Goede onderwijshuisvesting vinden we belangrijk

De gemeente Assen en schoolbesturen voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs hebben gezamenlijk het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) opgesteld. Goede onderwijshuisvesting draagt bij aan de onderwijskwaliteit. Onze steun voor het IHP 2024-2039 met een goede visie en ambitie om op een integrale wijze invulling te geven aan onderwijshuisvesting. Onderstaand onze bijdrage tijdens de raadsvergadering.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Onderwijs en opvang in gezamenlijke huisvesting

We zijn groot voorstander van het ontwikkelen van Kindcentrum waar onderwijs en opvang samenwerken met een doorgaande leerlijn. We zijn erg blij met het lef dat de gemeente hier in wil tonen. Ik citeer: “Ondanks dat het geen wettelijke taak is, denkt de gemeente mee over het mee-investeren in de huisvesting voor kinderopvang, i.r.t. Integraal Kindcentrum (IKC).”

Inclusief onderwijs

Met inclusief onderwijs zorgen we ervoordat ieder kind in zijn omgeving goed onderwijs krijgt. Het is mooi om te lezen dat gemeente en schoolbesturen hier gezamenlijk in optrekken en dat we budget vrijmaken om dit mogelijk te maken. Hiermee staat het kind centraal. Voor ieder kind is er een passend aanbod en school mogelijk. Tegelijkertijd is niet iedere school passend voor ieder kind. Met extra mogelijkheden in het creëren van ruimte is soms ook menskracht of andere inzet nodig. In hoeverre ligt dit plan in lijn met het sociaal domein en passend onderwijs?

Motie toevoeging addendum

Tijdens dit onderwerp werd een motie ingediend om een addendum toe te voegen aan dit huisvestingsplan. Met onder andere een verdere uitwerking van de samenwerking tussen onderwijs en opvang, rekening te houden met de ontwikkelingen in de wijk, meer onderlinge samenwerking en de raad jaarlijks te informeren.

Onze reactie op de motie was als volgt:
We onderstrepen het belang om in gezamenlijkheid op te trekken. Dit kan wat ons betreft zowel op het gebied van huisvesting zijn als op onderwijsinhoud waarbij we ondersteunen, faciliteren of een rol pakken. Wat ons betreft is dit een discussie die we breder moeten voeren, dat maakt dat we dat we het huisvestingsplan onderwijs niet de beste plek vinden om dit te regelen. Daarbij komt, dat de wethouder heeft toegezegd de gemeenteraad meerdere keren per jaar te informeren hierover, dat geeft ons voldoende vertrouwen om te kunnen sturen als dat nodig is. We vonden daarom de motie overbodig.