De afgelopen weken hebben er onder leiding van verkenner Arie Slob meerdere gespreksrondes plaatsgevonden. Voor D66 is de inzet altijd geweest om met de vier huidige coalitiepartijen en Hart voor Den Haag een nieuwe meerderheid te vormen, zoals terug te lezen in de gespreksverslagen.(1) Dit om het belang van de stad voorop te stellen en snel een stabiele coalitie te vormen, in plaats van weer maandenlang de luiken van het stadhuis te sluiten. Daarom is het teleurstellend dat Hart voor Den Haag niet meer bereid bleek om deze optie te verkennen. Dit doet geen recht aan hun eerdere uitspraken dat zij zich bij de huidige coalitie wilden voegen zonder partijen weg te sturen en op nul te beginnen. Hiermee was vertraging van bestaande plannen voor de stad voorkomen en had de eenheid in de Haagse politiek versterkt kunnen worden. Onze inzet blijft daarom om voort te bouwen op de basis die er al ligt.

Andere varianten

Over de door Hart voor Den Haag voorgestelde drie partijen-variant HvDH-D66-VVD hebben wij tegenover de verkenner onze zorgen geuit, met name over de inhoudelijke verschillen en het niet voldoende kunnen verwezenlijken van onze idealen.(2) Er zijn te veel urgente thema’s die vragen om een oplossing en waarbij niet op alles van tevoren geanticipeerd kan worden in een coalitieakkoord. Op voor D66 fundamentele dossiers zoals de opvang van vluchtelingen en het aanpakken van de klimaatcrisis maken VVD en Hart voor Den Haag van nature andere keuzes dan wij. Voor D66 is het essentieel dat Den Haag een stad blijft waar mensen die vluchten voor oorlog welkom zijn. Ook laten de hitterecords en vele bosbranden deze zomer in bijvoorbeeld Zuid-Europa zien hoe belangrijk het is dat we onze stad klaar maken voor de gevolgen van klimaatverandering. 

Naast de inhoudelijke verschillen is door het verlaten van de coalitie de bestuurlijke betrouwbaarheid van de VVD niet solide gebleken. Daarnaast vinden wij het niet collegiaal om de huidige coalitiepartners los te laten. Samen hebben we hard gewerkt aan heel veel broodnodige plannen die nu pas net in de uitvoeringsfase komen. Voor de stad en haar partners is het belangrijk dat er continuïteit is en stilstand op het stadhuis wordt voorkomen.

Hoe nu verder?

We willen graag de heer Slob bedanken voor zijn inzet de afgelopen weken en zijn bereidheid om ook aan te blijven om invulling te geven aan het vervolg. Met het verslag van verkenner Slob liggen er nu twee te verkennen opties op tafel, die neerkomen op ofwel het blok van de huidige coalitiepartijen D66-GroenLinks-PvdA-CDA of het blok HvDH-VVD, in beide gevallen aangevuld met andere oppositiepartijen.(3) Vanuit onze idealen en het belang van de stad ziet D66 kansen om met de bestaande coalitiepartijen en Partij voor de Dieren en DENK een meerderheid te vormen. We gaan graag met deze partijen in gesprek om samen de uitdagingen waar Den Haag voor staat aan te pakken. Deze partijen brengen uiteraard nieuwe inzichten met zich mee, die kunnen helpen om van Den Haag een duurzame, groene en inclusieve stad te maken waar iedereen mee kan doen. Maar deze inzichten zijn ook belangrijk op het stadhuis zelf, om met elkaar te zorgen voor betere politieke verhoudingen en een nieuwe bestuurscultuur. 

Uiteraard respecteren wij het advies van Slob om Hart voor Den Haag als grootste partij nu eerst het initiatief te geven. Ondertussen blijven wij onverminderd opkomen voor de belangen van Hagenaars en onze geliefde stad.

Verder kijken we ook uit naar de Raadsconferentie die moet leiden tot betere verhoudingen tussen raadsleden onderling en de samenwerking tussen de Raad en het college. Om tot goede debatten en daarmee tot goede besluiten te komen is het belangrijk dat de politieke vertegenwoordigers elkaar respectvol bejegenen en open staan voor elkaars argumenten. In dat kader kunnen we nog melden dat de vele gesprekken van de afgelopen tijd de persoonlijke verhoudingen tussen D66 en HvDH sterk verbeterd zijn. Er is nog een hoop te bespreken maar onze inzet voor een betere bestuurscultuur in Den Haag is groot.