Dicht de politieke kloof tussen burger en bestuur

De Amsterdamse situatie met verschillende buurten, wijken, stadsdelen en de centrale gemeente is uniek voor Nederland. Buurten weten vaak het beste wat goed is voor hun wijk of stadsdeel.

 • We geven buurthuizen, wijkraden, stadsdelen en inwoners de ruimte voor initiatieven. Daarbij waken we voor de valkuil van een ‘participatie-elite’.
 • Stadsdeelcommissies beschikken over eigen bevoegdheden en bijbehorend budget voor de wijk.
 • We onderschrijven de veertien waarden van Weesp en zorgen voor een goede integratie in de gemeente zonder de afstand tussen burger en bestuur te vergroten.

Digitale overheid

Een sterke democratie is een digitale democratie. D66 is trots op de investeringen die in Amsterdam al zijn gedaan op het gebied van de digitale overheid en het gebruik van data in de publieke ruimte. Als je nu op de website van de gemeente Amsterdam komt, zie je vooral de diensten en services die worden aangeboden en relatief weinig over de democratische processen in de stad, dat moet wat D66 betreft anders. We houden oog voor degenen die niet mee kunnen komen en voor de veiligheid van alle inwoners.

 • De digitale diensten en informatie van de overheid zijn inclusief en ook beschikbaar voor mensen met een beperking en/of laaggeletterde mensen.
 • Ook het aanbieden van niet-digitale diensten blijft op peil voor Amsterdammers die dat nodig hebben. Daarnaast zetten we bij deze groep ook in op het ontwikkelen van digitale vaardigheden en weerbaarheid.
 • We zijn alert op de privacy van alle Amsterdammers en zetten de ‘Agenda Digitale Veiligheid’ voort.
 • We zetten in op de principes van het Tada Manifest: inclusief, zeggenschap, de menselijke maat, legitiem en gecontroleerd, open en transparant, van iedereen – voor iedereen.
 • Veilig internetten. Er komt een campagne met als doel alle Amsterdammers te informeren hoe ze zichzelf in een paar stappen online beter kunnen beschermen.

Inspraak

We organiseren inspraak op alle democratische niveaus. We willen waken voor een ‘participatie- elite’ en hebben oog voor Amsterdammers die niet politiek betrokken willen zijn, maar wel aan de stad ‘deelnemen’ door andere activiteiten en verenigingen. Elke Amsterdammer moet weten wat wanneer besloten wordt. Die informatie moet gemakkelijk beschikbaar zijn en we mogen niet verzanden in een wirwar aan processen en continu veranderende pilots.

 • Samen met stadsdelen zorgen we voor goede informatievoorziening voor inwoners, waar ze helder verteld wordt wie wat, waarom en wanneer besluit. Een track & trace-systeem voor beleidsontwikkeling zou hiervoor een geschikt instrument kunnen zijn.
 • Informatie wordt ook toegankelijker voor de internationals in de stad door meer Engelstalige communicatie.
 • Het raadsinformatiesysteem wordt toegankelijk en laagdrempelig.
 • We stellen burgerfora en -beraden ook in voor stadsdelen en we experimenteren met vormen als burgerbegrotingen.
 • We willen meer aandacht voor het kleine. Inwoners moeten laagdrempelig kunnen meedenken wanneer bijvoorbeeld hun eigen straat wordt aangepakt.
 • Er komt een digitale jongerenraad van 12-16 jaar, naar het voorbeeld van de Raad van Europa.
 • Raadsleden en stadsdeelcommissies krijgen middels een hoorzitting voor kandidaat- wethouders en stadsdeelbestuurders meer inspraak in gekozen bestuurders.
 • We investeren in lokale omroepen en media voor een goede lokale en regionale democratische controle.

Openbare orde en veiligheid

 • Boa’s worden niet bewapend. De veiligheid van boa’s moet worden gegarandeerd door goede samenwerking met de politie. We zetten boa’s niet in als verkapte agenten en laten hen geen taken uitvoeren waarbij hun veiligheid niet kan worden gegarandeerd.
 • Cameratoezicht wordt alleen ingezet als de nut en noodzaak ervan zwaarder wegen dan  de privacy die ermee wordt opgegeven.

Inzetten op professionele en rechtvaardige politie, boa’s en brandweer  

 • Het is van groot belang dat Amsterdammers het volste vertrouwen hebben in de mensen die ze  veilig houden: politie, handhavers en brandweer. Lukraak preventief fouilleren en etnisch profileren passen daar niet bij. We zetten in op kwaliteit en diversiteit bij het politiekorps, boa’s en de brandweer. Dat komt de openbare orde ten goede. 
 • In Amsterdam wordt niet etnisch geprofileerd. Dat is onrechtvaardig en ineffectief. D66 Amsterdam zet haar strijd tegen etnisch profileren onverminderd voort. Die inzet bestaat onder andere uit het inzichtelijk krijgen of maatregelen tegen etnisch profileren effect sorteren.
 • Zonder concrete actuele informatie en zonder concrete actuele aanleiding wordt in Amsterdam niet preventief gefouilleerd. Dat betekent dat er op dat moment minimaal een  concrete verdenking tegen een individu of specifieke groep mensen moet bestaan.

Bestrijd overlast 

Bestrijd overlast in de wijk en investeer in bescherming van individuen.

 • Overlast in de wijk lossen we op met lokale oplossingen, met extra aandacht voor individuen en families die structureel belaagd of bedreigd worden. D66 Amsterdam prioriteert de bestrijding van straatintimidatie, seksueel geweld en femicide.
 • Ook achter de voordeur moet Amsterdam een veilige stad zijn. Communicatie over huiselijk geweld moet laagdrempeliger, herkenbaarder en meer zichtbaar zijn voor slachtoffers. Datzelfde geldt voor hulporganisaties. We willen het melden bij Veilig Thuis laagdrempeliger maken. Daarbij sturen we aan op samenwerking en informatiedeling tussen formele instanties zoals politie en hulpverlening en informele organisaties, uiteraard met inachtneming van privacyregels. We zetten in op preventie van aanhoudend  huiselijk geweld door de intergenerationele cirkel van huiselijk geweld te doorbreken.

Drugscriminaliteit 

 • Amsterdam beschikt over te weinig politiecapaciteit om criminele activiteiten in de stad op  te sporen. Daardoor blijven die wel eens onbestraft. Daarom maken we ons hard voor extra politiecapaciteit;
 • Amsterdam draagt bij aan de regulering van softdrugs door zich welwillend op te stellen  ten opzichte van experimenteerruimte die door het Rijk wordt geboden. We zijn voorstander van (inter)nationale regulering van softdrugs. Wat D66 betreft is dat de enige weg vooruit;
 • Amsterdam handhaaft geen i-criterium (het verbod op toegang bij coffeeshops voor mensen die niet in Nederland wonen), omdat dit zal leiden tot een verschuiving naar straathandel.

Bestrijd criminele verleiding voor jongeren 

 • Jongerenwerk is dé sleutel om jongeren van het foute pad af te houden. We willen daarom fors investeren in jongerenwerk en in jongerencentra. We zetten bovendien in op een stevige  Amsterdamse preventieagenda voor de komende jaren.
 • We bieden jongeren een nieuwe start en perspectief door posities en stages als ‘junior’  jongerenwerkers aan te bieden. Voortijdige schoolverlaters moeten alsnog een  startkwalificatie kunnen behalen. Dit kan door schoolverlaters actief te benaderen en hen  een onderwijstraject aan te bieden.
 • We zetten steviger in op projecten als ‘16-23’, waarbij Jeugdzorg jongeren begeleidt naar  volwassenheid. Daarnaast moet met jeugdzorgorganisaties worden afgesproken dat zij jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken niet loslaten voordat support, wonen, werk, school en zorg zijn geregeld. Amsterdam neemt haar verantwoordelijkheid, maar kan niet  zonder voldoende middelen van het Rijk.

Vernieuwing, experiment en rafelranden

Festivals en het nachtleven spelen een cruciale rol in de vernieuwing van de Amsterdamse cultuur. Ze zijn uniek en behoren tot de internationale voorhoede.

 • Momenteel zijn er veel regels van kracht die vernieuwing en experimenten onmogelijk maken. D66 wil dat we het pakket aan regels zo veel mogelijk beperken. De partij zet zich daarom ook in voor kleinschalige evenementen tot 250 bezoekers zonder vergunning;
 • Festivals lopen steeds vaker tegen torenhoge kosten en een gebrek aan faciliteiten aan. D66 zet zich in om een vaste festivalplek voor nachtcultuur (die overdag plaatsvindt) te realiseren;
 • D66 wil dat clubs – net als recentelijk in Berlijn – ook als cultuurinstelling aangemerkt worden;
 • We zorgen voor een tijdelijke impuls-regeling waar extra bijdragen voor artiesten en dj’s kunnen worden aangevraagd, zodat de sector sterk uit de coronacrisis komt;
 • We willen minder regels voor meer vrijheid en flexibiliteit, en tegelijkertijd de overlast zoveel mogelijk beperken. We onderzoeken of het tot minder overlast en meer creativiteit zou leiden als we de sluitingstijden loslaten.

Verbeteren aan- en afvoer

De aanvoer van producten in de bedrijvige stad is enorm. Deze neemt alleen maar toe. We gaan dit beter organiseren en faciliteren, zodat het zo min mogelijk overlast creëert. Door de beschikbare capaciteit beter te benutten, kunnen leven, werken en maken goed hand in hand gaan.

 • Waar mogelijk, stimuleren we vervoer over water. De infrastructuur over water gaat niet alleen over de grachten, maar ook over het IJ en het Amsterdams Rijnkanaal. D66 wil meer plekken aan wal hebben waar goederen en afvalstoffen geladen en gelost kunnen worden.
 • We passen de beperkte venstertijden voor bevoorrading aan. Daardoor kunnen ondernemers dit efficiënter organiseren en zijn ze zeker van hun levertijden. Bovendien kunnen we op die manier laad- en losruimte multifunctioneel inzetten. Zo kan een bepaalde plek afwisselend een parkeerplaats of een bevoorradingsplek zijn.
 • We doen onderzoek naar bevoorrading met elektrische voertuigen. Ook stimuleren we bedrijven en logistieke partijen om van elkaar te leren en meer samen te werken. Door hun bevoorrading anders te organiseren en bijvoorbeeld gezamenlijke hubs te creëren, hoeven minder bestelbusjes en vrachtwagens zich in de stad te begeven.