Bijdrage kaderbrief / bestuursakkoord

Afgelopen tijd was een periode van veel veranderingen 
We weten van Covid, van Oekraïne; we weten en voelen hier de gevolgen van. We zien dat er veel onrust/wantrouwen is tegenover de politiek. D66 kijkt er naar uit dat we vooral in gesprek gezamenlijk verder bouwen aan de toekomst van deze mooie stad. 

In de Assense politiek hebben we te doen met de uitslag van de verkiezingen in maart. 
We weten de uitkomst: veel Assenaren hebben gestemd op lokale partijen, zonder verbinding met de landelijke politiek. Ook hebben veel Assenaren ervoor gekozen om niet te kiezen. 
D66 vindt dat best wel spannend en is benieuwd welke effecten dit zal hebben op de toekomst. 
We gaan het meemaken. We zullen naast positief-kritisch, ons ook optimistisch blijven opstellen. 

Over het bestuursakkoord

Onze D66-slogan verkiezingsprogramma was: “Assen, een stad waar je blij van wordt”. 
En dat is toch wel vergelijkbaar met “Een stad om trots op te zijn”. 
Dus daar moesten we wel om glimlachen. 
Positief gestemd zijn we over ruimte voor de Raad, de bewuste keuze om in het bestuursakkoord over een aantal thema’s geen keuze te maken en deze- op tijd- actief aan de raad voor te leggen. 

Maar, toch, we blijven het jammer vinden dat bij de totstandkoming van het akkoord weinig toenadering tot elkaar was. Wat zou het goed geweest zijn om gelijk samen te werken aan een raadsakkoord. Werkelijk een gemiste kans. 
De Assenaren- en de D66 fractie willen nu uitvoering van de vele visies, welke in dit huis op de plank liggen. Geen woorden meer, maar daden. Maak het maar waar: Doen is de kunst en de uitdaging. 

Over diverse onderwerpen heeft de fractie nog vragen of opmerkingen.

Wonen

Waarom wil het college gaan werken met een vereveningsfonds? Wij zien een neveneffect, namelijk “minder sociaal bouwen” is “betalen door projectontwikkelaar” met grote kans dat hij dit doorberekend aan de koper. 
Er zijn nationale prestatieafspraken gemaakt. In deze afspraken staan de volkshuisvestelijke opgaven tot en met 2030 en de rollen en verantwoordelijkheden van provincie, gemeente en corporaties. 

Onze vraag:

 • In hoeverre is rekening gehouden met deze prestatieafspraken? 

In de regionale woondeals wordt per gemeente duidelijk hoeveel huurwoningen (sociaal en middenhuur) corporaties moeten bouwen tot en met 2030.
De gemeente moet zorgen voor voldoende steun en locaties om de afgesproken aantallen huurwoningen daadwerkelijk te realiseren. Daarmee ook enkele vervolgvragen.

 • Hoe kijken we hier als Assen naar?
 • Wat is onze bijdrage om middenhuur te realiseren?

Cultuur

Er wordt geschreven over een bredere inzet van gebouwen van grotere culturele instellingen. 

 • Welke ideeën heeft het college hierover?

Jeugdbeleid / jongerenbeleid 

Eerlijk gezegd raken we de draad wat kwijt, als er wordt gesproken over jeugdbeleid /jongerenbeleid. 
In de collegebrief van oktober 2021 lezen we dat de mogelijke financiële consequenties van het te ontwikkelen jeugdbeleid worden meegenomen in de kaderbrief. 

 • Waarom zien we hier dan niks van terug in deze kaderbrief. Of lezen we hierover heen?

De werkgroep jongeren heeft zich afgelopen periode flink ingezet. 

 • Wat zijn de structurele middelen die we willen inzetten voor jeugdbeleid 
 • Hoe verhouden deze middelen met het reservefonds jongeren uit het bestuursakkoord? 

Hier noem ik alvast dat we twee moties “vreemd aan de orde van de dag” zullen inbrengen: jongeren en laaggeletterdheid.
Fractiegenoot Klingenberg zal ze bij u introduceren.

Sport

Er is 250.000 euro gereserveerd voor het sportakkoord.
Maar, naast het sportakkoord serieus te nemen en verder te gaan, zijn wij benieuwd wat we verder met dit geld willen gaan doen?
Het geld moet niet alleen in de fysieke kant gestoken worden, maar vooral investeren in mensen die mensen activeren is nu erg belangrijk. Ook hieover ontvangen we een reactie van het college. 

Preventie

In april 2022 zijn we geïnformeerd over het preventiefonds. Het advies was om het preventiefonds door te zetten met wat aanpassingen. Bestaan er straks nu twee fondsen? Een preventiefonds en een vorming preventiereserve? Kan het college hier een toelichting op geven? 

Financiën

De inflatiecijfers zijn voor 2022 zeer fors en onstabiel. 

 • Hoe zijn de cijfers nu ingeschat en waar moeten we rekening mee houden? 

In de kaderbrief staat dat de eerste jaren positief zullen zijn. Het jaar 2026 werd vorige week genoemd als een ravijnjaar met veel onzekerheden. 

 • De cruciale vraag is: hoe gaan we hier in Assen mee om? 

Vorige week stelde ik ook al de vraag rondom de structurele uitgaven, omdat we de ambtenaar hoorden zeggen: “Structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten”. Een deel van de inkomsten wordt nog steeds incidenteel gedekt. 

 • Waar ligt de oplossing? Hoe dekken we de structurele uitgaven? 

Tot slot

We gaan nu vol gas met de uitgaven. Een politieke keuze. 
We lezen ook dat we de gemeente financieel gezond willen houden (een uitgangspunt wat we steunen). Het college wil daar spelregels aan vastkoppelen. 
Als we naar het perspectief van 2026 kijken en we met z’n allen hier in dit huis nu al weten dat we op lange termijn hele grote uitgaven te doen hebben -denk aan de woningbouw, verduurzamen van de gebouwen en de energietransitie.

 • De hamvraag: hoe krijgen we dan meer vet op de botten? 

Ook hierover ontvangen wij graag een reactie van het college.