Rijke schooldag in Assen

D66 Assen zet zich in voor een rijke schooldag. Door middel van een rijke schooldag zetten we verdere stappen om de kansenongelijkheid aan te pakken. Hiervoor is een subsidie beschikbaar vanuit het rijk. We hebben hierover vragen gesteld aan het college.

landelijke subsidie

Vanuit de overheid is er gestart met het programma “School en Omgeving”, dat zich richt om het realiseren van een rijke schooldag. Dit wordt gedaan door middel van een subsidieronde onder gelijke kansen allianties (samenwerkingen met gemeente, scholen, sportorganisaties, etc). Het programma richt zich op het verkleinen van de kansenongelijkheid in het onderwijs en de omgeving. Hierbij valt te denken aan sport, cultuur, etc. Hier kan de gemeente een belangrijke regierol in nemen.

lokale kansen

D66 Assen ziet hierin een mooie mogelijkheid om gelijke kansen in Assen met een rijke schooldag verder vorm te geven. Samen met het onderwijs, sportverenigingen, cultuurorganisaties en andere maatschappelijke partners kan de gemeente samen optrekken om de kansenongelijkheid aan te pakken. We vinden het belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, zonder dat zij daarbij belemmerd worden door factoren die zij niet zelf kunnen beïnvloeden

Vragen aan het college

  • Is de gemeente Assen aangesloten bij de gelijke kansen alliantie?
  • Zijn er samenwerkingsallianties (onderwijs, gemeente, etc) in Assen die initiateven hebben gediend?
    o   Zo ja, met welke initiatieven hebben we ingediend?
    o   Zo nee,
  • Is het college bereidt om bij een volgende subsidieronde aan te sluiten bij de gelijke kansen alliantie?
  • Is het college bereidt bij een subsidieaanvraag een alliantie in Assen te starten en deze te begeleiden/ondersteunen?
  • Is het college bereidt een alliantie in Assen te starten en deze te begeleiden/ondersteunen los van de subsidie met als doel om een rijke schooldag in Assen verder vorm te geven?