Bestemmingsplan Bilthoven Noord en planschade, een bestemmingsplan met beperkingen voor uitbreidingsplannen

Beeld: onbekend

Op 14 september is dit onderwerp in de commissie Burger en Bestuur uitgebreid behandeld. Er waren 7 insprekers die hun verhaal deden.

Wat er aan vooraf ging
Na jaren voorbereiding is in 2014 het bestemmingsplan Bilthoven Noord in de raad vastgesteld. Ter voorbereiding van dit bestemmingsplan is er een stedenbouwkundige visie gemaakt voor deze wijk. Een belangrijke beleidskeuze van deze visie was het behoud van de groene doorzichten tussen de percelen. Om dit te garanderen zijn in het bestemmingsplan de toegestane afstanden tussen de erfgrens en de woning aangegeven. De raad vond deze afstanden te krap en heeft in een amendement grotere afstanden bedongen. Dit amendement is met een meerderheid aangenomen in de raad. Met in de gedachten het behoud van de groene doorgezichten.

Bij een bestemmingsplan hoeft de beschreven situatie niet overeen hoeft te komen met de bestaande situatie. Er wordt immers een gewenste toekomstige situatie (bestemming) vastgesteld. Er werd verwacht dat voor ongeveer 15 % van de bewoners toekomstige uitbreidingsplannen beperkt zouden kunnen worden. Dit was een bewuste politieke keuze van de raad.

Enkele bewoners hebben (vergeefs) tegen het vastgestelde bestemmingsplan bezwaar gemaakt bij het hoogste bestuursorgaan de Raad van State.

Huidige stand van zaken
De bewonersvereniging Bilthoven Noord en de stichting Planschade zijn het niet eens met de keuzes die in het bestemmingsplan zijn gemaakt. Zij komen op voor de belangen van bewoners die vinden dat hun uitbreidingsmogelijkheden van hun woning teveel ingeperkt zijn. Hiermee verschillen zij van mening met de gemeente.

De stichting Planschade is opgericht om de financiële planschade die gedupeerde bewoners denken te hebben, te verhalen op de gemeente. 155 bewoners hebben een planschade ingediend bij de gemeente. De planschades zijn door een onafhankelijk, gespecialiseerd onderzoeksbureau SAOZ onderzocht in opdracht van de gemeente. Het bureau beoordeelde dat alle planschades niet gegrond waren. De kosten van dit onderzoek bedroegen € 160.000 voor de gemeente.

Het bestemmingsplan en de planschade zijn twee verschillende onderwerpen. Het ene gaat om de wens om het bestemmingsplan te corrigeren en het andere gaat om de financiële gevolgen van het bestemmingsplan te compenseren. De twee onderwerpen hebben natuurlijk wel met elkaar te maken maar moeten los van elkaar beoordeeld worden.

Welke vraag ligt nu voor?
De gemeente is in overleg met de bewonersvereniging Bilthoven Noord en de stichting Planschade. Dit heeft tot een verheldering van de standpunten geleid echter niet tot een gezamenlijk standpunt.

Om te proberen een einde te maken aan deze langlopende zaak heeft de gemeente een advies aan de raad geschreven (zie bijgevoegde link). Dit advies komt tegemoet aan bijna alle ervaren knelpunten. Dit advies is in een openbare informatieavond aan de orde gekomen. Bewoners en raadleden konden hierbij vragen stellen en om verduidelijking van argumenten vragen. Dit advies met onderbouwing diende als achtergrondinformatie voor de commissievergadering van vorige week en de informatieavond. Het is nu aan de raad om aan te geven hoe ze over dit advies denken.

Het standpunt van D66
D66 staat nog steeds achter de beleidskeuze van het behoud van de groene doorzichten tussen de percelen. Tevens willen wij dat er een einde komt aan deze langlopende kwestie. Er is genoeg tijd en geld aan besteed door alle partijen.

D66 vindt dat het advies van het college voldoende tegemoet komt aan de wensen van de bewoners die het niet eens zijn met het bestemmingsplan. De eventuele nadelen voor andere bewoners en effecten op de groene doorzichten lijken te overzien. Wij zullen dit advies steunen. In de raad van 28 oktober zal blijken hoe de raad hierover denkt.

Fractie D66
Hanneke de Zwart
27 september 2021
Bijgevoegde link: advies van het College.