Terugblik 2022 en vooruitkijken

Terugblikken en vooruitkijken, iets wat we zeker in een decembermaand doen.
 
Onze fractie is nu 9 maanden onderweg en we zijn goed bezig. Als constructieve oppositiepartij hebben we het huidige college al een paar keer weten te verrassen. 
 
Hieronder een aantal voorbeelden van onze inzet.
 
De fractie bedankt iedereen die ons tot nu toe met raad en daad hebben bijgestaan. We zijn er erg blij mee: samen sterk! 

We kijken uit naar 2023 dat we ons kunnen inzetten voor een Assen waar je blij van wordt.
 
Voor iedereen een fijne jaarwisseling toegewenst en veel goeds voor 2023!

Moties
 
De motie “iedereen geletterd van school“ waarin we de ambitie uitspreken om alle kinderen functioneel geletterd van school te laten gaan onderstrepen. En we gaan voor schoolbibliotheken in de wijk, zodat taal dichtbij de inwoners is.
 
Trots zijn we op de behaalde motie “doneerringen” (lees verder op deze site).

Jongeren:
Het initiatief genomen om een motie jongeren in te dienen.  Een motie waarin de raad zichzelf oproept om door middel van een raadsgroep samen met jongeren nieuwe kaders voor jeugdbeleid te ontwikkelen. We starten met het vormgeven van jongerenparticipatie. Daarna is het de bedoeling dat we andere thema’s aanpakken, zoals bijvoorbeeld ontmoetingsplekken. 

Houtstook: 
We hadden al in de vorige periode een motie houtstook ingediend. We vinden het van belang vinden dat iedereen in schone leefomgeving kan opgroeien en leven. We zijn een groot voorstander voor het reduceren en voorkomen van de uitstoot. Beter voorkomen dan achter oplossen en genezen (lees verder op deze site over dit onderwerp).

Inzet & initiatieven
 
We hebben ons ingezet voor een rijke schooldag om de kansengelijkheid aan te pakken (en blijven dit doen)!
 
En we kwamen met een initiatiefvoorstel voor de verruiming van de openingstijden op de zondagochtend en de feestdagen (lees verder op deze site).
 
We hebben schriftelijke en technische vragen gesteld. Bijvoorbeeld onze zorgen geuit over hoe sportverenigingen voor het betalen van de hoge energieprijzen worden ondersteund. 
 

Begroting 2023 en 2023 wat brengt het ons?
 
Bij de begrotingsbehandeling 2023 hebben we aandacht gevraagd voor de lange-termijn-financiering, want na 2025 is de begroting niet sluitend. 
 
Verder hadden we onze bijdrage vooral gelinkt aan de Monitor Brede Welvaart Drenthe: denk hierbij aan de onderwerpen op gebied van arbeid, vrije tijd, welzijn en gezondheid. Ook wonen, jeugd, de energietransitie, cultuur en onderwijs, preventie en sport kwamen aan bod. 
 
Op de website kun je volledige bijdrage lezen.

Wat brengt 2023 ons?
 
Ook komende tijd zitten we niet stil, want er staan voldoende onderwerpen voor komend jaar op de agenda. 
 
Zo werken we mee aan een motie tegen menstruatiearmoede. 
Er staan diverse visies geagendeerd, bijvoorbeeld over groen, klimaatadaptie, detailhandel of erfgoed. 
Ook andere onderwerpen zoals het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed staat op de agenda. En we gaan binnen de Gemeenteraad het ook zeker hebben over de uitkomst van het onderzoek over de haalbaarheid van een zwembad. Dus we hoeven ons niet te vervelen.