Vragen over besteding NPO-gelden

D66 Assen wil graag van het college horen hoe het staat met het plan van aanpak voor het Nationaal Programma Onderwijs (de NPO-gelden).

Assen na Corona

Op 10 maart 2022 werden we door het college geïnformeerd over de herstelagenda “Assen na Corona”. Hierin wordt onder andere geschreven over de ruim 1.5 miljoen euro NPO-gelden, die we als gemeente in september 2021 toegezegd hebben gekregen vanuit het Rijk. Dit bedrag was zowel voor het PO als VO. De bedoeling was om met deze gelden in gezamenlijkheid met het onderwijsveld, zowel voor het PO als het VO, een plan van aanpak te maken ter besteding van deze gelden. Het plan was toen om een deel beschikbaar te stellen voor gezamenlijke projecten en een deel voor maatwerkinitiatieven op individuele scholen. We zijn ruim anderhalf jaar verder sinds de toekenning vanuit het Rijk.

D66 Asse graag eerder een update willen ontvangen van het College over de uitwerking en besteding van deze gleden. De urgentie en noodzaak is groot om deze goed en snel te besteden. In ons netwerk horen we zorgen over de daadkracht en uitvoering van deze middelen, daarom hebben we vragen gesteld aan het college.

Algemeen

  • De toezegging van de € 1,5 miljoen euro is voor het PO en VO ?
  • De aanpak, zoals geschetst wordt in de brief van het college op 10 maart, gelden voor het PO en VO onderwijs?

Gezamenlijke/collectieve projecten

Samen met organisaties, als het Sportakkoord, ICO, Podium Zuidheage en de JWD kazerne, zou er een programma op gesteld worden met de voorstellen vanuit de jeugd en het onderwijs.

  • Ligt er momenteel een plan van aanpak waar mee gewerkt wordt? En kan dit plan van aanpak gedeeld worden?
  • Kan het college aangeven hoe het proces in tijd is verlopen, bijvoorbeeld in een tijdschema met de aangesloten betrokkenen?
  • Hoeveel budget van de 1.5 miljoen euro wordt hieraan besteed?
  • Hoeveel van het beschikbare budget is er al gebruikt? Kan er al een terugkoppeling gegeven worden over de initiatieven die hebben plaats gevonden of plaats vinden?

Maatwerkinitiatieven scholen

In de brief van het college staat ook beschreven dat er eind februari een breed toegankelijke regeling is voor maatwerkinitiatieven.

  • Kan deze regeling gedeeld worden?
  • Kan het college aangeven hoe het proces in tijd is verlopen, bijvoorbeeld in een tijdschema met aangesloten betrokkenen?
  • Hoeveel budget is er voor maatwerkinitiatieven voor scholen?
  • Hoeveel van het beschikbare budget is er al gebruikt? En zijn er al initiatieven die lopen? Zo ja, welke?