Hoe kijken we naar de begroting 2022 van Assen?

Na de Kaderbrief is de behandeling van de begroting 2022 aan de orde. Altijd een flinke klus om het document door te spitten en keuzes te maken wat je tijdens je spreektijd wilt benoemen.
Als (steun)fractie kozen we voor de onderwerpen: prettig en duurzaam wonen; gezond en sportief bewegen; elkaar ontmoeten; jongeren betrekken. Onderstaand onze bijdrage.

Inleiding

Tijdens de bespreking van de begroting 2021 wisten we niet wat de gevolgen van het coronavirus zouden zijn. Wel werd toen al zichtbaar dat het voor de inwoners van Assen, jong en oud, het belangrijk is om prettig en duurzaam wonen, gezond en sportief te bewegen, elkaar ontmoeten, jongeren te betrekken en dat in een natuurlijke en duurzame leefomgeving. In de afgelopen coronaperiode hebben wij als D66 het contact met de inwoners tijdens bijeenkomsten en activiteiten gemist. Wel was er veel tijd om te wandelen in onze bossen, groene omgeving en onze stad. Hierdoor zijn we onze stad in het groen nog meer gaan waarderen!

Prettig en duurzaam wonen

We hebben gezien dat er stukken grond liggen te wachten op hun bestemming. Wat D66 betref liggen daar kansen. Welke mogelijkheden zijn er om delen van de TRZ- zone, of bedrijventerreinen waar de infrastructuur al ligt, te benutten om daar tijdelijk te wonenmet herbruikbare woonruimten? Kunnen we in ook gesprek met ontwikkelaar op zoek gaan naar tijdelijke woonmogelijkheden in het havenkwartier en andere terreinen in Assen? D66 is blij met de komst van de Thorbecke academie naar Assen. Hoe kunnen we het mogelijk maken dat deze studenten ook daadwerkelijk in Assen gaan wonen? In Groningen, op kleine 20 minuten “treinen” van ons centrum, zijn grote tekorten aan betaalbare studentenkamers. Kunnen we die niet een tijdelijke woonruimte aanbieden in onze mooie stad? Maar ook voor onze jonge startende inwoners zouden deze tijdelijke betaalbare woonruimte een oplossing kunnen zijn.
U kent D66 als een partij die denkt in haalbare mogelijkheden. Wij zijn ook zelf op zoek gegaan en hebben ontdekt dat er al een aantal projecten zijn waar ervaringen worden opgedaan met duurzame en herbruikbare woonconcepten. Dit brengt ons ook bij het feit dat de pilots Tiny Houses en Micro Wonen opnieuw wordt opgestart. Dit is wat D66 betreft een goed voorbeeld van denken in mogelijkheden om meer woonruimte te creëren in onze groene stad. Wat ons betreft heeft dit te lang geduurd… Dus nu doorzetten en doorpakken! Vooral als je ziet welke grote uitdagingen er liggen in het huisvestingsvraagstuk in ons land.

  • College, welke kansen en mogelijkheden zijn er om tijdelijke huisvesting op ‘braakliggend’ terrein mogelijk te maken?

Gezond en sportief bewegen

Als inwoner van Assen kunnen we weer evenementen en sportwedstrijden bezoeken of er zelf aan deelnemen. Naast het feit dat er een aantal raadsleden zijn gespot die deelnamen aan de 4 mijl in Marsdijk en de Asser stadsloop, was ook zichtbaar hoe een sportevenementen zorgt voor verbinding tussen jong en oud, toeschouwers en deelnemers en ondernemers en sportverenigingen. Langs de route was muziek, de terrassen waren goed bezet en een aantal ondernemers hadden hun deuren open gezet.

Bewegen en sporten zorgt voor een gezonde leefstijl. Voldoende lichaamsbeweging heeft een positieve invloed op de gezondheid van de inwoners van Assen. Voor D66 is sportstimulering dan ook een wezenlijk onderdeel van preventie. Net zo belangrijk is dat de sportverenigingen een essentiële bijdrage leveren aan de sociale infrastructuur voor onze jonge en oudere inwoners.

D66 pleit voor meer aandacht voor ondersteuning en het faciliteren van de besturen van de verenigingen die er zijn. Het bericht in de krant van de schaatsbond dat de natuurijsmeesters dreigen te verdwijnen is wat D66 betreft een belangrijk signaal. Willen we als Assen Sportstad blijven, dan hebben we als gemeente een rol in het ondersteunen van de sportverenigingen bij opvolging, de jeugd kennis laten maken met sport en het ondersteunen om de kantines te helpen aanpassen zodat ze ook een bijdrage leveren aan een gezonde leefstijl.

Uit beantwoording van onze technische vragen blijkt dat er in assen 14 buurtsportcoaches werkzaam zijn. Deze zijn in dienst van Vaart Welzijn en naar onze mening vooral actief vanuit hun maatschappelijke en preventieve rol. Het wordt ons niet duidelijk wat zij nu daadwerkelijk bijdragen aan de ambities van het “Asser Sportakkoord”.

D66 pleit ervoor dat er vanuit de gemeente ingezet gaat worden op het ondersteunen en faciliteren van onze sportverenigingen. Een integrale benadering zodat verenigingen ook daadwerkelijk ervaren dat ze serieus worden genomen als ze met vragen met onze gemeente bellen.

College, het mag helder zijn dat sport belangrijk is en wij vinden dan ook dat er stevig ingezet moet gaan worden om de ambities die uit het sportakkoord spreken waar te maken.
D66 is teleurgesteld dat wij dit niet terug vinden in de begroting!

  • College, Het mag helder zijn dat wij vinden dat er nu meer moet gebeuren! Graag horen wij van het college hoe zij de ondersteuning van verenigingen mogelijk willen maken?
  • College, ziet u mogelijkheden om dit het komende jaar in de begroting vast te leggen?

Elkaar ontmoeten

In de begroting zien we dat er geld is gereserveerd voor Campis en in de krant lezen we dat deze plek voor hedendaagse kunst en cultuur definitief een plek heeft gevonden in de Kerkstraat. Dit sluit naadloos aan bij de ambities van een aantal vastgoedeigenaren om de Kerkstraat weer de allure en uitstraling te geven die zij vroeger had!
Cultuur is naast horeca en detailhandel voor D66 een essentieel bestanddeel van een aantrekkelijke stad en levendige binnenstad.
Vanuit dat perspectief staat D66 dan ook achter het besluit om het Drents Museum structureel te ondersteunen omdat het veel toeristen naar Assen trekt en daardoor een belangrijke bijdrage levert aan de economie van de Asser binnenstad.
De economische betekenis van “de Bonte Wever”, “Hotel de Jonge”, “Camping de Witterzomer”, “Van der Valk” en natuurlijk ons “TT circuit” voor onze binnenstad moeten we niet onderschatten. Een grote toeristische trekpleister op de TRZ zou daar een grote extra impuls aan kunnen geven. College, kunt u ons verassen met een mededeling rondom de TRZ of kunnen we dit terrein maar beter benutten door daar Tiny Houses, Micro Woningen of tijdelijke duurzame woonruimten mogelijk te maken? Helder is dat recreatie en toerisme nu en in de toekomst belangrijk is voor onze onze lokale economie en D66 is ervan overtuigt dat hier nog veel meer kansen en mogelijkheden liggen!

  • Graag vernemen we van het college welke mogelijkheden zij zien om onze ondernemers in het toerisme en de recreatie structureel te faciliteren en ondersteunen?
  • College, verwacht u dat er op korte termijn ontwikkelingen rondom de TRZ zullen gaan plaats vinden en wanneer denkt u ons daarover van op de hoogte te kunnen stellen?

Dit brengt ons bij het voorstel om Vaart in Assen structureel te gaan ondersteunen. Natuurlijk is het belangrijk om Vaart in Assen mogelijk te maken en te ondersteunen. Maar nu al aangeven wat VIA gaat krijgen zonder daar een inspanningsverplichting aan te koppelen, daar zijn wij het niet mee eens. Wat D66 betreft hebben de ondernemers in onze binnenstad daar ook zelf een verantwoordelijkheid.

  • College, daag ze uit om die verantwoordelijkheid vanuit samenwerking op te pakken!

Jongeren betrekken

De jeugd heeft de toekomst, meer dan de helft maakt zich grote zorgen over het milieu en het behoud van de natuur. Ook de opgave rondom woonruimten raakt onze jonge inwoners van Assen. Het vraagstuk rondom elkaar ontmoeten kan ook niet worden opgelost zonder de betrokkenheid van onze oudere jeugd. D66 wil de jongere inwoners van Assen uitdagen om mee te denken in de duurzame ontwikkeling van Assen. We zien daarbij dat de gemeente een faciliterende en ondersteunend rol kan spelen. Waarbij we met onze jongeren in gesprek moeten en samen met hun zoeken naar mogelijkheden en oplossingen voor de vraagstukken die er zijn.

  • College, welke concrete mogelijkheden ziet u om onze jongere inwoners uit te dagen en te betrekken bij besluitvorming?

Ik sluit af en als D66 zien we dat er een begroting 2022 ligt die toekomstbestendig is. Waarbij de foto van de sportende jonge jeugd op de voorkant wat D66 betref niet voldoende aansluit bij het verwezenlijken van de ambities van het Asser Sportakkoord die ook door het college is ondertekend.