Duurzaam De Bilt

Het klimaat warmt versneld op, grondstoffen worden schaarser, de bodem daalt en de biodiversiteit staat onder druk. De tijd van uitstellen en afwachten is niet meer. Wij willen dat gemeente De Bilt altijd op zoek gaat naar de meest duurzame oplossing; of het nu gaat om wonen, energie of landbouw. Dit doen we samen met inwoners en ondernemers, maar met het goede voorbeeld en de regie door de gemeente. 

We gaan altijd op zoek naar de meest groene en duurzame oplossing

We inventariseren samen waar we nu staan, stellen concrete doelen waar we naar toe willen en maken afspraken wie, wanneer, wat gaat doen. Deze afspraken leggen we vast in een duurzaamheidsagenda voor klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit. We gaan naar een jaarlijkse herijking van de agenda, in overleg met inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners. Zo blijven we stappen zetten en komen we vooruit.

In de gemeente De Bilt zetten we in op substantieel minder energieverbruik. De energie die wordt gebruikt is zoveel mogelijk duurzaam geproduceerd. We sluiten tenminste aan op de Europese doelstellingen, waaronder 55% minder CO2-uitstoot in 2030 voor de gebouwde omgeving, mobiliteit, bedrijven en landbouw in de gemeente.

In samenwerking met inwoners en bedrijven zoeken we naar mogelijkheden het energieverbruik met 30% te reduceren ten opzichte van 2020. We streven ernaar dat in 2030 op elk adres 50% van het eigen elektriciteitsverbruik door inwoners en bedrijven zelf wordt opgewekt: op eigen dak, op eigen terrein en/of door participatie in projecten voor opwekking van zon- en windenergie. In samenwerking met de netbeheerder zoeken we naar een optimale combinatie en naar vormen om de bestaande capaciteit beter te benutten en te vergroten. Lokale participatie in energieprojecten wordt aangemoedigd en ondersteund. Zo borgen we dat er in De Bilt geen grote energieprojecten worden gestart zonder dat er substantieel aandeel is voor inwoners en bestaande bedrijven. De komst van datacenters en andere activiteiten die veel extra energie vragen worden ontmoedigd.

Beeld: www.bureauvandenhoek.nl

Voor elk adres in de gemeente De Bilt met een energielabel D, E, F of G komt er een verduurzamingsadvies in de komende raadsperiode. Zodat iedere bewoner precies weet welke besparingskansen er zijn en welke investeringen binnen een afzienbare periode worden terugverdiend. Inwoners worden vervolgens ondersteund bij het toepassen van de adviezen.

We geven inzicht in beschikbare vormen van aantrekkelijke financiering en passende installateurs. Met woningbouwcorporaties, grotere particuliere verhuurders (inclusief bedrijfspanden) en grotere verenigingen van eigenaren gaan we één op één in gesprek om te verkennen op welke wijze het beste een substantiële verduurzaming van hun vastgoed te realiseren valt. In de prestatieafspraken met SSW zetten we in op het eerst aanpassen van de woningen met het slechtste energielabel en dat de woonlasten na verduurzaming netto niet mogen groeien. Uitgangspunt bij het verduurzamen van de warmtevraag is: individueel als het kan en collectief als dat moet, zoals bijvoorbeeld in wooncomplexen.

Gemeente De Bilt gaat ook zelf verder aan de slag met verduurzaming. Niet alleen in de eigen organisatie, maar ook in de uitvoering met onze samenwerkingspartners. Het gemeentelijk wagenpark wordt bij vervanging volledig elektrisch. Grote vervuilers schrijven we versneld af en de openbare verlichting wordt versneld energiezuinig door LED verlichting. Ook gaan we door met het sneller verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed, met voorrang voor de schoolgebouwen. Zo verduurzamen we en verbeteren we de ventilatie en het comfort in zomer en winter in alle scholen in De Bilt.

Beeld: www.bureauvandenhoek.nl

Duurzame mobiliteit gaan wij in de gemeente verder bevorderen, in combinatie met verkeersveiligheid, door voetgangers, fietsers en openbaar vervoer zoveel mogelijk voorrang te geven. Als maximumsnelheid voor binnen de bebouwde kom is 30 km/uur het uitgangspunt, op provinciale wegen met overstekend langzaam verkeer is dat 60 km/uur. Vrachtverkeer en fietsverkeer worden binnen de beschikbare ruimte zo veel mogelijk fysiek van elkaar gescheiden. Er komen veel meer oplaadpunten voor elektrische (deel-)auto’s, elektrische scooters en e-bikes. We gaan in gesprek met Prorail en NS zodat alle elektrische fietsen in de bewaakte stallingen kunnen worden opgeladen. Bij nieuwbouw wordt de parkeernorm teruggebracht: uitgangspunt is 1 parkeerplaats per woning op eigen terrein, voorzien van een laadpaal. Ook voor elke nieuwe openbare parkeerplek voor langparkeren komt er een laadmogelijkheid.

Klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit

De infrastructuur van de gemeente gaat beter bijdragen aan klimaatadaptatie en biodiversteit. We zetten in op ecologisch bermonderhoud en natuurlijke vijanden voor onder andere de bestrijding van de eikenprocessierups. Bij openbaar parkeren is half verharding de standaard, bestaande verharding vervangen we proactief. Het tegengaan van hittestress is integraal onderdeel van het groenbeheer. Er is tenminste altijd voldoende schaduw beschikbaar in de woonwijken, op schoolpleinen, rondom sportvelden en rondom verzorgingshuizen. We gaan in gesprek met grondeigenaren om kansen te verkennen voor het opslaan en het bufferen van water. We koppelen zo veel mogelijk hemelwater af van het riool. We stimuleren inwoners verharding in tuinen te verwijderen of te vervangen door waterdoorlatende verharding. Bij nieuwe wegen of groot onderhoud aan bestaande wegen is het vertrekpunt: geen regenwaterriolering. 

Om de biodiversiteit te bevorderen wordt ingezet op duurzame en circulaire landbouw. De uitstoot van methaan en stikstof in de gemeente De Bilt wordt in kaart gebracht en teruggebracht. De waterkwaliteit wordt verbeterd. Uitgangspunt is dat alle boeren in de gemeente de transitie doormaken richting een zodanig duurzame bedrijfsvoering, dat waterhuishouding en natuur niet negatief worden belast. We ondersteunen boerenbedrijven met het toepassen van minder milieubelastende vormen van landbouw en het gebruik van landbouwinnovaties, met oog voor de economische rendabiliteit van de bedrijven. 

De gevolgen van bodemdaling zijn groot. In gesprek met waterschap, provincies en omliggende gemeenten verkennen we ander peilbeheer om toekomstige bodemdaling te voorkomen. We staan open voor het wijzigen van gebruik of functie van gebieden die gevoelig zijn voor bodemdaling.

Materialen worden steeds schaarser. Bij sloop van gebouwen stimuleren we eigenaren om vrijkomende materialen een hoogwaardig tweede leven te geven. Bij nieuwbouw en renovatie stimuleren we het gebruik van gebruikte materialen en we geven het voorbeeld met ons maatschappelijk vastgoed. Ook bij het materiaalgebruik in de openbare ruimte moet herbruikbaarheid onderdeel zijn van de aanbesteding. Denk aan het hergebruik van bestrating, trottoirtegels, bebording, speeltoestellen enz. Inwoners worden aangemoedigd (elektrische) apparatuur die stukgaat te laten repareren (bijvoorbeeld in een repair café).