Debat nieuwe coalitieakkoord: ambitieuze stappen voor de stad, meer samenwerken in de raad

Marieke van Doorn - Beeld: Martijn Beekman

Een nieuw coalitieakkoord en een nieuw college vragen natuurlijk om een debat in de raad. Tijdens dat debat stond fractievoorzitter Marieke van Doorn stil bij de grote stappen die worden gemaakt op het gebied van groen en klimaat, gelijke kansen, en democratie en recht. En hoewel er zes partijen dit akkoord hebben uitonderhandeld, hebben bijna alle partijen in de raad input gegeven, waar Van Doorn ook uitgebreid aandacht voor heeft. “We moeten als raad met elkaar samenwerken, in plaats van elkaar tegenwerken”

Voorzitter,

Aan alle zittende wethouders en de kandidaat-wethouders veel succes met het uitvoeren van het Haags Akkoord 2023-26. De D66-fractie zal u scherp controleren op de uitvoering ervan!

GEPASTE TROTS

Voorzitter, 

Ik sta hier met gepaste trots.

Gepast. Want dit is het tweede akkoord in deze periode en dat dat nodig was geeft de inwoners van onze stad niet meteen vertrouwen. 

Maar toch trots. Omdat we erin geslaagd zijn met deze brede coalitie van zes partijen in recordtijd een sterk hoofdlijnenakkoord uit te onderhandelen. Dat is gelukt door het verantwoordelijkheidsgevoel en de wil om er samen uit te komen, waar ik alle onderhandelaars erg dankbaar voor ben. Toen de nood hoog was, hebben we samen een pad gevonden waar weinig mensen van tevoren aan gedacht hadden.

Maar het is ook gelukt omdat we de door de raad vastgestelde begroting van 2023 als uitgangspunt voor de onderhandelingen gebruikten. We hadden een kader, en hoefden niet vanaf nul te beginnen. Dit nieuwe akkoord is hier een aanvulling op. Zo continueren we bestuurlijke keuzes, een kwestie van goed bestuur, maar hebben we toch ruimte voor nieuwe beleidskeuzes. Anders gezegd: we wilden met het politieke geharrewar in deze raadszaal de stad zo min mogelijk tot last zijn. We willen van de citroenen die we kregen – toen de vorige coalitie werd opgeblazen –  een frisse limonade maken.

GROEN, KANSRIJK EN DEMOCRATISCH

Voorzitter,

Waar we zeker ook trots op zijn is dat er in deze nieuwe samenstelling ook ambitieuze stappen mogelijk zijn. 

Grote stappen op het gebied van het aanpakken van klimaatverandering en het vergroenen van Den Haag, met bijvoorbeeld het actieprogramma hittestress. Zodat elke buurt niet alleen mooi groen is, zoals Transvaal met het wijkpark Transvaal, maar onze hele stad beter beschermd is tegen hitte.

Grote stappen op het gebied van kansengelijkheid, met het docentenfonds om het lerarentekort aan te pakken en investeringen in de bieb. Zodat jong en oud altijd kunnen blijven leren.

Grote stappen op het gebied van democratie en rechtsstaat, met de uitbreiding van de prioritaire gebieden en de winkelstratenaanpak, tegen criminele ondermijning, gemeentelijke contactpunten in elke wijk en een vrouwenrechtswinkel. Zodat de gemeente er voor iedereen is. 

Daarnaast blijven we bouwen om de woningcrisis tegen te gaan, zodat iedereen een kans heeft om een passende woning te vinden.
We blijven ruim baan geven aan de fiets, de voetganger en het OV, zodat iedereen veilig en gemakkelijk op de fiets de stad door kan.

INPUT ANDERE FRACTIES

We hebben natuurlijk naar de oppositie geluisterd. En dat blijven we doen. We hebben alle fracties om input gevraagd en we hebben dat serieus meegenomen. 

Ik hoop dat u dat terugziet. 

Bijvoorbeeld bij de 30km/u norm in woonwijken, of bij het stoppen van de eerdere plannen voor de Mient, of bij meer actie tegen kinderarmoede. Punten die de HSP ons had meegegeven. Het is niet alles wat u ons hebt meegegeven, maar dit lijstje is niet een eindpunt. Het is een begin van een raad die meer samenwerkt.

Of dat we de OZB niet verhogen en de hondenbelasting afschaffen. Dat er extra geld komt voor veiligheid, voor schoon, heel en groen. Dat er meer ruimte en aandacht komt voor ondernemers en winkelstraten. Dat we de doorstroming in de Schilderswijk verbeteren. Dat we bewoners meer inspraak geven, ook bij moeilijke beslissingen. Last but not least werd er gevraagd om een hoofdlijnenakkoord. Punten die HvDH en VVD samen aan ons hebben meegegeven en die hebben we overgenomen. 

We verbreden de toegang tot de ooievaarspas, er komt gratis OV voor kinderen, en we gaan het verschil tussen hofstad en residentie-kwaliteit tegen het licht houden. Punten die we hadden meegekregen van de SP.

Het aanpakken van armoede, kindarmoede en de investeringen in onderwijs zorgen voor meer bestaanszekerheid en kansengelijkheid. Punten die de CU/SGP hadden meegegeven. Er komt zelfs een gemeentelijke contactpersoon voor levensbeschouwelijke organisaties en het initiatief voor een kerkverzamelgebouw blijven we ondersteunen. Wie had gedacht dat te horen van een D66’er. 

BESTUURSCULTUUR
Bijna alle partijen hadden in hun input aandacht voor de bestuurscultuur. Terecht. Dualisme, het eerder betrekken van de raad bij de besluitvorming en betere betrokkenheid van bewoners staan daarom allemaal in het akkoord. Maar een goede bestuurscultuur is niet alleen het bestuur van de stad, het is ook de cultuur in deze raad. We moeten als raad met elkaar samenwerken, in plaats van elkaar tegenwerken. In de raadsconferentie hoorde ik onze raad opvallend harmonieus spreken over hoe de omgangsvormen beter moeten. Laten we dat serieus oppakken.

D66 hecht enorm veel waarde aan meer democratische controle door de raad, en daar hoort wat ons betreft een sterke, inhoudelijke hoorzitting bij. Maar we moeten toegeven dat de hoorzitting van vorige week dat niet was. Daarom hebben we de motie Evalueer Hoorzittingen, met het dictum:

Verzoekt het presidium:
–  de hoorzittingen die tot dusver te hebben plaatsgevonden te evalueren, en
–  wanneer in de raad de breed gedragen wens bestaat deze voort te zetten een voorstel te maken om de hoorzittingen zo in te richten dat ze meer waarde hebben voor het politieke debat, de informatiepositie van de raad en de betrokkenheid van de stad bij het benoemen van nieuwe wethouders.
Voorzitter,

Concluderend: We moeten met elkaar de kaders stellen, het college controleren en alle inwoners vertegenwoordigen. En D66 heeft de hand uitgestoken en blijft de hand uitsteken.