Leefomgeving

Juist doordat De Bilt, Bilthoven, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek zo van elkaar verschillen, is onze gemeente zo bijzonder. Om de woonomgeving aantrekkelijk te maken en te houden, houden we ruimte voor groen, cultuur en erfgoed, passend bij het uiteenlopende karakter van onze dorpen en wijken. Daarbij hoort ook het aanmoedigen van recreatie en evenementen die passen bij het karakter van de verschillende dorpen en goede faciliteiten voor buurt- en dorpsverenigingen.

Het is fijn leven in onze wijken en dorpen. Gezamenlijke buitenruimte nodigt uit voor ontmoeting en verblijf.

Nieuwe Biltse wijken en buurten zijn gericht op de toekomst, met voldoende groen en water. Dat is niet alleen fijn wonen, maar ook essentieel, nu het vaak natter en warmer zal zijn. Door voldoende sponswerking en afkoppeling van regenwater van het riool vangen we zoveel mogelijk klimaatextremen op. Bij nieuwe bouw en inrichting maken we vanaf de start afspraken zodat hittestress en wateroverlast worden voorkomen. Nieuwe buurten worden klimaatadaptief gebouwd en bestaande wijken worden aangepast; we moedigen iedereen met een tuin aan om de verstening te stoppen. Een versnelde investering in ons riool is nodig om forse buien op te vangen, zodat niemand natte voeten krijgt.

De Bilt zet de fiets op 1 en maakt zich sterk voor een toegankelijk, fijnmazig en frequent OV netwerk. Als we bereikbaar willen blijven als gemeente, moeten we slim verdichten rond het station en andere locaties die goed bereikbaar zijn met het OV, zodat de verkeersdruk in de gemeente beheersbaar blijft. Dicht bij het station kunnen we toe met een stuk minder parkeerplaatsen, want daar is de auto niet meer de norm.

Een gevarieerd aanbod van woningen, voor de lokale behoefte, zowel huur als koop. Van geheel zelfstandig tot varianten van gemeenschappelijk wonen

Wij gaan voor inclusieve buurten, waar iedereen welkom is. Op deze manier voorkomen we sociale problemen en het ontstaan van achterstandsbuurten. In de dorpen van De Bilt ontmoeten mensen van alle lagen van de bevolking elkaar gewoon op straat. Daarom willen wij dat bij nieuwe woningbouwontwikkelingen juist die woningen worden toegevoegd die nog niet aanwezig waren in een buurt en spreiden we kwetsbare mensen over onze gemeente. Dat is goed voor iedereen.
Er zijn in heel Nederland veel te weinig woningen beschikbaar voor starters en middeninkomens. In De Bilt is dat nog een graadje erger.

Wonen is een grondrecht, daarom moeten we ook als lokale overheid alles doen om passende woningen te kunnen bieden. D66 wil genoeg woningen bouwen voor de lokale woonbehoefte; dit betekent dat de woningen die gebouwd worden moeten passen bij de woonwensen van de mensen die wonen en werken in gemeente De Bilt. Daarom stellen we een aantal maatregelen voor om tot een evenwichtig en realistisch bouwprogramma te komen.

Ten eerste betaalbare en toegankelijke nieuwbouw. Alle nieuwe bouwprojecten (vanaf 10 woningen) van zowel gemeente als projectontwikkelaars moeten minstens 30% sociale huur en 20% middenhuur bevatten. Dat moet vooral in de vorm van kwalitatieve, duurzame, levensloopbestendige en gelijkvloerse appartementen. Dit doen we samen met onze lokale woonstichting SSW. Onze gemeente kent het grootste aandeel ouderen van de provincie (34%). Veel ouderen hebben niet de mogelijkheid om te verhuizen naar een geschikt huis en blijven achter in een grote woning. Daarom zetten we in op doorstroming door de bouw van levensloopbestendige, comfortabele appartementen, dicht bij voorzieningen. Zo worden mensen niet gedwongen te verhuizen naar een andere gemeente wanneer hun leven ingrijpend verandert, door scheiding, ziekte of ouderdom, of juist samenwonen of gezinsuitbreiding. 

We kiezen twee grote bouwlocaties waar we gaan verdichten: in de spoorzone Bilthoven en het bedrijventerrein aan de Biltse Rading: op beide locaties is transformatie van bedrijventerreinen tot woon/werkgebied mogelijk. Ook zijn deze locaties goed bereikbaar met fiets en OV. In de spoorzone kan daarom ook worden gewerkt met een lagere parkeernorm, met minder autoverkeer. Op deze manier kunnen we tegelijk voldoende nieuwe woningen realiseren én in de rest van de gemeente de bouw kleinschalig houden en aansluiten bij de bestaande omgeving. Naast deze grote locaties sporen we grondeigenaren aan om verouderde en leegstaande bedrijfslocaties te transformeren naar woningen, zoals op de Molenkamp en de Ambachtsstraat.

Jongeren en ouderen komen ook vaak zelf met inspirerende ideeën om zelf te bouwen, bijvoorbeeld in de vorm van een wooncoöperatie of een gezamenlijk bouwplan. Hierin zien wij veel potentie. Een voorbeeld is het samen zelfstandig wonen door ouderen, in de vorm van een Knarrenhof. Ook aan de Holsblokkenweg is in de afgelopen jaren al een bijzonder project van de grond gekomen; zelf gebouwd door Westbroekse starters. D66 geeft dit soort creatieve initiatieven graag de ruimte, die de bank vaak niet geeft; de gemeente kan daarin behulpzaam zijn door eigen grond beschikbaar te stellen. 

Om de acute woningnood enigszins te verlichten gaan we daarnaast tijdelijke flexwoningen bouwen op plekken waar dit kan. Deze woningen zijn geschikt voor spoedzoekers en statushouders. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van verplaatsbare en herbruikbare wooneenheden, zoals ‘startblokwoningen’.