Oog voor groen, duurzaamheid en het milieu

iStock Beeld: D66 Waalre

D66 zorgt voor een groener, duurzamer en schoner Waalre. Wij combineren zonneparken en andere groene energie en stimuleren de verduurzaming van woningen.

Visie: Onze kijk op belangrijke zaken.
• Maak Waalre groener en schoner
• Verminder restafval, met de inbreng van
inwoners
• Geef aandacht aan de belangen van
onze toekomstige generaties
• Dring gebruik van fossiele brandstoffen
sterk terug
• Waalre doet mee in de Energietransitie

Daadkracht: Wat heeft D66 Waalre gerealiseerd?
• Zonnepark op voormalig honkbalveld
succesvol gerealiseerd
• Natuurontwikkeling gecreëerd bij
landgoederen
• Schrale landbouwgronden zijn
omgezet naar natuur
• Inwoners profiteren van zonneparken
• Schonere lucht door weren doorgaand
verkeer in de kernen


Ambitie: Wat willen wij gaan doen?
• Zonneparken en andere groene energie
combineren met natuurontwikkeling
• Openbaar groen: natuurlijk beheer
met meer biodiversiteit
• Kwaliteitsverbetering bestaande natuur
en ontwikkeling nieuwe natuur
• Stimuleren verduurzaming woningen
• Actie verduurzamen sociale
huurwoningen
• Vouchers vergroening tuinen en
opvang regenwater
• Verminderen van restafval

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsmenu lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.