Onderzoek naar openluchtzwembad

Ter bespreking ligt het voorstel voor om een verdiepend onderzoek te doen naar de mogelijke realisatie van een openluchtzwembad in Assen. Hoewel wij, zoals bekend, niet direct warmlopen voor een nieuw openluchtzwembad in Assen, en vooral kansen zien in verbetering van de Baggelhuizerplas, kan dit onderzoek wel bijdragen aan een beter beeld om een gefundeerde keuze te maken. Het onderzoeksvoorstel geeft ons wel aanleiding om nog enkele punten te benoemen.

Participatieproces

Het voorliggende voorstel heeft wat ons betreft het gevaar in zich dat er te veel verwacht kan worden dat er daadwerkelijk een openluchtzwembad zal komen. Wij kunnen ons dan ook zeker vinden in het amendement van de VVD, waarin pas echte keuzes gemaakt kunnen worden nadat de raad een besluit heeft genomen. Over wel of niet een zwembad en zo ja, binnen welke kaders. Ook bij de eerste stappen zal echter nadrukkelijk duidelijk moeten zijn dat de komst van een openluchtzwembad nog lang niet zeker is.

Effect op de regio

De openluchtzwembaden buiten de gemeente worden niet in het onderzoek meegenomen. De omliggende gemeenten worden uitsluitend op de hoogte gesteld van het onderzoek en doen verder niet mee. Wij zien graag dat in een straal van 15 km om Assen de openluchtzwembaden wel degelijk meegenomen worden in het onderzoek. Immers, het gaat om maatschappelijke investeringen en wat ons betreft mag de realisatie van een zwembad in Assen niet leiden tot ongewenste ontwikkelingen elders (hogere kosten of zelfs sluiting van zwembaden elders), wat maatschappelijke desinvesteringen betekent. Dat is het paard achter de wagen spannen. Inzicht daarin is dus zeer wenselijk, ook om de relatie met de buurgemeenten goed te houden. Daarom willen wij een amendement indienen, waarin wordt voorgesteld de openluchtzwembaden in een cirkel van 15 km om Assen mee te nemen in het onderzoek. (helaas heeft dit amendement het niet gehaald)

Locatie

Het niet meenemen van mogelijke locaties voor het zwembad begrijpen we. Echter, waar dit zwembad komt bepaald in belangrijke mate ook de aantallen bezoekers, tenminste, als de Asser bewoners het argument zijn om het zwembad te realiseren. Gaan bewoners van Marsdijk naar Kloosterveen als het zwembad er komt of kiezen zij voor bijvoorbeeld Vries of Zuidlaren. En niets is veranderlijker dan keuzes die we maken (zie de verkiezingen)……. Een makelaar zal zeggen: de waarde wordt bepaald door de locatie, de locatie en…… de locatie. Dat is voor publieksgerichte voorzieningen vaak niet anders. Daarmee vormt de locatie nog wel een belangrijke factor bij de uiteindelijke besluitvorming.

Schoolzwemmen

Tot slot rest nog het schoolzwemmen te noemen. Wij kunnen ons vinden in het amendement van de Christen Unie om dit niet mee te nemen in het onderzoek.