Groot gebrek aan inspraak en democratie in metropoolregio – inbreng Peter Mekers

Peter Mekers - Beeld: Martijn Beekman

De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag speelt een grote rol in het bereikbaar houden van de regio Rotterdam-Den Haag. Maar in dit belangrijke orgaan zijn democratie, inspraak en participatie van inwoners ver te zoeken. Peter Mekers spreekt erover tijdens een debat in de commissie leefomgeving. Lees hier zijn volledige inbreng.

Voorzitter,

Dat D66 de MRDH niet voldoende democratisch vindt mag duidelijk zijn. Ik sprak toen straks al over de frustratie dat een plan nog niet voorzien van advies namens raadsleden al wel gevierd wordt in de pers. Als een voldongen feit.

En ook als het gaat om tijdig openbaar informatie delen zodat wij als raad onze invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming is ondermaats. Als lid van de adviescommissie zou ik 27 oktober ’s ochtends input kunnen leveren voor een eerste versie van een advies, terwijl pas om 12 uur ’s middags de geheimhouding vervalt. Dan vraagt de MRDH ons dus een eerste advies te geven zonder dat we met de raad hebben kunnen afstemmen.

Gelukkig dat we net het onderwerp hebben kunnen bespreken en we maandag bij de vergadering nog kunnen dwarsliggen als dat nodig is… al kunt u zich vast voorstellen dat ik met zo’n manier van werken niet blij ben.

En ook hoe het recent liep met de adviescommissie, er werd ineens een burgemeester – lid van het dagelijks bestuur MRDH, het orgaan dat we nu juist adviseren- als voorzitter neergezet. Gelukkig wordt dat weer teruggedraaid, want als adviescommissie moeten we juist enigszins onafhankelijk kunnen opereren.

Ik ben blij dat de wet de informatiepositie van de gemeenteraden versterkt. Dat lijkt me geen overbodige luxe. Wellicht kan het college ook een beschouwing geven over hoe zij de democratische controle van wat de bestuurscommissie van de MRDH doet vindt gaan? We willen daarin hier in de raad al stappen zetten door met een andere werkwijze te komen voor de MRDH, maar de visie van het college is interessant.

Dan naar de regeling zelf. De wet is gewijzigd en dus wordt de regeling aangepast. Ons college heeft een zienswijze opgesteld met een reactie en die bespreken we nu.

Ik moet zeggen dat mijn fractie de huidige regeling op het gebied van burgerparticipatie ondermaats vindt. En deze wordt nu niet aangepast. ‘We gaan door op de huidige voet en als het mis gaat heeft de gemeente schuld’ lijkt nu het adagium.

Burgers kunnen alleen bij een bestuurs- of adviescommissie inspreken en verder is er bij de MRDH zelf nog niets geregeld.
In het verleden is afgesproken dat de verantwoordelijke gemeenten de burgerparticipatie verzorgen bij projecten. Dat is best op afstand van de tafels waar het besluit valt.

Gelukkig wordt er in 2024 geëvalueerd en wordt dit meegenomen daarin. Maar wanneer we de inspraak daadwerkelijk hebben verbeterd is dan nog maar de vraag.. 2025? 2026?

Als het gaat om het wel of niet opheffen van de bushalte om de hoek, moet de bewoner van die buurt ook kunnen participeren. Als het gaat om een nieuwe OV-lijn, moeten bewoners mee kunnen denken. Nu is het niveau van participatie afhankelijk van een gemeente terwijl er 1 MRDH voor de hele regio de besluiten neemt. Zo kan een bewoner uit Rijswijk op een andere manier participeren dan een Hagenaar, terwijl het over dezelfde tramlijn gaat. Graag een reactie van het college hierop. En ik overweeg om een wijzigingsvoorstel voor de zienswijze hierover in te dienen.

Dan zou ik graag van het college nog iets horen over het economisch vestigingsklimaat. Daar houdt de MRDH zich ook mee bezig. Maar is duidelijk tot waar die invloed reikt of zou moeten reiken? Ik las laats iets over een MRDH-prijs voor een ‘langer thuiswonen project’ . Dat fronste bij mij wel de wenkbrauwen om te zien dat de MRDH zich daar kennelijk mee bezig houdt. Graag een reflectie van het college hierop.

Rest mij nog te zeggen dat ik hoop dat we met een nieuwe werkwijze van het bespreken van de MRDH in de commissie bestuur goede voortgang maken. Zodat we de collegeleden die bij de MRDH in de bestuurscommissie zitten daar sneller van input kunnen voorzien en daar onze invloed kunnen uitoefenen in plaats van in een adviescommissie die nu te vaak voor spek en bonen lijkt mee te doen.

Tot zover voorzitter.