Lokaal naar aardgasvrij Angerlo

In het kader van onze gezamenlijke opgave om aardgasvrij te worden, heeft de gemeente Zevenaar ingezet op het initiatief “Angerlo Aardgasvrij”. Nu het ruwe plan gereed is, heeft D66 een motie ingediend, die ook door andere partijen is gesteund. De motie wil extra geld vrijmaken voor een onderzoek zodat per woning duidelijk wordt wat de beste oplossing is, en tegen welke kosten. De huiseigenaren moeten hierin een vrije keus hebben. De raadsleden van D66 Zevenaar zetten de bewoners op één voor betaalbare warmtenetten en laat hen zelf kiezen of ze een aansluiting willen.

Plan in een notendop

In de afgelopen 4 jaar heeft de regiegroep Angerlo, samen met andere belanghebbenden, zoals Plavei Woningen, het plan uitgewerkt. Het plan is om warmte te onttrekken aan het rivierwater van de IJssel (zgn. geothermische energie). Deze warmte kan direct worden ingezet en via een warmtenet naar de woningen worden getransporteerd. Overtollige warmte kan tot de winter worden opgeslagen in diepere lagen in de aardbodem met een warmte-koude opslagsysteem (WKO, ook geothermische energie). Het zgn. Broekhuizerwater, een smalle zijtak van de IJssel die naar het Bevermeer leidt, zal waarschijnlijk geschikt zal zijn om voldoende energie op te wekken. Er is veel werk verzet, zowel door deskundigen die gedegen onderzoeksrapporten hebben uitgebracht, als door de regiegroep die alle partijen en de inwoners van Angerlo op één lijn heeft weten te krijgen

D66 Zevenaar komt op voor lokale belangen

Het aardgasvrij maken van een woongemeenschap is een enorme opgave. D66 Zevenaar heeft zich hiervoor, in samenspraak met vele inwoners en vertegenwoordigers van hen, steeds sterk gemaakt in de gemeenteraad. Lees hier welke moties en amendementen mede dit initiatief mogelijk maken. Op 11 januari 2023 is er een bijeenkomst waarin de Angerlose werkgroep een presentatie geeft aan de raadsleden

Angerlo als pilotproject

De gemeente heeft Angerlo zo’n 4 jaar geleden gevraagd als pilotproject en daarom ook subsidies toegekend. Angerlo is een representatief voorbeeld vanwege de dichtbebouwde kern en een buitengebied, de mogelijkheden voor geothermische energie en de actieve inwonersgroep die zich hiervoor wil inzetten. De lessen die we in Angerlo kunnen leren, willen we dan ook verder in Zevenaar toepassen, bijvoorbeeld in Tolkamer.

Subsidie + menskracht

Het Duurzaamheidsbudget 2022 is door de raad in september verplaatst naar het volgende begrotingsjaar omdat er nog geen projecten zijn gestart. Ook het amendement van D66 en PvdA (van januari) is nu in de tekst opgenomen: wij willen ook menskracht vrijmaken voor de uitvoering van de plannen. Overigens is dit budget en menskracht bestemd voor de gehele gemeente Zevenaar. Binnen dit duurzaamheidsbudget is maar liefst 25% van het budget gereserveerd voor het plan Warmtenet Angerlo. Ook weer een initiatief van D66 Zevenaar.

Projectteam Aardgasvrij Angerlo

In 2022 is in Angerlo de regiegroep opgeheven en vervangen door het projectteam “Aardgasvrij Angerlo” die met een ambitieuze aanpak aan de slag is. Er wordt met inwoners en gebouweigenaren gewerkt aan een Wijkuitvoeringsplan. Dit plan maakt de definitieve keuze mogelijk voor het warmtealternatief en het moment waarop het aardgas wordt afgesloten. Het doel van het projectteam is helder. Zoals steeds in Angerlo, wil iedereen alleen maar vooruit.

D66 motie Warmtenet Angerlo

Op dat moment dat het Duurzaamheidsbudget met één jaar werd verschoven, heeft D66 hier een extra motie aan toegevoegd. Deze D66-motie ‘Warmtenet in Angerlo’ is opgesteld in samenspraak met vertegenwoordigers uit Angerlo en heeft als doel de vrijwillige keuze en inspraak van de inwoners te waarborgen.
De motie vraagt om een draagvlakonderzoek in Angerlo of het warmtenet, waar nu fors op wordt ingezet, de beste oplossing is. De individuele huizenbezitters weten immers nog niet wat hun (investerings)kosten zullen zijn. Wij willen ervoor zorgen dat de inwoners de vrije keus blijven houden om zich bij het warmtenet aan te sluiten. Inwoners zouden niet verplicht mogen worden om mee te doen, D66 Zevenaar wil graag een plan op basis van vrijwillige deelname.
Het tweede deel van de motie geeft aan dat de inwoners inspraak krijgen over de warmtelevering én dat de thans gebruikelijke koppeling met de gasprijs komt te vervallen. De ontkoppeling van deze prijzen is overigens ook een landelijk D66-standpunt. Als de inwoners alsnog hun energie uit het IJsselwater tegen de geldende gasprijzen moeten betalen, hebben zij er geen voordeel van. En bovendien komt het voordeel dan bij de energieleverancier terecht.
De motie is naderhand door het College toegezegd, dat wil zeggen dat de wethouder de motie overneemt. Daarmee heeft D66 Zevenaar haar doel bereikt en dan wordt de motie ingetrokken. Dit is nu ook op de motie vermeld met een rectificatie.