D66 Spreektest Raad Begroting 2022

Beeld: onbekend

Op 4 november 2021 werd de begroting 2022 behandeld in de Raad. Hieronder de tekst die door John van Brakel werd uitgesproken.

Dank u, Voorzitter

Er ligt een mooie sluitende begroting. Het beleid dat de afgelopen jaren is ingezet, wordt in een duidelijke lijn doorgetrokken. Intensiveringen die eerder dit jaar de Kadernota werden aangekondigd (zoals bijvoorbeeld voor de Biltse Aanpak) krijgen vorm, en zonder dat de lasten voor de inwoners stijgen.  Met de begroting op orde ligt er voor het volgende college een duidelijk beter speelveld dat hoe dit College het aantrof. Dat is zonder meer een compliment waard!

Dit is vierde begroting van dit College, en die gaat over de verkiezingen heen. Dat vraagt om terug en vooral vooruit kijken en u zult merken dat mijn betoog ook zo is opgebouwd.

Onze gemeente heeft het goed gedaan in de Corona tijd, het is al vaker benadrukt. En Corona is voorlopig zeker nog bij ons. Blijft scherpte vragen. We hebben in het vragenhalfuur al aangegeven dat we de vaccinatiegraad in onze gemeente nauwlettend zullen volgen. Terecht dat het College de uitloop van het Corona Crisis en Herstelplan ook in deze begroting heeft verwerkt.

Maar er is ook nog iets anders: ambtenaren hebben goed aansluiting gehouden met de scholen, met de maatschappelijke organisaties. Daar mogen we best trots op zijn. Daar zijn we ook trots op. Dat werkte erg goed en die geleerde lessen mogen we niet laten gaan.

Die beweging naar een betere aansluiting zouden we graag ook doorgezet zien naar andere domeinen, we hebben de indruk dat de eerste contacten met bijvoorbeeld ondernemers in de buitengebieden of de recreatieparken vaak handhavend van aard zijn. Relaties staan dan al direct op spanning.  Misschien kan een hechter optrekken van BOA’s en gebiedsmakelaars hier een rol spelen. Kan de portefeuillehouder aangeven of hij hier ruimte voor wil maken in de extra capaciteit van de BOA’s voor het komende jaar? *

De Biltse Aanpak is zo’n beleidsrichting die twee jaar geleden is ingezet, en waar de eerste signalen komen dat het werkt. De invoering daarvan vraagt tijd, het zijn taaie processen die maar geleidelijk aan in de grip komen. Het College investeert 600.000 euro in de versterking van de organisatie, van de keten. ‘Voldoende om de gewenste veranderingen dit jaar door te zetten’, zei de wethouder in de commissie. De aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie over de jeugdzorg zijn door College omarmd, terecht, we vragen ons wel af of dit allemaal door deze investering worden afgedekt.

Woningbouw dan, op dat gebied gebeurt al veel, de doorlooptijd van die projecten is echter aanzienlijk, de processen bij vlagen ronduit stroperig. Daar heeft een spoedzoeker, of een statushouder natuurlijk niets aan.  Wij denken dat flexwoningen hier een rol kunnen spelen. De wethouder gaf aan dat er nog geen plannen liggen. We gaan komen met een motie bij de Woonvisie die in december op de agenda staat.

Over de klimaatambities van dit College zijn we aanmerkelijk kritischer. We zijn blij dat er door de Raad gedragen RES bod gekomen is. Het RES bod had wat D66 scherper echter wel scherper gemogen en eigenlijk ook gemoeten, de ambitie warmtetransitie idem dito. Klimaatadaptatie is een belangrijk een belangrijk thema geworden, niemand wil natte voeten, iedereen wil voldoende schaduw.  De komende maand al bespreken we de Klimaatadaptatievisie en het nieuwe Water en Rioleringsplan. Het College investeert in 2023 extra in de riolering en geeft aan investeringen hiervoor niet 2022 te kunnen en willen halen. We begrijpen de argumenten. Maar steeds vaker dringt de vraag zich op: is het genoeg? Is het op tijd?  Terzijde: het Water en Rioleringsplan behandelt de overlast door het teveel of tekort aan water af, niet die door hitte. We hebben de toezegging van de wethouder gehoord om de hitte problematiek te behandelen samen met het openbaar groen.  Maar we zullen kritisch blijven kijken naar de ambities en de dekking om die plannen te kunnen uitvoeren.

Een duurzame transitie van de landbouw met toekomstperspectief voor de boeren is voor de eerste keer als gewenste maatschappelijke ontwikkeling in de programmabegroting opgenomen. Daar zijn we blij mee. Maar de reactie van het College op onze vraag naar invulling was vorige week wel heel passief. 40% van ons grondgebied is in gebruik als landbouwgrond.  Een substantieel deel is veenweidegebied waar bodemdaling een serieus probleem is. Veenweidegebieden moeten een toekomst houden vanuit economisch, maatschappelijk en landschappelijk belang. En adaptieve en duurzame landbouw in die gebieden is daar een cruciale voorwaarde voor. Dat vraagt van een volgend College om meer ambitie en inzet dan we in deze programmabegroting terugvinden.

Afsluitend voorzitter, de begroting is op orde, er komt ruimte maar de risico’s zijn er ook. De herverdeling van het gemeentefonds dreigt ongusnitg voor onze gemeente te uit te pakken, het is nog onduidelijk hoe de financiering van de Jeugdzorg blijvend vorm krijgt. Het College stuurt op de schuldpositie en dat steunen we. Terecht ook dat het College grote nieuwe investeringen aan de nieuwe coalitie laat. We hebben in deze beschouwingen de vrijheid genomen om al een indruk te geven wat wij zouden willen. Doorzetten van het beleid voor financien, wonen en de Bilts Aanpak in het Sociaal Domein. Maar Klimaat en landbouw, dat willen we echt scherper.

Dank uw wel voorzitter.