D66: Oog voor iedereen in Waalre

Verkiezingsspecial “Weekblad de Schakel Waalre”

Kandidaten verkiezingen D66 Waalre

Beeld: D66 Waalre

Waalre is een fijne plek als al onze inwoners er goed kunnen wonen. D66 wil het dorpse karakter versterken. Daarom willen we op zoveel mogelijk wegen 30 kilometer per uur rijden en geen doorgaand vrachtverkeer toestaan. Niet de auto, maar de fiets komt wat ons betreft op nummer 1. Die krijgt ruim baan met goede fietsverbindingen, te beginnen met de schoolroutes.

Ook voor de wandelaar wil D66 meer aandacht. Voor ouderen is lopen vaak de belangrijkste manier om je te verplaatsen. Maar kun je wel overal naartoe als je slecht ter been bent of afhankelijk bent van een hulpmiddel? Wij willen een scan laten uitvoeren door ervaringsdeskundigen, om knelpunten voor inwoners met een fysieke beperking in beeld te brengen. En deze punten vervolgens oplossen.

Woningen ook voor de jongeren

Bouwen is belangrijk. Daarbij denkt D66 aan álle woningzoekenden: jonge starters, doorstromers, ouderen en minima. D66 wil betaalbare huur- en koopwoningen met oog voor duurzaamheid en levensloop. Een breed aanbod van woningen en meer mogelijkheden voor splitsen, zal doorstroming bevorderen. Dan kunnen ook onze kinderen in het dorp blijven wonen.

Gezonde leefomgeving

Onze toekomstige generaties verdienen naast een woning ook een gezond leefmilieu. Daarom vindt D66 dat we ook in Waalre serieus werk moeten maken van groene energie. Naast het stimuleren van het plaatsen van zonnepanelen op woningen en bedrijven, wil D66 opwekking van grootschalige groene energie combineren met natuurontwikkeling. Dat betekent méér kwaliteit voor bestaande en nieuwe natuur. Die groene energie moet vervolgens beschikbaar komen voor iedereen, ook voor huurders. Daar moeten we ons als gemeente voor inzetten, ook om energiearmoede te voorkomen. Voor opvang van regenwater en het voorkomen van warmtestress in wijken, zijn groenere tuinen nodig. D66 wil vouchers uitreiken aan inwoners die tegels uit hun tuin halen. 

Inwoners ruimte geven

D66 wil inwoners meer ruimte geven om initiatieven te nemen en om mee te doen. Vaak horen we als politici pas aan het eind een luid ‘nee’ tegen ontwikkelde plannen. Wij willen dat inwoners zelf ideeën kunnen aandragen, actief betrokken worden bij plannen en zelfs, met hulp van de gemeente, projecten uitvoeren. D66 bedacht hiervoor onder meer de motiemarkt, waar inwoners ideeën rechtstreeks bij de gemeenteraad kunnen inbrengen. De komende raadsperiode willen we daar enthousiast mee aan de slag. Want het is aan de politiek om daar energie aan te geven!

Ambities realiseren door samenwerken 

Waalre heeft veel te doen de komende jaren. Een stevig en stabiel bestuur moet dingen voor elkaar krijgen om de toekomst vorm te geven. Een goede samenwerking tussen college en raad is belangrijk. Ook samenwerken binnen de regio is nodig. Er zijn veel grote opgaves die Waalre niet alleen kan oplossen; die gaan over onze gemeentegrenzen heen. Gelukkig wonen we in een krachtige, gezonde Brainportregio. Alleen als we elkaar in de regio goed vasthouden, realiseren we onze ambities.