Een betrouwbare en toegankelijke overheid

D66 wil dat de gemeente begrijpelijk en toegankelijk is; brieven van de gemeente moeten altijd in begrijpelijke taal worden geschreven. Voor mensen die niet digitaal vaardig zijn, een verstandelijke beperking hebben of om andere redenen baat hebben bij persoonlijke hulp, moet altijd een telefonische toelichting mogelijk zijn. Ook is het van belang dat er altijd een fysiek loket beschikbaar blijft voor vragen die niet eenvoudig telefonisch zijn op te lossen.

Wij gaan altijd voor transparantie en democratische invloed

De gemeente moet op een democratische en transparante manier beleid maken. Inwoners staan daarin centraal en worden op verschillende manieren gehoord. Gemeenteraadsleden hebben niet alleen een verantwoordelijkheid naar de eigen kiezers en achterban, maar vertegenwoordigen alle inwoners; daarom hoort de raad niet alleen thuis in de vergaderzaal, maar moet vaker op werkbezoek of vergaderen op locatie.

Inwoners kunnen de gemeenteraad bijwonen en inspreken, maar er zijn veel meer mogelijkheden om mensen te betrekken bij alles wat de gemeente doet. D66 ziet graag brede participatie met gebruik van vernieuwende instrumenten, zoals het inwonerpanel, burgerpanel en uitdaagrecht met specifiek aandacht voor mensen die niet zo gemakkelijk de weg naar de beslissers weten te vinden.

Bij nieuwe bouwplannen is het meedoen van omwonenden belangrijk, omdat zij weten wat in hun buurt belangrijk is en welke vraagstukken er leven. Door als ontwikkelaar of gemeente een transparant participatieproces in te richten, worden plannen daadwerkelijk beter. Daar hoort bij dat aan het begin van het participatieproces uitgebreid aandacht wordt besteed aan de kaders waarbinnen geparticipeerd wordt, om teleurstelling zoveel mogelijk te voorkomen. Natuurlijk betekent participatie niet dat iedereen zijn zin kan krijgen, of dat daarmee vanzelfsprekend draagvlak ontstaat. Wel dat iedereen gehoord wordt, ook de woningzoekenden, en dat gemaakte keuzes en de onderliggende afwegingen toegelicht worden.

Jongeren en laagopgeleiden zijn helaas bijna altijd ondervertegenwoordigd in participatieprocessen. Om te zorgen dat een compleet beeld ontstaat zijn alternatieve en laagdrempelige manieren van meedoen daarom onmisbaar. Door het bevragen van een doorsnede van onze bewoners, zoals via het inwonerpanel of een burgerberaad, krijgt de gemeente waardevolle informatie. Hiermee voorkomen we ook dat enkel diegenen gehoord worden die traditioneel de beste toegang hebben tot de beslissers.

Waar het inwonerpanel gericht is op informatie verzamelen, kan een burgerberaad worden ingesteld om op belangrijke thema’s samen in gesprek te gaan en tot oplossingen te komen. Bij een burgerberaad worden burgers niet alleen gehoord, maar gaat een uitgelote groep de onderlinge dialoog aan. Hierbij kan meer begrip ontstaan voor elkaars standpunten en benutten we de creativiteit van burgers om tot meer gedragen oplossingen te komen.

Jongeren worden gestimuleerd om de lokale politiek te leren kennen en zelf mee te doen. Dat kan bijvoorbeeld met een vragenuur of gastlessen op school door raadsleden, of een simulatie van het parlement of de gemeenteraad. Een actieve bijdrage kan daarnaast in de vorm van een kinderraad of een jongerenpanel, dat het algemene inwonerpanel aanvult met de stem van de toekomst.

Het doel is om als gemeenteraad open en respectvol te functioneren. Dat is belangrijk op zich, maar ook goed voor de efficiëntie van de besluitvorming. D66 wil daarom afspraken maken over de politieke cultuur met de andere fracties. Om als raad ook gezamenlijke doelen te stellen, schrijven we de zaken waar we het over eens zijn op in een raadsakkoord.

Financiële gezondheid, nu en in de toekomst

De afgelopen jaren is met succes hard gewerkt aan het op orde krijgen van de begroting en het terugdringen van de schuldenlast. De afgelopen jaren is het ons gelukt om dit alles te doen zonder de lasten van de inwoners en bedrijven te verhogen met meer dan de inflatie. Lage lasten blijven wat D66 betreft uitgangspunt.

Door de stevige bezuinigingen en duidelijke keuzes van de afgelopen jaren staan we er veel beter voor. Maar dat werk is niet klaar. D66 wil daarom de lijn voortzetten. Wij moeten de generaties na ons niet opzadelen met een onmogelijke opgave. Daarom blijven we realistisch begroten, met voldoende ruimte om tegenvallers op te kunnen vangen.

Om de schuldenlast verder te beperken, moeten we daarnaast structureel niet meer investeren dan we aflossen. Als we grote investeringen naar voren willen halen vanwege een verschuiving van de prioriteiten, bijvoorbeeld de meer investeringen in verduurzaming die D66 graag wil, moeten we ook de keuze maken om andere zaken later, of helemaal niet meer te doen.

Wij staan op de schouders van onze voorgangers. Door de raad vastgestelde plannen waarvan de kosten al zijn gemaakt, moeten ook leiden tot de afgesproken opbrengsten. Dit zodat dat geld kan worden gebruikt om geplande aflossingen te doen. We moeten langjarige projecten afmaken en commitment blijven houden. 

Ten slotte willen wij de politieke discussie over de schuldenlast periodiek voeren in de gemeenteraad. Wij willen de raad daarbij aansporen tot het stellen van nieuwe Biltse normen voor onze financiële positie, waar we ons vervolgens aan moeten houden. Bij ieder voorstel waarvoor geld geleend moet worden, dient die keuze expliciet te worden voorgelegd en gemaakt.

Beeld: www.bureauvandenhoek.nl