Onderzoek naar openluchtzwembad

Ter bespreking ligt het voorstel voor om een verdiepend onderzoek te doen naar de mogelijke realisatie van een openluchtzwembad in Assen. Hoewel wij, zoals bekend, niet direct warmlopen voor een nieuw openluchtzwembad in Assen en vooral kansen zien in verbetering van de Baggelhuizerplas, kan dit onderzoek wel bijdragen aan een beter beeld om een gefundeerde keuze te maken. Het onderzoeksvoorstel wel aanleiding om nog enkele punten te benoemen.

Participatieproces

Het voorliggende voorstel heeft wat ons betreft wel het gevaar in zich dat er te veel verwacht kan ontstaan dat daadwerkelijk een openluchtzwembad zal komen. Wij hebbend daarom het amendement van de VVD mede ingediend, met daarin de strekking dat pas echte keuzes gemaakt kunnen worden nadat de raad een besluit heeft genomen. Over wel of niet een zwembad en zo ja, binnen welke kaders. Ook bij de eerste stappen zal echter nadrukkelijk duidelijk moeten zijn dat de komst van een openluchtzwembad nog lang niet zeker is.( het amendement is met een ruime meerderheid aangenomen).

wat is het effect op de regio?

Helaas, wat niet in het onderzoek is meegenomen is wat het (financieel) doet met de openluchtzwembaden buiten de gemeente. De omliggende gemeenten worden uitsluitend op de hoogte gesteld van het onderzoek. D66 ziet het nut en noodzaak om wel van te voren goed te weten wat het effect is -in een straal van 15 km om Assen- voor deze nabijgelegen openluchtzwembaden. Immers, het gaat om maatschappelijke investeringen en wat ons betreft mag de realisatie van een zwembad in Assen niet leiden tot ongewenste ontwikkelingen elders (hogere kosten of zelfs sluiting van zwembaden elders). Dat zou maatschappelijke desinvesteringen betekenen! Dat is echt het paard achter de wagen spannen. Inzicht daarin is dus zeer wenselijk, ook om de relatie met de buurgemeenten goed te houden. Daarom hebben wij een amendement ingediend, waarin we voorstellen de openluchtzwembaden in een cirkel van 15 km om Assen WEL mee te nemen in het onderzoek. Helaas heeft dit amendement het niet gehaald.

diverse locaties

Het niet meenemen van mogelijke locaties voor het zwembad in Assen begrijpen we. Alleen, waar dit zwembad komt bepaald in belangrijke mate ook de aantallen bezoekers. Want gaan bewoners van Marsdijk naar Kloosterveen als het zwembad er komt of kiezen zij voor bijvoorbeeld dan toch voor Vries of Zuidlaren? En niets is veranderlijker dan keuzes die we maken (zie de verkiezingen). Een makelaar zou zeggen: de waarde wordt bepaald door de locatie, de locatie en…… de locatie. Dat is voor publieksgerichte voorzieningen vaak niet anders. Daarmee vormt de locatie nog wel een belangrijke factor bij de uiteindelijke besluitvorming.

Schoolzwemmen

Wij hebben het amendement van de Christen Unie mede ingediend. De strekking hiervan is om het schoolzwemmen geen onderdeel moet uitmaken van het onderzoek, maar het effect op zwemscholen wel. Dit amendement is met 23 stemmen voor aangenomen.