Voorbereiding behandeling Begroting 2022

Beeld: onbekend

In de Vierklank van vandaag beschrijven College en fracties wat zij in de begroting het belangrijkste vinden. Zo ook D66. Na de behandeling in de Raad van 4 november komen we hier nog uitgebreid op terug.

Als opwarmer hieronder de vragen die D66 op 26 oktober ter voorbereiding stelde in de gezamenlijk vergadering van de Commissies Burger & Bestuur en Openbare Ruimte. In die vergadering stellen fracties verduidelijkende, politieke vragen aan het College. Vaak gaan daar zogenaamde technische of feitelijke vragen aan vooraf die meer gaan over de achterliggende feiten of de letterlijke betekenis.

Economie / Landbouw

Vraag:
We zijn blij dat een duurzame transitie van de landbouw met expliciet toekomstperspectief voor de boeren als gewenste maatschappelijke ontwikkeling in deze programmabegroting is opgenomen. Maar onze technische vraag naar het aandeel van de duurzame landbouw bleek niet zo makkelijk te beantwoorden. Deze gegevens zijn blijkbaar niet zo maar voorhanden. Daarom:
Is de wethouder bereid een 0-foto te maken van de stand van zaken van landbouw en duurzame landbouw in onze gemeente? Zo niet, wat houdt haar tegen?

Wil de wethouder daarbij ook inventariseren wie de koplopers zijn op het gebied van duurzame landbouw (waaronder circulaire landbouw) in onze gemeente?

Is de wethouder bereid te onderzoeken hoe deze koplopers meer als ambassadeurs voor duurzame landbouw kunnen worden ingezet?

Wat ziet de wethouder als mogelijkheden om bij te dragen aan het wegnemen van belemmeringen voor duurzame landbouw in onze gemeente?

Antwoord:
De wethouder (Madeleine Bakker) gaf aan dat zij dit pas wil oppakken bij de Toekomstdebatten in het kader van de Omgevingsvisie die in april 2022 van start gaan. Daarmee tilt het College de beantwoording feitelijk over de verkiezingen heen.

Onze vraag naar het aandeel van de duurzame landbouw in onze gemeente was eerder als volgt beantwoord:

Van de in totaal circa 6.600 hectare grond in de gemeente De Bilt, is ruim 2.600 hectare in gebruik als cultuurgrond (landbouwgrond, weiland). Hiervan is 175 hectare in gebruik voor de akkerbouw. Hiermee is circa 40% van het totale areaal van De Bilt in gebruik als landbouwgrond. Cijfers over aantal duurzame bedrijven worden niet apart bijgehouden. Van de 121 land- en tuinbouwbedrijven in de gemeente zijn 3 bedrijven biologisch. Dat is 2,5%. Landelijk is dit percentage 2,0% (bron CBS)

Sociaal Domein / intensivering Biltse Aanpak

Vraag:
Dank voor de nadere beschrijving van de aangekondigde intensivering van de Biltse Aanpak die u heeft gegeven, met name de versie van vandaag gaf meer inzicht. 600.000 euro investeren in versterking van de organisatie van het Sociaal Domein kan mijn fractie zeker waarderen.

U wijst op een leerproces waarin geleidelijk aan duidelijk wordt wat precies nodig is. Toch blijft de vraag naar de timing en overzicht: Waarom niet eerder? Hoe past het in het totaalbeeld? En vooral ook is dit nu voldoende, met name ook in personele zin? Daarom de volgende vragen:

Een onder de Biltse Aanpak liggend samenhangend activiteitenplan is nooit verschenen. Is de wethouder bereid hier alsnog invulling aan te geven? Zo niet, waarom niet?

Is het huidige ontwikkeltempo in de organisatie het maximaal haalbare? Welke belemmeringen (financieel, personeel) ziet de wethouder nog?

Antwoord:
De wethouder (Anne Brommersma) zegde toe dit Activiteitenplan alsnog op te stellen. Ze gaf aan dat de krapte op de arbeidsmarkt nog steeds een groot probleem is. Meer geld zou op dit moment het tempo van implementatie van de Biltse Aanpak niet versnellen.

Onze feitelijke vraag naar de inhoud van de toegezegde intensivering van de Biltse Aanpak was eerder als volgt beantwoord:

De intensivering van De Biltse Aanpak betreft een extra inzet om de doelen van de raad te behalen. We zijn inmiddels 24 maanden onderweg met de Biltse Aanpak. In deze periode hebben wij beter inzicht gekregen op wat het behalen van de doelen vraagt. We stelden onder meer vast dat meer inzet nodig is op juridsiche ondersteuning en communicatie. Een nieuwe werkwijze , benodigde opleidingen en trainingen, casusanalyses en extra inzet op regievoering vragen meer extra capaciteit dan we voorzien hadden. Bijgaand sturen wij u een overzicht waarin de totale € 600.000 nader wordt toegelicht.

Klimaatbeleid / versnelling investering in riolering

Vraag
Tijdens de recente raadsavond is gebleken dat de komende jaren grote investeringen in de riolering moeten worden gedaan om de pieken in de neerslag op de vangen. Het is juridisch mogelijk om de huidige (rente)meevallers in de kosten van de riolering daarvoor te gebruiken. Daar is nu niet voor gekozen. Welke afwegingen van de wethouder liggen daaraan ten grondslag?

Een soortgelijke problematiek speelt bij de aanpassingen voor hitte. Kosten voor die aanpassing kunnen juridisch niet worden gedekt uit de rioleringsheffing. Is de wethouder bereid om te onderzoeken of hier een koppeling kan worden gemaakt met de budgetten voor openbaar groen?

Antwoord
Het College stelde bij mond van wethouder (Anne Brommersma) dat het naar voren halen van investeringen de aanpassingen in het rioleringsnet niet zou versnellen, gezien de voorbereidingstijd. Het College is ook van mening dat de Kadernota van volgende jaar een geschikter moment is omdat de Raad dan de verschillende investeringen tegen elkaar kan afwegen. Wel zal onderzocht worden of en in hoeverre de kosten voor het tegengaan van de hitte-effecten van klimaatverandering gedekt kunnen worden in het budget voor openbaar groen.

Wonen / flexwoningen en samenwoning

Vraag
Op het gebied van woningbouw gebeurt al veel. De doorlooptijd van die projecten is echter meestal aanzienlijk. De vraag is of hiermee op de korte termijn in urgente behoeften van woningzoekenden kan worden voorzien. Denk aan spoedzoekers, denk aan huisvesting van statushouders. De laatste jaren is een motie voor het bevorderen van flexwoningen een aantal malen overwogen en/of besproken maar uiteindelijk is die nooit in stemming gebracht.

Vragen:
Zijn er al plannen gemaakt om flexwoningen nu te gaan inzetten voor dit type urgente vragen?
Is de wethouder bereid om ook andere instrumenten zoals het delen van (gesplitste) woningen door starters of statushouders mogelijk te maken?

Antwoord
De wethouder (Dolf Smolenaers) gaf aan er op dit moment nog geen concrete plannen liggen voor het realiseren van flexwoningen. Mogelijkheden om bijvoorbeeld het delen van (gesplitste) woningen mogelijk te maken wil hij wel bevorderen.